BABANDINGAN PARIBASA SUNDA JEUNG INDONESIA: ulikan semantik formal jeung étnopedagogik

Kulsum, Umi (2015) BABANDINGAN PARIBASA SUNDA JEUNG INDONESIA: ulikan semantik formal jeung étnopedagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Title.pdf

Download (126kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Abstract.pdf

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Table_of_Content.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Chapter1.pdf

Download (234kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302604_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (662kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Chapter3.pdf

Download (225kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302604_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Chapter5.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1302604_Bibliography.pdf

Download (261kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1302604_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (336kB)
[img] Text
T_PBBS_1302604_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (295kB)
[img] Text
T_PBBS_1302604_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (475kB)
[img] Text
T_PBBS_1302604_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (129kB)
[img] Text
T_PBBS_1302604_Appendix5.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (222kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun (1) mikaweruh jeung ngadéskripsikeun semantik formal dina paribasa Sunda, (2) mikaweruh jeung ngadéskripsikeun semantik formal dina paribasa Indonésia, (3) ngabandingkeun aspék semantik formal paribasa Sunda jeung Indonésia dumasar kana tilu kriteria: sakecap saharti; beda kecap tapi saharti; jeung sakecap beda harti, jeung (4) nimukeun jeung ngadéskripsikeun étnopédagogik paribasa Sunda-Indonésia nu saharti. Dina ieu panalungtikan digunakeun métodeu deskriptif-analitis. Ku cara teknik studi pustaka, dicokot data nu jumlahna 273 paribasa Sunda jeung 182 paribasa Indonésia. Eta data teh diolah ngagunakeun Eta data teh diolah ngagunakeun analisis unsur langsung jeung hermeneutik. Hasil panalungtikan, kahiji, dina paribasa Sunda kapanggih 56 pola kalimah. Kadua, dina pribasa Indonésia kapanggih 30 pola kalimah. Kapaluruh yen paribasa Sunda jeung Indonésia miboga pola-pola struktur kalimah. Unggal pola miboga sub-pola, sub-pola ieu didasaran ku struktur kalimah, warna kecap, jeung wandana sarta pasipatan kekecapan atawa makna kategori kata nu ngawangun ieu paribasa, nu bisa nimukeun maksud. Katilu, 185 paribasa Sunda-Indonésia nu boga maksud nu sarua. dumasar kana kriteriana kapanggih 26 paribasa Sunda-Indonesia sakecap saharti, 157 paribasa Sunda-Indonesia beda kecap saharti, jeung dua paribasa Sunda-Indonesia sakecap beda harti. Kaopat, nurutkeun étnopédagogik kapanggih yén paribasa Sunda jeung Indonésia nu boga harti atawa maksud nu sarua ngandung ajen moral kamanusaan. Tina hasil analisis data kapanggih yén paribasa Sunda-Indonesia ngandung: (1) Moral manusa ka Pangéran/ Tuhan (MMT); (2) moral manusa ka dirina/ pribadi (MMP); (3) moral manusa ka manusa séjén (MMM); (4) moral manusa ka alam (MMA); (5) moral manusa ka waktu (MMW); jeung (6) moral manusa dina ngahontal kasugemaan lahir jeung batin (MMLB). Moral kamanusaan ngajadikeun jalma jadi jalma nu masagi nu boga sikep trisilas (silih asah, silih asih, jeung silih asuh) jeung karakter pancarawayan (cageur, bageur, bener, singer, jeung pinter). Panalungtikan ieu nunjukeun yén paribasa Sunda-Indonesia boga pola-pola jeung sub-sub pola nu bisa nimukeun maksud sacara formal. Salian ti eta, paribasa Sunda-Indonesia ngeunteungkeun ajén moral kamanusaan nu mangrupa orientasi étnopédagogik. ---------- Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendeskripsikan semantik formal peribahasa Sunda, (2) mengetahui dan mendeskripsikan semantik formal peribahasa Indonesia, (3) membandingkan semantik formal peribahasa Sunda dan Indonesia berdasarkan tiga kriteria: sekata dan searti; berbeda kata tapi searti; dan sekata tapi berbeda arti, dan (4) menemukan dan mendeskripsikan nilai etnopedagogik peribahasa Sunda-Indonesia yang searti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan teknik studi pustaka, diperoleh data berjumlah 273 peribahasa Sunda dan 181 peribahasa Indonesia. Data tersebut diolah menggunakan analisis unsur langsung dan hermeneutik. Hasil penelitian ini, pertama, dalam peribahasa Sunda ditemukan 56 pola kalimat. Kedua, dalam peribahasa Indonesia ditemukan 30 pola kalimat. Dapat terlihat bahwa keduanya memiliki pola kalimat. Pola kalimat ini memiliki sub-sub pola yang didasarkan pada struktur kalimat, kata-kata yang membentuk peribahasa yang memiliki warna kata, sifat kata atau makna kategori khusus, yang dapat menemukan makna peribahasa. Ketiga, 185 peribahasa Sunda-Indonesia memiliki maksud yang sama. Berdasarkan kriterianya ditemukan 26 peribahasa Sunda-Indonesia sekata dan searti, 157 peribahasa Sunda-Indonesia berbeda kata searti, dan dua peribahasa sekata beda arti. Keempat, berdasarkan etnopedagogik ditemukan peribahasa Sunda-Indonesia yang memiliki arti atau maksud yang sama mengandung nilai moral kemanusiaan. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peribahasa Sunda‐Indonesia mengandung: (1) Moral manusia kepada Tuhan (MMT); (2) moral manusia kepada pribadinya (MMP); (3) moral manusia kepada manusia lainnya (MMM); (4) moral manusia kepada alam (MMA); (5) moral manusia kepada waktu (MMW); dan (6) moral manusia untuk memenuhi kepuasan lahir dan batin (MMLB). Moral kemanusiaan dapat membentuk manusia yang masagi, yang memiliki karakter trisilas (silih asah, silih asih, dan silih asuh) serta karakter panca rawayan (cageur, bageur, bener, singer, dan pinter). Penelitian ini menunjukkan bahwa peribahasa Sunda-Indonesia memiliki pola-pola dan sub-sub pola yang dapat menemukan makna peribahasa secara formal. Selain itu, peribahasa Sunda-Indonesia mencerminkan nilai moral kemanusiaan sebagai orientasi etnopedagogik. ---------- This research aims to (1) identify and describe the formal semantics of Sundanese proverb, (2) identify and describe the formal semantics of Indonesian proverb, (3) comparing the formal semantics of Sundanese‐Indonesian proverbs based on three criteria: an alliance and synonymous; different words but synonymous; and an alliance but a different meaning, and (4) Find and describe the value of Sundanese-Indonesian proverb etnopedagogi synonymous. This research uses descriptive-analytic method. By using the techniques of literature study, the data obtained amounted to 273 Sundanese proverbs and 181 Indonesian proverbs. The data is processed using direct elemental analysis and hermeneutics. Results of this study, firstly, in the Sunda proverbs found 56 sentence patterns. Secondly, the Indonesian proverb found 30 sentence patterns. It is noticeable that both have a pattern sentence. This sentence patterns have sub-sub patterns based on the structure of the sentence, the words that form the maxim that have color words, the nature of the meaning of words or special categories, which can find the meaning of a proverb. Thirdly, Sundanese-Indonesian proverbs 185 has the same purpose. Based on the criteria found 26 Sundanese-Indonesian proverbs alliance and synonymous, 157 Sundanese-Indonesian proverbs different synonymous words and proverbs alliance two different meanings. Fourthly, based etnopedagogik found Sundanese-Indonesian proverbs which has the same meaning or intent containing humanitarian moral values. From the analysis of the data found that the Sundanese-Indonesian proverbs contains: (1) Moral man to God (MMT); (2) people to his personal moral (MMP); (3) moral human to other humans (MMM); (4) the nature of human morality (MMA); (5) human moral to time (MMW); and (6) to satisfy man's moral and spiritual birth (MMLB). Human moral human masagi can form, which has the character trisilas (silih asah, silih asih, and silih asuh) as well as the five characters of rawayan (cageur, bageur, bener, singer, and pinter). This research shows that the Sundanese-Indonesian proverbs has patterns and sub-patterns that can find the meaning of the proverb formally. In addition, Sundanese-Indonesian proverbs reflects the moral values of humanity as etnopedagogi orientation.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S2)
Additional Information: No. Panggil: T PBBS KUL: b-2015 ; Pembimbing: Yayat Sudaryat
Uncontrolled Keywords: peribahasa, peribahasa Sunda, peribahasa Indonesia, perbandingan, semantik formal, dan etnopedagogik
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PA Classical philology
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 15 Jul 2016 08:53
Last Modified: 15 Jul 2016 08:53
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/20454

Actions (login required)

View Item View Item