ULIKAN STILISTIK KANA PAKEMAN BASA DINA NOVÉL LALEUR BODAS KARANGAN SAMSU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA

Nurdewi, Anisya Harti (2017) ULIKAN STILISTIK KANA PAKEMAN BASA DINA NOVÉL LALEUR BODAS KARANGAN SAMSU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_Tittle.pdf

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_Abstract.pdf

Download (212kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_Table_of_content.pdf

Download (225kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_Chapter1.pdf

Download (236kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305528_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (331kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_Chapter3.pdf

Download (248kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305528_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (408kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_Chapter5.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305528_BIbliography.pdf

Download (151kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305528_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (623kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh miboga tujuan pikeun ngulik jeung medar ngeunaan gaya basa nu kapanggih dina pakeman basa anu kapaluruh dina novél Laleur Bodas karangan Samsu. Analisis data anu kapaluruh dijadikeun bahan ajar di kelas XI SMA. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métodeu deskriptif kalawan téhnik talaah pustaka, ngaliwatan analisis langsung. Sumber data ieu panalungtikan nyaéta novél Laleur Bodas karya Samsu. Dumasar kana data hasil panalungtikan yén aya 115 pakeman basa nu kapaluruh dina novél anu dipasing-pasing dumasar kana wandana nyaéta: (1) kekecapan 68 (45,03%), (2) babasan 31 (20,52%), (3) paribasa 33 (21,85%), (4) kecap kiasan (10,59%), 1 (0,66%), (5) rakitan lantip, jeung (7) pranata mangsa 1 (0,66%). Gaya basa anu nyampak dina pakeman basa nu kapaluruh dipasing-pasing dumasar kana wandana nyaéta: (1) gaya basa ngumpamakeun 20 (16,95%), (2) gaya basa lalandian 20 (16,95%), (3) gaya basa rautan 47 (39,83%), jeung (4) gaya basa ébréhan 31 (26,27%). Dumasar kana kriteria bahan ajar jeung kurikulum 2013, novél Laleur Bodas karangan Samsu bisa dijadikeun bahan ajar pikeun nepikeun matéri kabasaan nyaéta kandaga kecap hususna pakeman basa jeung gaya basa. Kecap Galeuh: pakeman basa, gaya basa, bahan ajar, novél. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jenis idiom dalam novel Laleur Bodas karya Samsu, jenis gaya bahasa yang ditemukan dalam idiom yang terdapat pada novel Laleur Bodas karangan Samsu, dan bahan ajar idiom serta gaya bahasa. Analisis data pada novel Laleur Bodas ini dijadikan bahan ajar di kelas XI SMA. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengggunakan tehnik kajian pustaka, dan melalui tehnik analisis langung. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah novel Laleur Bodas karya Samsu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 115 idiom yang terdapat dalam novel , yaitu: : (1) kekecapan 68 (45,03%), (2) ungkapan 31 (20,52%), (3) peribahasa 33 (21,85%), (4) kata kiasan (10,59%), 1 (0,66%), (5) rakitan lantip, dan (7) pranata mangsa 1 (0,66%). Gaya bahasa yang terdapat pada pakeman basa atau idiom dalam dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: (1) gaya bahasa simile 20 (16,95%), (2) gaya bahasa metafora 20 (16,95%), (3) gaya bahasa eufimisme 47 (39,83%), dan (4) gaya bahasa parafrase 31 (26,27%). Berdasarkan kriteria bahan ajar dan kurikulum 2013, idiom dan gaya bahasa yang terdapat dalam novel Laleur Bodas dapat dijadikan bahan ajar untuk materi kebahasaan yaitu kosa kata hususnya idiom dan gaya bahasa. Kata Kunci: idiom, gaya bahasa, bahan ajar, novel.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_NUR_u-2017; Pembimbing : I. H. Yayat Sudaryat, II. H. O. Solehudin
Uncontrolled Keywords: Pakeman basa, gaya basa, bahan ajar, novél.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 23 Apr 2018 03:19
Last Modified: 23 Apr 2018 03:19
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30131

Actions (login required)

View Item View Item