MODÉL APLIKASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) EDMODO PIKEUN PANGAJARAN NULIS BAHASAN BUDAYA

Koswara, Adi Permana Yudha (2017) MODÉL APLIKASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) EDMODO PIKEUN PANGAJARAN NULIS BAHASAN BUDAYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1205014_Title.pdf

Download (104kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205014_Abstract.pdf

Download (331kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205014_Chapter1.pdf

Download (202kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205014_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (514kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205014_Chapter3.pdf

Download (802kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205014_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205014_Chapter5.pdf

Download (311kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205014_Bibliography.pdf

Download (99kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205014_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://www.repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh nulis bahasan budaya siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung taun ajaran 2016/2017. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho naha aya béda nu signifikan tina kamampuh nulis bahasan budaya siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung saméméh jeung saenggeus maké LMS Edmodo. Métodeu anu dipaké nya éta studi kuasi ékspérimén, kalayan desain panalungtikan one group pretests posttest design. Sumber data panalungtikan nya éta siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung. Variabel bébas panalungtikan nyaéta LMS Edmodo, sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh siswa dina nulis bahasan budaya. Instrumén anu dipaké pikeun ngumpulkeun data nya éta instrument tés. Data anu geus aya diolah maké analisis t-test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata peunteun hasil diajar nulis bahasan budaya siswa kelas VIII F saméméh maké LMS Edmodo nyaéta 65,25 tina Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75, anu ngabuktikeun yén siswa can mampuh nulis bahasan budaya. Sedengkeun rata-rata peunteun saenggeus maké LMS Edmodo nyaéta 75, nu umumna geus luyu jeung KKM. Sabada diayakeun analisis t-test katitén yén t_tabel tina db (19) kalayan kapercayaan 99% 2,51, ari jumlah t_itung nyaéta 5,44. Dumasar kana pedaran uji hipotésis, bisa dicindekeun yén t_itung > t_tabel nyaéta 5,44 > 2,51 anu hartina hipotésis alternatif (H_a) ditarima sarta hipotésis nol (H_0) ditolak. Ieu hal némbongkeun yén aplikasi LMS Edmodo bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis bahasan budaya siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung taun ajaran 2016/2017.;--- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan menulis bahasan budaya siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam kemampuan menulis bahasan budaya siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan LMS Edmodo. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen, dengan desain penelitian one group pretests posttest design. Sumber data penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung. Variabel bebas penelitian adalah LMS Edmodo, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan siswa dalam menulis bahasan budaya. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrument tés. Data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan analisis t-test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, rata-rata nilai hasil belajar menulis bahasan budayasiswa kelas VIII F sebelum menggunakan LMS Edmodo adalah 65,25 dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu75. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa belum mampu menulis bahasan budaya. Sedangkan rata-rata nilai setelah menggunakan LMS Edmodo adalah 75, sudah memenuhi KKM. Setelah dilaksanakan analisis t-test terbukti bahwa t_tabel tina db (19) dengan kepercayaan 99% 2,51 dengan jumlah t_hitung yaitu 5,44. Berdasarkan hasil pedaran hipotesis, bisa disimpulkan bahwa t_hitung > t_tabel adalah 5,44 > 2,51 yang berarti hipotésis alternatif (H_a) diterima dan hipotésis nol (H_0) ditolak. Artinya, LMS Edmodo dapat meningkatkan kemampuan menulis bahasan budaya siswa kelas VIII F SMP Negeri 5 Bandung tahun ajaran 2016/2017. ;--- This research is based on the lack of writing ability abaout culture discussion in the 8th grade f of SMP Negeri 5 Bandung 2016/2017. This study aimed to find out the level of significance imporvement in writing culture discussion neither before and after using LMS Edmodo.The method is Quasi Eksperiment Study with one group pretest posttest design. Sourche of the data in this research is 8th grade f of SMP Negeri 5 Bandung 2016/2017. The independent variable is LMS Edmodo, and writing culture discussion as the dependent variable.The instrument used collecting data was test instrument. The data obatained was analyzed using t-test analysis. Based on the result of the study, the averenge scrore of 8th grade f and writing culture discussion before using LMS Edmodo is 65,25which means that the student had not reached the standar scor 75,meanwhile average scor after using LMS Edmodo is 75 means it had reached the standard scor of. After conducting the analyis using t-test the result obtained titung>ttabel is 5,44>2,51thereby it is proved that LMS Edmodo can inprove students score in writing culture discussion in 8th grade f of SMP Negeri 5 bandung 2016/2017

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No.panggil : S BD KOS m-2017; Pembimbing : I.Nunuy Nurjanah, II.Ade Sutisna.
Uncontrolled Keywords: Aplikasi LMS Edmodo, nulis, bahasan budaya, LMS Edmodo, menulis, bahasan budaya, LMS Edmodo, Writing, culture discussion.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 11 Jan 2018 00:13
Last Modified: 11 Jan 2018 00:13
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/28505

Actions (login required)

View Item View Item