AJÉN MORAL DINA RUMPAKA 17 PUPUH KARYA ATIK SOEPANDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA

Awaluddin, Dienal (2017) AJÉN MORAL DINA RUMPAKA 17 PUPUH KARYA ATIK SOEPANDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1303818_Title.pdf

Download (97kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Abstract.pdf

Download (148kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Table_of_content.pdf

Download (146kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Chapter1.pdf

Download (275kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (382kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Chapter3.pdf

Download (493kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (618kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Chapter5.pdf

Download (210kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Bibliography.pdf

Download (136kB)
[img] Text
S_BD_1303818_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (368kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh miboga tujuan pikeun ngulik jeung medar ngeunaan struktur, ajén moral, jeung bahan ajar anu kapaluruh dina rumpaka 17 pupuh karya Atik Sepandi. Analisis data anu kapaluruh dijad ikeun bahan ajar kelas X di SMA. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kalawan téhnik studi pustaka, ngaliwatan analisis langsung. Sumber data ieu panalungtikan nya éta buku Lagu Pupuh Pengetahuan dan Notasinya karya Atik Soepandi. Dumasar hasil panalungtikan, kapaluruh dina analisis struktur aya imaji, simbol, musikalitas, suasana, téma, gaya basa, sarta watek pupuh. Struktur nu kapanggih kaasup lengkep, kapaluruh 3 imaji,11 téma, 3 suasana, 12 simbol, 3 musikalitas, sarta 8 gaya basa. Kapaluruh 6 ajén moral dina rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi, nya éta moral manusa ka Gustina, moral manusa ka diri pribadina, moral manusa ka manusa séjénna, moral manusa ka alam, moral manusa kana waktu, sarta moral manusa dina ngudag kasugemaan lahiriah jeung batiniahna. Dumasar kana kritéria bahan ajar jeung kurikulum 2013, bisa dijadikeun bahan ajar pikeun nepikeun matéri pangajaran sastra nyaéta ap résiasi dina guguritan di SMA kelas X. Kecap Galeuh:struktur,ajénmoral, rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi,bahan ajar, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan struktur, nilai moral, dan bahan ajar yang ditemukan pada lirik 17 pupuh karya Atik Sepandi. Analisis data yang ditemukan dijadikan bahan ajar kelas X di SMA. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan tehnik studi pustaka, melewati tehnik analisis langsung.Sumber data pada penelitian ini adalah buku Lagu Pupuh Pengetahuan dan Notasinya karya Atik Soepandi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan imaji, simbol, musikalitas, suasana, tema, gaya bahasa, dan karakter pupuh pada analisis struktur. Strukturyang ditemuka termasuk lengap. Ditemukan 3 imaji, 11 tema, 3 suasana, 12 simbol, 3 musikalitas, dan 8 gaya bahasa. Selain itu, ditemukan 6 nilai moral pada lirik 17 pupuh karya Atik Soepandi, yaitu moral manusia terhadap Tuhannya, moral manusia terhadap diri pribadinya, moral manusia terhadap manusia lainnya, moral manusa terhadap alam, moral manusa terhadap waktu, dan moral manusia dalam mendapatkan kepuasan lahiriah dan batiniahnya.Berdasarkan pada kriteriabahan ajar dan kurikulum 2013, bisa dijadikan bahan ajar untuk menyampaikan materi pengajaran sastra, yaitu apresiasi pada guguritan di SMA kelas X. Kecap Kunci:struktur, nilai moral, lirik 17 pupuh karya Atik Soepandi,bahan ajar, This study aims to analyze and describe the structure, moral values, and teaching materials found in the lyrics of 17 puppets by AtikSepandi. The analysis of the data was found to be a class X teaching material in high school. The method used in this research is descriptive method by using literature study technique, through direct analysis technique. Sources of data in this study is the book Song Pupuh Knowledge and Notation by AtikSoepandi. Based on the results of research, found images, symbols, musicality, atmosphere, theme, style of language, and character of pupuh on structural analysis. The structure that was found included lengap. Found 3 images, 11 themes, 3 moods, 12 symbols, 3 musics, and 8 language styles. In addition, found 6 moral values in the lyrics 17 of the work of AtikSoepandi, the moral of man against his God, human morals against his personal self, human morals against other human, moral manusa against nature, manusa moral against time, and human morale in obtaining external satisfaction And inwardly. Based on the criteria of teaching materials and curriculum 2013, can be used as teaching materials to deliver literary teaching materials, namely the appreciation of the jurisprudence class X in high school .Keywords :structure, moral value, lyric of 17 pupuh by Atik Soepandi, learning material.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD AWA a-2017; Pembimbing : I. Ruhaliah, II. Purwandi Permana; NIM. 1303818
Uncontrolled Keywords: struktur,ajénmoral, rumpaka 17 pupuh karya Atik Soepandi,bahan ajar, struktur, nilaimoral, lirik 17 pupuh karya Atik Soepandi,bahan ajar, structure, moral value, lyric of 17 pupuh by Atik Soepandi, learning material
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr Hada Hidayat
Date Deposited: 23 Aug 2018 04:01
Last Modified: 31 Aug 2018 09:52
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/31202

Actions (login required)

View Item View Item