ULIKAN SÉMIOTIK DINA NOVÉL DÉNG KARANGAN GODI SUWARNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI KELAS XI SMA

Sari, Debbi Puspita (2017) ULIKAN SÉMIOTIK DINA NOVÉL DÉNG KARANGAN GODI SUWARNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI KELAS XI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Title.pdf

Download (335kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Abstract.pdf

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Table_of_content.pdf

Download (152kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Chapter1.pdf

Download (238kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306639_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (550kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Chapter3.pdf

Download (535kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306639_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (765kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Chapter5.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306639_Bibliography.pdf

Download (138kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306639_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (472kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna minat maca masarakat Sunda, utamana siswa, kana karya sastra Sunda hususna novél. Tujuan tina ieu panalungtikan pikeun maluruh unsur-unsur tanda (sémiotik) anu aya dina novél Deng karangan Godi Suwarna, anu satuluyna dilarapkeun dina bahan pangajaran novél di sakola. Ieu panalungtikan kaasup kana panalungtikan kualitatif. Anapon métode anu digunakeunana nyaéta métode déskriptif-analisis. Dina ngumpulkeun jeung ngolah data, digunakeun téhnik talaah pustaka, analisis, jeung interprétasi. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta: (1) unsur-unsur tanda (sémiotik) anu kapaluruh ngawengku ikon, indéks, jeung simbol; ikon anu kapaluruh réréana patali jeung barang anu aya di sabudeureun hirup kumbuhna para tokoh; indéks anu kapaluruh réréana patali jeung rasa hususna rasa kasedih; simbolna mah réa anu patali jeung istilah dina kahirupan urang Sunda; (2) unsur-unsur tanda (sémiotik) anu kapaluruh dilarapkeun kana bahan ajar jeung évaluasi pangajaran. Kacindekanana, unsur-unsur sémiotik anu kapaluruh dina novél Déng téh saluyu pikeun dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca novél di kelas XI SMA.;--- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat membaca masayarakat Sunda, terutama siswa, terhadap karya sastra Sunda, khususnya novel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis unsur-unsur tanda (semiotik) yang terdapat dalam cerita novel Déng karangan Godi Suwarna, yang selanjutnya dijadikan alternatif bahan pembelajaran novel di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data yaitu teknik telaah pustaka, analisis, dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) ditemukannya unsur-unsur tanda (semiotik) yang meliputi ikon, indeks, dan simbol; ikon yang dominan muncul adalah ikon yang berkaitan dengan barang yang terdapat dalam kehidupan para tokoh; indeks yang dominan muncul adalah indeks yang berkaitan dengan perasaan terutama rasa sedih yang dialami para tokoh; simbol yang dominan muncul adalah simbol yang berkaitan dengan istilah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Sunda; (2) unsur-unsur tanda (semiotik) dijadikan alternatif sebagai bahan dan evaluasi pembelajaran. Kesimpulannya, unsur-unsur semiotik yang ditemukan dalam novél Déng dapat dijadikan alternatif bahan pembelajaran membaca novel yang sesuai bagi siswa kelas XI SMA.;--- This research is inspired by the lack of public interest especially students in reading Sundanese literary particularly Sundanese novel. This research is aimed to analyze the sign unsure of semiotics which found in novel of Déng written by Godi Suwarna which then will be used as alternative learning material at school. This study is qualitative research which applied descriptive-analyses method. Literature review is selected as the collecting data technique. Moreover the technique for discussing data, analysis and interpretation technique is selected. The results of this study are (1) the discovery of the elements sign of semiotics such as icon, index, and symbol; icon that dominate appeared is related to actors’ stuff of life; index that dominate found is connected with the actors’ sadness; symbol that dominate initiated is deal with terms of Sudanese social life; (2) it can be used as the material and learning evaluation. Finally, the sign unsure of semiotics which found in novel of Déng can be used as the reading learning material for second students of Senior High School.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No.panggil : S BD SAR u-2017; Pembimbing : I.Dedi Koswara, II.Retty Isnendes.
Uncontrolled Keywords: semiotik, novel, bahan pembelajaran.semiotic, novel, material learning.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 10 Jan 2018 07:15
Last Modified: 10 Jan 2018 07:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/28406

Actions (login required)

View Item View Item