ANALISIS KARANGAN OTOBIOGRAFI SISWA KELAS X MIA 1 SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017 PIKEUN BAHAN AJAR MACA

Anisa, Citra (2017) ANALISIS KARANGAN OTOBIOGRAFI SISWA KELAS X MIA 1 SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017 PIKEUN BAHAN AJAR MACA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Title.pdf

Download (89kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Abstract.pdf

Download (228kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Table_of_content.pdf

Download (283kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Chapter1.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1303576_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (640kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Chapter3.pdf

Download (239kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1303576_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (904kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Chapter5.pdf

Download (151kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1303576_Bibliography.pdf

Download (230kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1303576_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga udagan sangkan mikanyaho analisis karangan otobiografi kelas X MIA 1 SMA Pasundan 8 Bandung dumasar struktur jeung unsurna. Pangajaran nulis otobiografi kudu bisa nyumponan sarat-sarat nulis otobiografi dumasar unsur-unsur nu aya dina éta wacana. Salian ti nyumponan unsurna ogé kudu nyumponan strukturna dumasar bagian-bagian nu tangtu sacara merenah. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta metodeu déskriptif, ngagunakeun téhnik dokuméntasi, sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta 30 karangan siswa kelas X MIA 1 SMA Pasundan 8 Bandung taun ajaran 2016/2017. Hasil panalungtikan ngabuktikeun yén karangan otobiografi siswa dumasar strukturna aya 22 karangan merenah jeung 8 karangan kurang merenah. Dumasar unsur-unsurna: (1) unsur ngaran jeung lalandian aya 21 karangan lengkep jeung 9 karangan kurang lengkep; (2) unsur asal-usul kulawarga aya 16 karangan lengkep, 11 karangan kurang lengkep, jeung 3 karangan teu lengkep, (3) unsur bentuk fisik jeung pasipatan ngan aya 13 karangan anu nyumponan, ngawengku 5 karangan lengkep jeung 8 karangan kurang lengkep; (4) unsur riwayat atikan aya 27 karangan lengkep jeung 3 karangan kurang lengkep; (5) unsur préstasi ngan aya 19 karangan anu nyumponan. Tina 30 karangan nu bisa nyumponan unsur jeung strukturna ngan aya 8 karangan satuluyna diukur tingkat keterbacaan éta wacana ngagunakeun grafik fry, aya hiji karangan anu cocok pikeun dijadikeun bahan ajar maca di kelas X. Cindekna, hasil analisis karangan otobiografi siswa dumasar unsur jeung strukturna aya 8 anu nyumponan sarat sedengkeun dumasar tingkat keterbacaanana cocok pikeun dijadikeun bahan ajar maca di kelas X. ------- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis karangan autobiografi kelas X MIA 1 SMA Pasundan 8 Bandung dilihat dari struktur dan unsurnya. Pembelajaran menulis autobiografi harus bisa memenuhi syarat-syarat menulis autobiografi berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam wacana tersebut. Selain itu, struktur yang sistematis juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 30 karangan siswa kelas X MIA1 SMA Pasundan 8 Bandung tahun ajaran 2016/2017. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa karangan autobiografi siswa berdasarkan strukturnya terdapat 22 karangan sistematis dan 8 karangan tidak sistematis. Berdasarkan unsur-unsurnya: (1) unsur nama dan panggilan terdapat 21 karangan lengkap dan 9 karangan kurang lengkap; (2) unsur asal-usul keluarga terdapat 16 karangan lengkap, 11 karangan kurang lengkap, dan 3 karangan tidak lengkap, (3) unsur bentuk fisik dan sifatnya hanya terdapat 13 karangan yang terdiri dari 5 karangan lengkap dan 8 karangan kurang lengkap; (4) unsur riwayat pendidikan terdapat 27 karangan lengkap dan 3 karangan kurang lengkap; (5) unsur prestasi hanya terdapat 19 karangan yang memenuhi unsur ini. Dari 30 karangan yang dapat memenuhi unsur dan struktur autobiografi hanya ada 8 karangan, yang selanjutnya akan diukur tingkat keterbacaan wacana dengan menggunakan Grafik fry. Kesimpulannya, dari hasil analisis karangan autobiografi siswa berdasarkan unsur dan strukturnya ada 8 karangan yang memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan tingkat keterbacanya cocok untuk dijadikan bahan ajar membaca di kelas X. This research has to aims to know autobiography composition analysis that seen from its structure and elements, in the first grade of MIA-1 SMA Pasundan 8 Bandung. The lesson is about writing autobiography that must to fulfill writing autobiography requirements based on the elements which exist on that discourse. Beside from the element it should fulfill the structure that has decided based on the part of structurally. The method that used in this research is descriptive method with used documentation technique. The resource data is 30 compositions from the students of the first grade MIA-1 SMA Pasundan 8 Bandung 2016/2017. The result of this research proved that student’s autobiography composition was structural and 8 compositions were not structural, based on its elements. (1) The names and nick names element, there were 21 complete compositions and 9 incomplete composition. (2) the family background element, there were 16 incomplete compositions and 3 incomplete compositions, (3) the physical and character element, there were 13 compositions which fulfill this element, that is 5 complete compositions and 8 less complete compositions, (4) the educational background element, there were 27 complete compositions and 3 incomplete compositions, (5) the achievment element, there were only 19 compositions that fulfill this element. From 30 compositions that can fulfill autobiography element and structure there were only 8 compositions which the next that measure from readable stage that discourse used graphic try. That conclude from the result of students autobiography compositions analysis based on the element and the structure which fulfill the requirements there were 8 compositions. Meanwhile, based on readable stage there were one that matching to become the source of the lesson reading autobiography in the class X.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD ANI a-2017; Pembimbing: I. Usep Kuswari, II. Nunuy Nurjanah; NIM: 1303576
Uncontrolled Keywords: analisis karangan, otobiografi, keterbacaan, composition analysis, autobiography, readability.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Arif Rezkyana Nugraha
Date Deposited: 23 Apr 2018 02:37
Last Modified: 23 Apr 2018 02:37
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30052

Actions (login required)

View Item View Item