RAGAM BASA SUNDA CIAK DI KACAMATAN CIBIUK KABUPATÉN GARUT

Nurkomalasari, Tanti (2017) RAGAM BASA SUNDA CIAK DI KACAMATAN CIBIUK KABUPATÉN GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Title.pdf

Download (460kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Abstract.pdf

Download (281kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Table_of_content.pdf

Download (201kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Chapter1.pdf

Download (398kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200506_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (499kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Chapter3.pdf

Download (416kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200506_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Chapter5.pdf

Download (184kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200506_Bibliography.pdf

Download (177kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200506_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (523kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta ku ayana gejala ti masarakat Cibiuk anu geus jarang maké basa Sunda Ciak dina kahirupan sapopoéna. Éta hal disababkeun ku jarangna masarakat Cibiuk anu mikawanoh kana basa Sunda Ciak. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho jeung ngadéskripsikeun asal- usul sarta wangun kecap Ragam basa Sunda Ciak ogé ngadéskripsikeun pola parobahan kecap Ragam basa Sunda Ciak nu aya di Kacamatan Cibiuk Kabupatén Garut. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métodeu deskriptif kalayan ngagunakeun téknik observasi, wawancara jeung kuesioner. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta masarakat nu aya di Kacamatan Cibiuk, tina tiap désa dicokot tilu sampel pikeun dijadikeun narasumber. Jumlah Ragam basa Sunda Ciak anu kapanggih aya 359 (54,1%) kecap tina 664 kecap basa Sunda lulugu nu diujikeun dumasar kana 18 katégori anu aya di Kacamatan Cibiuk Kabupatén Garut. Tina 359 kecap ragan basa Sunda Ciak nu aya di Kacamatan Cibiuk, di antarana aya 206 (57,4%) kecap anu kaasup kana kecap asal, 153 (42,6%) kecap anu kaasup kecap rékaan. Tina 153 kecap anu kaasup kecap rékaan kapanggih aya 15 (9,8%) kecap anu kaasup kana kecap rundayan, 4 (2,6 %) kecap kaasup kana kecap rajékan, 7 (4,6 %) kecap anu kaasup kecap kantétan, 2 (1,3 %) kecap wancahan, sarta 125 (81,7%) kecap anu kaasup kana kecap rékaan pamaseuk. Salian ti éta dumasar kana hasil analisis pola parobahan kecap, kapanggih aya 110 (30,6%) kecap anu kaasup kana pola parobahan kecap asal dumasar kana 17 pola parubahan kecap, 133 (37,1%) kecap anu kaasup kan pola parobahan kecap rékaan dumasar kana 15 pola parubahan kecap, 116 (32,3%) kecap anu kaasup kana pola ganti kecap.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD NUR r-2016; Pembimbing I: Oleh Solehudin, II: Yayat Sudaryat
Uncontrolled Keywords: Ragam basa Sunda Ciak
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PA Classical philology
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 18 Jul 2017 07:42
Last Modified: 18 Jul 2017 07:42
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23818

Actions (login required)

View Item View Item