MODÉL EXPERIENTIAL LEARNINGDINA PANGAJARAN NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA

Fitry, Anisza Syella (2017) MODÉL EXPERIENTIAL LEARNINGDINA PANGAJARAN NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Title.pdf

Download (522kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Abstract.pdf

Download (243kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Table_of_content.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Chapter1.pdf

Download (257kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1301184_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (439kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Chapter3.pdf

Download (612kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1301184_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (911kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Chapter5.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301184_Bibliography.pdf

Download (136kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1301184_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (212kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung taun ajaran 2016/2017. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung taun ajaran 2016/2017 saméméh jeung sabada maké modél pangajaran Experiential Learning (EL), ngaronjatna kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung taun ajaran 2016/2017 saméméh jeung sabada maké modél pangajaran Experiential Learning, jeung signifikansi modél pangajaran Experiential Learning dina ngaronjatkeun kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung taun ajaran 2016/2017. Anapon métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métodeu studi kuasi ékspérimén, pre-test and post-test group design, kalawan téhnik tés jeung dokuméntasi. Instrumén nu digunakeunna nya éta tés tulis. Pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina nulis pangalaman pribadi digunakeun analisis data ku cara analisis statistik, nya éta uji normalitas data ngagunakeun chi-kuadrat, uji homogénitas data ngagunakeun uji F, jeung uji hipotésis ngagunakeun uji t. Dumasar hasil panalungtikan, kapaluruh data nu ngagambarkeun ngaronjatna kamampuh siswa antara pretest jeung posttest. Dina pretest, siswa anu can mampuh nulis pangalaman pribadi kawilang loba, aya 2 siswa atawa 4,5 % siswa nu ngahontal peunteun ≥ 75, sedengkeun dina posttest, jumlah siswa nu ngahontal peunteun ≥ 75 nulis pangalaman pribadi ngaronjat jadi 39 siswa atawa 88%. Dumasar hasil uji t, yén titung (14, 46) > ttabél (2, 41), hartina hipotésis kerja (Ha) ditarima, sedengkeun hipotésis nol (H0) ditolak. Dumasar hasil panalungtikan, bisa dicindekkeun yén modél pangajaran Experiential Learning bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis pangalaman pribadi kelas VII F SMP YAS Bandung taun ajaran 2016/2017.;--- Latar belakang dalam penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung tahun ajaran 2016/2017 sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Experiential Learning (EL), peningkatan kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung tahun ajaran 2016/2017 antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Experiential Learning, dan signifikansi model pembelajaran Experiential Learning dalam menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung tahun ajaran 2016/2017. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, pre-test and post-test group design. Dengan Teknik tes dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah tes tulis. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis pengalaman pribadi digunakan analisis data dengan cara analisis statistik, yaitu uji normalitas data menggunakan chi-kuadrat, uji homogenitas data menggunakan uji F, dan uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yang menggambarkan peningkatan kemampuan siswa antara pretest dan posttest. Dalam pretest, siswa yang belum mampuh menulis pengalaman pribadi terhitung banyak, ada 2 siswa atau 4,5% siswa yang mencapai mencapai nilai ≥ 75, sedangkan dalam posttest, jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 75 dalam menulis pengalaman pribadi meningkat menjadi 39 siswa atau sebesar 88%. Berdasarkan hasil uji t, terbukti bahwa thitung (14, 46) > ttabel (2, 41), artinya hipotesis kerja (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Experiential Learning bisa meningkatkan kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII F SMP YAS Bandung tahun ajaran 2016/2017.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No.panggil : S BD FIT m-2017; Pembimbing : I.Rahman, II.Yayat Sudaryat.
Uncontrolled Keywords: Experiental Learning, menulis pengalaman pribadi, Experiental Learning, writing personal experience.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Santi Santika
Date Deposited: 20 Dec 2017 07:46
Last Modified: 20 Dec 2017 07:46
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/28316

Actions (login required)

View Item View Item