Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | W | Y
Number of items: 98.

A

Akbar, Muhammad Faisal Septia (2017) LAPIS NORMA JEUNG RAKITAN BASA DINA KUMPULAN SAJAK PAGUNEMAN KARYA ACÉP ZAMZAM NOOR PIKEUN BAHAN AJAR MACA SAJAK DI KELAS XI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Alifian, Budi Rahmat (2017) MÉDIA SCRABBLE KAGANGA DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMK Bakti Bangsa Taun Ajar 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amaliah, Surti (2017) KORÉLASI ANTARA PANGAWERUH KANDAGA KECAP JEUNG KAMAMPUH NULIS KARANGAN NARASI SISWA KELAS XI IPA SMA PASUNDAN 7 BANDUNG TAUN AJARAN 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggara, Heri (2017) MODÉL EXPERIENTIAL LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX 3 SMPN 3 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraeni, Shinta (2017) SIKEP ANGGOTA PAGUYUBAN MOJANG JAJAKA KABUPATÉN BANDUNG KANA BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anisa, Citra (2017) ANALISIS KARANGAN OTOBIOGRAFI SISWA KELAS X MIA 1 SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017 PIKEUN BAHAN AJAR MACA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Apriana, Yendi (2017) UPACARA ADAT LAKU KUNGKUM JEUNG LAKU PÉPÉ SUKU DAYAK HINDU BUDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BAHASAN BUDAYA DI KELAS XI SMA (ULIKAN SÉMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aprilia, Nidya (2017) RAGAM BASA SUNDA DINA PAKASABAN MASARAKAT DI KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR : Tilikan Sosiolinguistik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ariska, - (2017) Interférénsi Basa Indonésia Kana Basa Sunda Dina Surat Pribadi Siswa Kelas VIII-2 Smp Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2016-2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aryani, Windy (2017) ULIKAN SÉMIOTIK DINA KASENIAN TOPÉNG KALÉNG SINAR PUSAKA LAYUNG KUNING DI DÉSA TEGALSARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATÉN KARAWANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Astuti, Dina Sri (2017) POLAH UCAP DINA KARANGAN PAGUNEMAN SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Awaluddin, Dienal (2017) AJÉN MORAL DINA RUMPAKA 17 PUPUH KARYA ATIK SOEPANDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

A’liyya, Lisana Sidkin (2017) PANGARUH BASA INDUNG KANA TATAKRAMA BASA SUNDA SISWA KELAS 8-8 SMPN 1 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Cahya Nugraha, Agung (2017) ULIKAN STRUKTUR JEUNG AJÉN MORAL DINA KUMPULAN CARPON DUA WANOJA KARYA CHYÉ RÉTTY ISNÉNDÉS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Cahyani, Ratih (2017) WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN AJAR MACA CARITA BUHUN DI SMA KELAS XII: Ulikan Struktural-Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Cantika, Liana (2017) PROSÉS KRÉATIF ABDULLAH MUSTAPPA DINA NOVÉL LEMBUR SINGKUR: KAJIAN ÉKSPRÉSIF KARYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Damayanti, Juwita (2017) PUISI MANTRA DI KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI DI SMA (ANALISIS STRUKTUR) 1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi, Mira Yuthika (2017) KAMAMPUH BUDAK TK KANA NGAWASA KANDAGA KECAP DINA KAULINAN BARUDAK DI TK HAJJAH MULTAZAM KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Diyana, Fina Lanah (2017) MODÉL PANGAJARAN TWO STAY TWO STRAY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén Siswa Kelas VII A SMPN 2 Lembang Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Eriansyah, Erik (2017) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN MORAL DINA NOVÉL ANJAR LAWAN RAJA BANGSAT KARYA ACHMAD RUSTANDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI KELAS XI SMA1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fadillah, Diana Nurul (2017) UPACARA RITUAL IRUNG-IRUNG DI DÉSA CIHIDEUNG KECAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BAHASAN BUDAYA SUNDA DI KELAS XI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fadillah, Fanila (2017) MODEL PANGAJARAN COOPERATIVE SCRIPT DINA KAMAMPUH NYARITA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fadillah, Fanila (2017) MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT DALAM KEMAMPUAN BERBICARA : Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 Cangkuang Tahun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fashli, Yaman Al (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KUMPULAN GUGURITAN LAGU NGAJADI KARYA DIAN HENDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUGURITAN DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fatah, Ahmad (2017) WANGUN JEUNG FUNGSI KALIMAH DINA TARJAMAH SURAH AR-ROHMAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NARJAMAHKEUN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fauziah, Ulfah (2017) AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN CARITA KUYA KAJAJADÉN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Febriani, Herlina (2017) NOVÉL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI KELAS IX SMP : Ulikan Struktural jeung Psikologi Humanistik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Firdaus, Muhammad Ramdhan (2017) STRUKTUR (ADEGAN) CARITA RAHAYAT DI DÉSA CURUG CANDUNG KELURAHAN WATES KECAMATAN BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Firdaus, Windi Oktaviani (2017) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA ADAT RUATAN BUMI DI DESA MARGAHAYU KECAMATAN PAGADEN BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fitry, Anisza Syella (2017) MODÉL EXPERIENTIAL LEARNINGDINA PANGAJARAN NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Gunawan, - (2017) STRATEGI READING ALOUD DINA PANGAJARAN MACA WARTA : Studi Kuasi Éksperimén Kelas XI IPS 3 SMA Pasundan 8 Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Haifarizah, Restu (2017) MÉDIA ORIGAMI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII D SMPN 2 Lembang Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hakim, Rifal Lukmanul (2017) MODÉL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PUPUH : Studi Kuasi Ekspérimén Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 27 Bandung Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Herdayanti, Alfinda (2017) ANALISIS STRUKTURAL JEUNG MORAL DINA NOVÉL PRABU WANGISUTAH KARYA YOSÉPH ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Imannisa, Meira (2017) MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN NYARITAKEUN TOKOH IDOLA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII C SMP Negeri 6 Cimahi Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Islami, Neng Dini (2017) UPACARA ADAT NGALUNGSUR PUSAKA DI KAMPUNG GODOG MAKAM DESA LEBAK AGUNG KACAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII SMA : Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Khaffid Syahrul Ilman KRP, - (2017) PUISI MANTRA DI DÉSA CIPANAS KACAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATÉN SUMEDANG:ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Koswara, Adi Permana Yudha (2017) MODÉL APLIKASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) EDMODO PIKEUN PANGAJARAN NULIS BAHASAN BUDAYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Krisdiana, Ana (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA JEUNG STRUKTUR KASENIAN KUDA BAJIR DI DESA HUJUNGTIWU KECAMATAN PANJALU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ksatria, Oka Gilang (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA UPACARA ADAT NGABUNGBANG DI DESA BATU LAWANG KACAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kusaeri, Muhamad (2017) KAPAMALIAN DI DÉSA KANÉKÉSKECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATÉN LEBAK-BANTEN (ULIKAN ÉTNOPÉDAGOGI). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Laksana, Alan Sunda (2017) ANALISIS STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK DINA NOVÉL SAÉNI KARANGAN HADI AKS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mirwanda, - (2017) PANGAJARAN KANDAGA KECAP BASA SUNDA: Studi Kasus ka Siswa Tunarungu Kelas VII di SMPLB Negeri Cicendo Kota Bandung Taun Ajaran 2016-2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Malik Abdul Aziz, - (2017) TOPONIMI KAMPUNG DI KACAMATAN BANJAR KOTA BANJAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DÉSKRIPSI DI KELAS IX SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mulyani, Noni (2017) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN ÉTNOPÉDAGOGIK DINA RUMPAKA TEMBANG CIANJURAN WANDA PANAMBIH KARYA MANG BAKANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mustaqim, Farhan (2017) MÉTODEU SUGESTOPEDIA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 1 Cianjur Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Najih, Yanwar Achmad (2017) STRUKTUR CARITA JEUNG AJÉN MORAL DINA NOVÉL KAKARÉN RÉVOLUSI KARYA TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS XI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nugraha, Triya (2017) UNSUR SIRNAAN KALIMAH DINA BUKU SISINDIRAN JEUNG WAWANGSALAN ANYAR KARYA DÉDY WINDYAGIRI PIKEUN BAHAN AJAR NULIS SISINDIRAN DI SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurani, Desti Atpa (2017) MODÉL PANGAJARAN INDUKTIF KATA BERGAMBAR PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK: Studi Kuasi Éksperimen ka Siswa Kelas X SMA Puragabaya Kota Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurdewi, Anisya Harti (2017) ULIKAN STILISTIK KANA PAKEMAN BASA DINA NOVÉL LALEUR BODAS KARANGAN SAMSU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurhidayat, Encep (2017) TRADISI HAJAT BUMI DI DÉSA JAGABAYA KACAMATAN PANAWANGAN KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA: Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurkomalasari, Tanti (2017) RAGAM BASA SUNDA CIAK DI KACAMATAN CIBIUK KABUPATÉN GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurmaya, Tita (2017) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SÉMIOTIK DINA TRADISI SUNATAN DI DÉSA DAYEUHKOLOT KACAMATAN SAGALAHÉRANG KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

O

Ocktavani, Dwika Zella (2017) STRUKTURALISME JEUNG AJÉN SOSIAL DINA UPACARA ADAT SEDEKAH BUMI DI DÉSA CIBUNTU KACAMATAN PASAWAHAN KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Oktadova, Eriske (2017) MODÉL PANGAJARAN SCRAMBLE DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN CARITA PONDOK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-A SMPN 1 Kutawaluya Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Oktavian, Tita (2017) HUBUNGAN MAKÉNA BASA SAPOPOÉ JEUNG KAMAMPUH NGALARAPKEUN TATAKRAMA BASA DINA NULIS PAGUNEMAN SISWA KELAS X-A SMK YAPPRI JATINUNGGAL TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Pasha, Ryan Rubby (2017) ANALISIS STRUKTUR JEUNG PSIKOANALISIS DINA NASKAH DRAMA “JAM HIJI DUA PULUH SALAPAN MENIT” KARYA AYI G. SASMITA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permadi, Try (2017) AJÉN RÉLIGI DINA KASENIAN HADRO DI DÉSA BOJONG KACAMATAN BUNGBULANG KABUPATÉN GARUT: Tilikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permadi, Yogi (2017) BABANDINGAN DONGÉNG DALEM BONCÉL, MALIN KUNDANG, JEUNG NINI KUDAMPAI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permana, Galih Nugraha (2017) NASKAH DRAMA MURANGKALIH GEBER-GEBER HIHID AING KARYA WAHYU WIBISANA DINA TILIKAN STRUKTURAL PIKEUN BAHAN PANGAJARAN PAGUNEMAN DI KELAS V SD. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Lelly (2017) DÉIKSIS ÉNDOFORIS DINA WACANA RUBRIK “LÉNSATAMA” KORAN GALURA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA WARTA DI SMP (TILIKAN PRAGMATIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Prayoga, Annisa Meilia (2017) MODÉL PANGAJARAN FIELD TRIP DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Purnamadewi, Rizka (2017) STRATÉGI GIVING QUESTION AND GETTING ANSWERS DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ARGUMÉNTASI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Purnamasari, Desi (2017) MÉDIA GAMBAR PERISTIWA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII G SMPN 1 Lembang Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Putri, Aprelia Meganur Sanjaya (2017) MÉTODEU MIND MAPPING (PETA PIKIRAN) DINA PANGAJARAN NEPIKEUN LAPORAN LALAMPAHAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Putri, Nurul Septiandhini Permana (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN DODOMBAAN DI DÉSA PANÉMBONG KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN KELAS VIII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rahayu, Dinny Octaviasari (2017) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN FILOSOFIS DINA KUMPULAN SAJAK LÉNGKAH KARYA ARI ANDRIANSYAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SAJAK DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahayu, Yelizza Fajriah (2017) ANALISIS WACANA KRITIS KANA RUBRIK “KOLOM” DINA MAJALAH MANGLÉ PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmawati, Eva (2017) GAYA BASA RÉTORIS DINA KUMPULAN GUGURITAN LAGU NGAJADI KARYA DIAN HENDRAYANA : Pikeun Bahan Pangajaran di SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ramdhani, Mu’min Ishak (2017) TRADISI MOTONG MUNGGEL DI DÉSA JAYAMUKTI KACAMATAN PANCATENGAH KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI KELAS XII SMA (ULIKAN SÉMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratnasari, Desy (2017) UNSUR SEMIOTIK DINA KASENIAN SASAPIAN DI DÉSA CIHIDEUNG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Resianingsih, Resa (2017) MODÉL PANGAJARAN WORD SQUARE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 5 Banjar Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Resmana, Resa Rangga (2017) BABANDINGAN PLOT JEUNG PENOKOHAN DINA NOVEL KALAJENGKING KARYA ANNA MUSTIKAATI JEUNG NOVEL STUDY IN SCARLET KARYA SIR ARTHUR CONAN DOYLE : ulikan sastra bandingan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rifandi, Dede (2017) ASAL-MUASAL NGARAN PATEMPATAN DI KACAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DONGÉNG DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rina Yuni Astari, - (2017) KEKECAPAN DINA CARITA PANTUN LUTUNG LEUTIK PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizki, Naufal Julian (2017) ANTÉSÉDÉN TINA DÉIKSIS SOSIAL DINA NOVÉL TRI TANGTU DI BUMI KARYA YOSEP ISKANDAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rohimat, _ (2017) MODÉL SOAL ULANGAN HARIAN BASA SUNDA DI SMK ISLAMIYAH KIARAKUDA CIAWI SEMESTER 2 TAUN AJARAN 2016/2017 : Uji Validitas jeung Réliabilitas. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Roudloti, Selvia Awit (2017) MODÉL EXPLICIT INSTRUCTION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS DRAMA: Penelitian Tindakan Kelas ka Siswa XII MIPA-2 SMA Negeri 1 Singaparna 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rulita, Erna Ervilyana (2017) PURWAKANTI DINA CARITA PANTUN BUDAK MANDJOR PIKEUN BAHAN AJAR APRÉSIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rusmalinda, Linda (2017) AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN BANGRÉNG DI DESA MEKARMUKTI KACAMATAN CILAWU KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Sadiah, Anggi Nadia Halimatul (2017) PUPUJIAN DI KAMPUNG RANCAMALANG DÉSA MARGAASIH KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN KELAS VII DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Saputra, Eka Hasan (2017) MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL THROWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN BABASAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sari, Debbi Puspita (2017) ULIKAN SÉMIOTIK DINA NOVÉL DÉNG KARANGAN GODI SUWARNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI KELAS XI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Septiani, Rani Fahmi (2017) MODEL PEMBELAJARAN ROUND TABLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS SISINDIRAN : Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas VIII H SMPN 5 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiawan, Herman (2017) KUMPULAN CARPON SAPEUTING DI CIPAWENING KARYA USÉP ROMLI H.M. PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI KELAS X SMA (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉKOKRITIK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiawati, Dewi (2017) AJÉN SENI JEUNG STRUKTUR KASENIAN BADÉNG DI DÉSA GIRIMAKMUR KACAMATAN MALANGBONG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sholehah, Widya (2017) PANGARUH TÉHNIK NYARITA SÉMI TERPIMPIN KANA HASIL PANGAJARAN KABEUNGHARAN KECAP BASA SUNDA SISWA TUNAGRAHITA : studi kuasi eksperimen ka siswa kelas 4 di SLB AL-FAZA Sumedang taun ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sidik, Firman (2017) ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN PENCA SILAT PAGURON MEKAR PUSAKA WANGI DI KELURAHAN GEGERKALONG KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sidiq, Ridwan (2017) KORÉLASI ANTARA KAMAMPUH MACA JEUNG KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 10 BANDUNG PIKEUN NGARONJATKEUN BUDAYA LITERASI SUNDA TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sobri, Ahmad Wildan (2017) MÉTODE SIMAK CATAT DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN BIANTARA:Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-B SMP Negeri 1 Rengasdéngklok Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sukmana, Riyani (2017) STRUKTUR JEUNG AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN PENCA SILAT PAGURON PUSAKA MEKAR PUTRI DOMAS DI DÉSA CIKAHURIPAN KECAMATAN LÉMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

Ulfa, Diah (2017) KASENIAN GONDANG BUHUN DI KAMPUNG KUTA DÉSA KARANGPANINGAL KACAMATAN TAMBAKSARI KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS XII SMA : Ulikan Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

V

Vanessa, Fanni Rahma (2017) WANDA KALIMAH ÉKSPRÉSIF DINA NOVÉL KEMBANG-KEMBANG PETINGAN KARYA HOLISOH M.É.: Ulikan Struktur jeung Pragmatik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wahidah, Hinhin (2017) STRUKTUR JEUNG ASPÉK SOSIAL DINA NOVÉL BÉNTANG HARIRING KARYA DIAN HENDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wilyan, Reza (2017) AJÉN MORAL KAULINAN BARUDAK DI DÉSA KEBONKALAPA KECAMATAN CISARUA KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN KAULINAN BARUDAK DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wulandari, Shinta (2017) PUPUJIAN DI DÉSA CIMAUNG KACAMATAN CIMAUNG KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yanti, - (2017) POLAH UCAP BASA SUNDA DINA NASKAH DRAMA NAGRI KATUMBIRI KARYA NAZARUDIN AZHAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (TILIKAN PRAGMATIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yanti, Eneng Isma (2017) MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF TIPE KANCING GEMERINCING DINA PANGAJARAN NULIS SISINDIRAN: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 3 08:46:52 2023 WIB.