ANALISIS STRUKTUR JEUNG PSIKOANALISIS DINA NASKAH DRAMA “JAM HIJI DUA PULUH SALAPAN MENIT” KARYA AYI G. SASMITA

Pasha, Ryan Rubby (2017) ANALISIS STRUKTUR JEUNG PSIKOANALISIS DINA NASKAH DRAMA “JAM HIJI DUA PULUH SALAPAN MENIT” KARYA AYI G. SASMITA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Title.pdf

Download (162kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Abstract.pdf

Download (373kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Table_of_content.pdf

Download (208kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Chapter1.pdf

Download (228kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (293kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Chapter3.pdf

Download (255kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (433kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Chapter5.pdf

Download (207kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Bibliography.pdf

Download (136kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1301619_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (275kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun struktur carita naskah drama anu lengkep nyaéta 1) unsur pangwangun carita anu ngawengku téma, tokoh, alur, latar, jeung amanat, sarta 2) unsur eusi carita anu ngawengku prolog, dialog, babak, episode, adegan, wawancang, kramagung, solilokui, aside, jeung epilog, sarta psikologi sastra ngagunakeun tiori Sigmund Freud dina naskah drama “Jam Hiji Dua Puluh Salapan Menit” karya Ayi G. Sasmita. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta déskriptif analisis, kalawan téhnik talaah pustaka, jeung analisis data. Hasil ieu panalungtikan nyaéta nu ditataan ieu. Kahiji, naskah drama “Jam Hiji Dua Puluh Salapan Menit”témana ékonomi jeung politik;alur nu aya nyaéta éksposisi, krisis, klimaks, jeung résolusi; palaku utama dina ieu naskah nyaéta Napi; palaku tambahan dina ieu naskah nyaéta barudak, awéwé, lalaki jeung sipir; latar tempat dina ieu naskah nyaéta di rohangan panjara; latar waktu ti jam 09.29 peuting nepika jam 01-29 isuk; latar peristiwa bisa ditingal tina unggal adegan atawa dialog; amanat nu aya dina naskah nyaéta sagala rupa hal teu adilna hukum kudu dimusnahkeun. Kadua, unggal palaku digambarkeun kakuatan id, ego, jeung superego béda-béda, ieu hal ngarojong kana watek palaku nu dicaritakeun ku pangarang. Kacindekan tina panalungtikan, ieu naskah miboga daya tarik nu husus dibandingkeun jeung naskah séjén. Saran ditujukeun pikeunmahasiswa, masarakat umum jeung nu nalungtik saterusna. Kecap Galeuh: struktur, psikologi, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan struktur cerita naskah drama yanag lengkap yaitu 1) unsur yang membangun cerita yang meliputi tema, tokoh, alur, latar dan amanat, serta 2) unsurisi cerita yang meliputi prolog, dialog, babak, episode, adegan,wawancang, kramagung, solilokui, aside dan epilog, serta psikologi sastra yang menggunakan teori Sigmun Freud dalam naskah drama “Jam Hiji Dua Puluh Salapan Menit” karya Ayi G. Sasmita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalan deskriptif analisis, dengan tekhnik telaah pustaka dan analisis data. Hasil penelitain ini adalah sebagai berikut. Pertama, naskah drama “Jam Hiji Dua Puluh Salapan Menit” mempunyai tema ekonomi dan politi; alurnya adalah eksposisi, krisis, klimaks, dan resolusi; pelaku utama dalam naskah ini adalah Napi; pelaku tambahan dalam naskah ini adalah barudak, awewe, lalaki dan sipir; latar tempt dalam naskah ini adalah di ruangan penjara; latar waktu dari pukul 09.29 malam sampai dengan pukul 01.29 pagi; latar peristiwa bisa dilihat dari tiap adegan atau dialog; amanat yang ada dalam naskah adalah semua hal tentang ke tidakadilan hukum harus dimusnahkan. Kedua, tiap pelaku menggambarkan kekuatan id, ego dan superego yang berbeda. Hal ini mendukung watak palaku yang diceritkan oleh pengarang. Kesimpulan dari penelitian naskah ini mempunyai daya tarik khusus dibandingkan dengan naskah lain. Saran ditujukan untuk mahasiswa, masyarakat umum dan peneliti seterusnya. Kata Kunci: struktur, psikologi, The purpose of this research is to analyze and describe the structure of the drama story of a complete drama that is 1) the elements that build the story which includes the theme, the character, the plot, the background and the mandate, and 2) the element of the story content which includes prologue, dialogue, round, episode, wawancang, kramagung, solilokui, aside and epilogue, and literary psychology using Sigmun Freud's theory in the drama "Jam Hiji Dua Puluh Salapan Menit" by Ayi G. Sasmita. The method used in this study is a descriptive analysis, with literature review techniques and data analysis. The results of this study are as follows. First, the drama script "Jam Hiji Dua Puluh Salapan Menit" has an economic theme and polity; The plot is exposition, crisis, climax, and resolution; The main actor in this text is the Prisoner; The additional actors in this text are barudak, awewe, lalaki and warden; The tempt background in this text is in the prison room; The time setting from 09.29 pm to 01:29 am; Event background can be seen from each scene or dialogue; The mandate that exists in the manuscript is all matters concerning the legal injustice must be destroyed. Secondly, each perpetrator represents the different id, ego and superego powers. This supports the character of my pal that is authored by the author. The conclusion of the study of this manuscript has a special appeal compared to other texts. Suggestions aimed at students, the general public and researchers so on. Keywords: structure, psychological

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD PAS a-2017; Pembimbing : I. Ruswendi Permana, II. Retty Isnendes; NIM. 1301619
Uncontrolled Keywords: struktur, psikologi, struktur, psikologi, structure, psychological
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr Hada Hidayat
Date Deposited: 27 Aug 2018 03:51
Last Modified: 27 Aug 2018 03:51
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/31434

Actions (login required)

View Item View Item