Items where Subject is "P Language and Literature > PA Classical philology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | R | S | T | V | W | Y
Number of items at this level: 50.

A

Adang Lasmana, - (2008) BASA SUNDA DINA PIDANGAN CINTA KA KAMPUNG BANDUNG (CIKAPUNDUNG) DI RADIO GARUDA 105,5 FM BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Adhika Nurkholis Aziz, - (2009) EFEKTIFITAS MEDIA AUDIO-MUSIKALISASI DINA PEMBELAJARAN MACA SAJAK (PORTRY READING) (STUDI EKSPERIMEN KA SISWA KELAS VIII MTS DARUL HIKAM TASIKMALAYA TAUN AJARAN 2008/2009). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aef Saeful Islam, - (2011) UNSUR INTRINSIK CARITA RAYAT KACAMATAN CIGASONG KABUPATÉN MAJALENGKA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ahmad Sechan Alfarisi, - (2021) ANALISIS KONTRASTIF PENGGUNAAN VERBA KHUSUS SEBAGAI KEIGO DENGAN VERBA KHUSUS SEBAGAI UNDAK USUK BASA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amy Nurhamidah, - (2011) MA’NA INHÉREN KECAP PAGAWÉAN DINA KARANGAN PANGALAMAN SISWA KELAS VII-A SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2010/2011 KATUT BAHAN PANGAJARANANA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggit Lugina Sosani, - (2012) MÉDIA AUDIO PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPU NGAGUNAKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 7 Tasikmalaya Taun Ajar 2011/2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aniq Ziyaanul Jannah, - (2011) ANALISIS STRUKTUR WAWACAN SAMAUN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anna Noviana Dewi, - (2017) ANALISIS MUBTADA ISIM MABNI DALAM ALQURAN AL-KARIIM SURAT ASH-SHAFFAT SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN NAHWU. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Cantika, Liana (2017) PROSÉS KRÉATIF ABDULLAH MUSTAPPA DINA NOVÉL LEMBUR SINGKUR: KAJIAN ÉKSPRÉSIF KARYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Deni Kurnia Mulloh, - (2009) KAMAMPUH NGAWAWANCARA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 CICALÉNGKA TAUN AJARAN 2008/2009. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dessy Putri Anda, - (2009) BABANDINGAN PAKECAPAN BASA SUNDA JEUNG BASA MINANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Devi Yuliana, - (2009) PEMBELAJARAN NGAWANOHKEUN KALIMAH BASAJAN NGAGUNAKEUN MÉDIA GAMBAR DI TK FLAMBOYAN PURWAKARTA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Handayani, - (2012) AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Yuliani, - (2012) MODÉL MÉMORIZATION (MNEMONIK)PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH LÉKSIKON SISWA KELAS XI SMA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 9 SMA Negeri 3 Bandung Taun Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dini Apri Liani, - (2009) ADEGAN KECAP SIPAT JEMBAR DINA MAJALAH MANGLÉ PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dwi Qatrunnada, - (2022) RAGAM BENTUK TUTURAN DAN KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TRADISI MELENGKAN PADA UPACARA PERNIKAHAN ADAT GAYO (SEBUAH PENELITIAN ETNOLINGUISTIK). S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fadilah, Fikrie (2016) KAJIAN SASTRA LISAN MANTRA PANGBUNGKEM, PANARIK DAN PANANGKAL DI KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Galuh Permana Muchlis Saputra, - (2011) MODÉL COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA SAJAK (PANALUNGTIKAN TINDAKAN KELAS KA SISWA KELAS IX-1 SMP NEGERI I LEUWILIANG KABUPATÉN BOGOR TAUN AJARAN 2010/2011). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Heti Triwahyuni, - (2009) BASA SUNDA WEWENGKON KUNINGAN DI KECAMATAN CIGANDAMEKAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hidayah, Ami Nurul (2015) ANALISIS BENTUK KOHESI DAN KOHERENSI DALAM WACANA PADA BUKU TEKS JOKYUU DOKKAI I JPBJ UPI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hidayat Kusdinar, - (2011) ISTILAH PATEMPATAN DUMASAR TOPONIMI DI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hildayanti, - (2012) MODÉL INDUKTIF HILDA TABA DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII SMK Tekhnik Informasi dan Komunikasi Yadika Cicaléngka Kab. Bandung Taun Ajaran 2011-2012. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Ikhsan Nugraha, - (2011) AJÉN SOSIOLOGIS DINA TRADISI UPACARA ADAT NGALAKSA DI DÉSA RANCAKALONG KACAMATAN RANCAKALONG KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Indah Arti Fisilla, - (2022) AN ANALYSIS OF SEMANTIC DENSITY IN SELECTED CUSTOMS REGULATIONS FOR PASSENGERS. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ipah Saripah, - (2012) KECAP PANYAMBUNG DINA KARANGAN NARASI SISWA KELAS XI-D SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2011-2012 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Kulsum, Umi (2015) BABANDINGAN PARIBASA SUNDA JEUNG INDONESIA: ulikan semantik formal jeung étnopedagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Luxaz Priansyah, - (2011) ÈFÉKTIVITAS MÈDIA KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN DONGÉNG (STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS X-2 SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2010/2011). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mei Fitriyani Pastiutami, - (2009) BASA SUNDA WEWENGKON CIAMIS KACAMATAN SIDAMULIH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP 1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mochammad Windi Bahari, - (2018) KRITIK SOSIAL DINA KUMPULAN CARPON JERUK KARYA LUGIENA DE : Ulikan Aspék Sosiologi Karya Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Zeni Dahlan Nawawi, - (2021) BABANDINGAN NOVEL NALA KARYA DARPAN JEUNG NOVEL BÉNTANG HARIRING KARYA DIAN HÉNDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP KELAS IX (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mustaqim, Farhan (2017) MÉTODEU SUGESTOPEDIA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 1 Cianjur Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nugraha, Wisnu Dwi (2014) HARAPAN MANUSIA ATAS KEKUATAN ALLAH SWT DAN GAIB PADA RAJAH DALAM TRADISI TERBANGAN DI KABUPATEN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nur Syafitri, - (2021) GAYA BAHASA, MAKNA, DAN FUNGSI DALAM SLOGAN IKLAN MINUMAN KOREA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurkomalasari, Tanti (2017) RAGAM BASA SUNDA CIAK DI KACAMATAN CIBIUK KABUPATÉN GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Randi Herawan, - (2011) STRUKTUR DONGÉNG DI KACAMATAN CIKALONGWÉTAN KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Reni Nurhayati, - (2012) ANALISIS RUBRIK BALÉ BANDUNG DINA MAJALAH MANGLÉ NU MEDAL TAUN 2011 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY DI PAGURON LUHUR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Restylawati Mustika, - (2011) KASALAHAN MORFOLOGIS DINA KARANGAN ÉSÉY SISWA KELAS XII SMA KARTIKA SILIWANGI 2 BANDUNG TAUN AJAR 2010/2011. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Retna Hotami, - (2011) KORÉLASI ANTARA KAMAMPUH BIANTARA JEUNG PRÉSTASI DIAJAR BASA SUNDA MURID KELAS X SMA PASUNDAN 1 BANDUNG TAUN AJAR 2010/2011. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rissa Nur Amanah, - (2011) INTÈRNÈT LEARNING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK : PANALUNGTIKAN TINDAKAN KELAS KA SISWA KELAS XI ILMU SOSIAL 3 SMA NEGERI I CISOLOK KABUPATÈN SUKABUMI TAUN AJAR 2010/2011. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizal Shidiq Muttaqin, - (2018) SIKEP SANTRI KANA BASA SUNDA : Ulikan Sosiolinguistik di Asrama Putra Pasantrén Persis Tarogong Garut. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizka Nurmala, - (2011) ANALISIS ÉJAHAN BASA ALAY NU AYA DINA FACEBOOK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Sarah Nurul Hidayah Mustari, - (2011) RÉLEVANSI MATÉRI BUKU AJAR BASA SUNDA SMA/SMK/MA JEUNG SKKD. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sri Rahayu, - (2011) ÉFÉKTIVITAS MÉDIA PILEM DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK (STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS XI IPA 3 SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2010/2011). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tresna Tuniawati, - (2012) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA ADAT NYANGKU DI KAMPUNG CUKANGPADUNG DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

V

Vitaloka Ratu Permata Kusuma, - (2011) ÉFÉKTIVITAS MODÉL PANGAJARAN TÉMATIK DINA PANGAJARAN NULIS SISINDIRAN WANGUN PAPARIKAN JEUNG RARAKITAN :STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VIII C SMP PASUNDAN 6 BANDUNG TAUN AJARAN 2010/2011. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Widia Oktapiani, Widia (2021) KAJIAN KONTRASTIF IDIOM BERLEKSIKON ANGGOTA TUBUH DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA JERMAN SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BIPA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Witri Gustiani, - (2018) BABANDINGAN NOVÉL LAIN ÉTA KARYA MOH. AMBRI JEUNG DJEUMPA ATJEH KARYA H.M. ZAINUDDIN: Ulikan Struktural Jeung Étnopédagogik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yanti Basri, - (2022) ANALISIS MAKNA INTERPERSONAL DALAM UNGKAPAN KEGEMBIRAAN ANAK USIA 5-6 TAHUN. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yopi Galih Triyani, - (2009) KAMAMPUH NGALARAPKEUN ÉJAHAN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 3 BANDUNG 1). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yuyun Rahayu, - (2011) ÉFÉKTIVITAS MODÉL PANGAJARAN KONSTRUKTIVISME DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI (STUDI KUASI ÉKSPERIMEN KA SISWA KELAS VII-B SMP PASUNDAN 6 BANDUNG). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sat Feb 24 08:18:54 2024 WIB.