AJÉN ÉSTÉTIKA JEUNG STRUKTUR KASENIAN KUDA BAJIR DI DESA HUJUNGTIWU KECAMATAN PANJALU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA

Krisdiana, Ana (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA JEUNG STRUKTUR KASENIAN KUDA BAJIR DI DESA HUJUNGTIWU KECAMATAN PANJALU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Title.pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Abstract.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Table_of_content.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Chapter1.pdf

Download (219kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305658_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (387kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Chapter3.pdf

Download (314kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305658_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (666kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Chapter5.pdf

Download (210kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305658_Bibliography.pdf

Download (133kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305658_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sejarah dan pelaksanaan Kesenian Kuda Bajir, membahas dan mendeskripsikan nilai estetika yang ada dalam Kesenian Kuda Bajir, serta untuk dijadikan bahan pembelajaran membaca artikel budaya di kelas XII SMA. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deksriptif dengan tehnik studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penilitian, Kesenian Kuda Bajir berdiri pada tahun 1992, kesenian ini merupakan ide masyarakat Dusun Neglasari Desa hujungtiwu yang dirancang oleh Bapa Husen. Pelaksanaan pertunjukan Kesenian Kuda Bajir meliputi ngararapih, tawasulan, tatahar, papalayon, helaran, penca silat, atraksi, dan hiburan. Selain mempunyai pungsi untuk hiburan, Kesenian Kuda Bajir juga memiliki pungsi lain yaitu untuk media pendidikan. Dalam Kesenian Kuda Bajir ada nilai estetika yang bisa diteliti, yaitu dari nilai estetis dan nilai ekstra estetis. Nilai estetis yang yang ada dalam Kesenian Kuda Bajir terdapat dalam raga kuda, pakaian yang digunakan, gerak tarian dari penca silat dan dari gerak kuda, seni musik yang harmonis, dan seni drama. Nilai ekstra estetis ada di manusia sebagai pemain dan yang menggerakan kuda, alam yang menyediakan alat dan bahan, serta kuda. Dalam Kesenian Kuda Bajir juga ada nilai seni yang bisa didapatkan oleh penonton, di antaranya ada nilai pendidikan, nilai religi, nilai kebersamaan, dan nilai ekonomis. Penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran membaca di kelas XII SMA. Manfaat dari penelitian ini yaitu bisa menambah pengetahuan siswa terhadap nilai estetika dalam Kesenian Kuda Bajir dan rasa bangga masyarakat terhadap budayanya serta memiliki keinginan untuk menjaga kesenian daerahnya masing-masing.;---This study have the aim to describe the history and implementation of Kuda Bajir art, to discusses and describes the aesthetic value in the art of Kuda Bajir, as well as to be used as a reading matter of cultural article for high school, class XII. The method was used in this research is descriptive method with technical literature study, observation, interviews, and documentation. Based on the results, the art of Kuda Bajir is established in 1992, this art is the idea of society of Neglasari, Hujungtiwu village designed by Mr. Husen. Implementation of the performing arts Kuda Bajir include ngararapih, tawasulan, tatahar, papalayon, helaran, Penca silat, atraksi, and hiburan. The art of Kuda Bajir not only have an entertainment function, but also have another function as media education. In the art of Kuda Bajir, the aesthetic value that can be studied, namely from the aesthetic value and the value of the extra aesthetic. Aesthetic value that exists in the art of Kuda Bajir contained in horse sports, used clothing, dancing motion of Pencak silat and from the movement of horses, harmonious musical arts, and the performing arts. Then, extra aesthetic value is in humans as a player and that drive a horse, nature provides the tools and materials, as well as horses. In the art of Kuda Bajir also have artistic value that can be obtained by the audience, among which there is the value of education, religious values, common values, and economic value. This study can be used as learning to read in high school, class XII. The benefits of this research that can increase students' knowledge of the value of aesthetics in the art of Kuda Bajir and community pride of his culture and have no desire to keep the art of their respective regions.;---Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun sajarah jeung prak-prakan Kasenian Kuda Bajir, maluruh jeung ngadéskripsikeun ajén éstétika nu nyangkaruk dina Kasenian Kuda Bajir, sarta dijadikeun pikeun bahan pangajaran maca artikel budaya di kelas XII SMA. Anapon métode nu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalawan téhnik studi pustaka, observasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Dumasar hasil panalungtikan, Kasenian Kuda Bajir ngadeg dina taun 1992, ieu kasenian téh mangrupa idé masarakat Dusun Néglasari Desa Hujungtiwu nu dirarancang ku Bapa Husen. Prak-prakan pintonan Kasenian Kuda Bajir ngawengku ngararapih, tawasulan, tatahar, papalayon, helaran, penca silat, atraksi, jeung hiburan. Salian ti miboga fungsi pikeun hiburan, Kasenian Kuda Bajir ogé miboga fungsi séjén nyaéta pikeun média atikan. Dina Kasenian Kuda Bajir aya ajén éstétika nu bisa ditalungtik, nyaéta tina ajén éstétis jeung ajén ékstra éstétis. Ajén éstétis dina Kasenian Kuda Bajir nyangkaruk dina raga kuda, pakéan nu digunakeun, gerak ibing tina penca silat jeung gerakan tina usikna kuda, seni tabeuh nu harmonis, jeung seni drama. Ajén ékstra éstétis aya dina manusa salaku pamaén jeung nu ngusikkeun kuda, alam nu nyadiakeun alat jeung bahan, sarta kuda. Dina Kasenian Kuda Bajir ogé aya ajén seni nu bisa dicangking ku nu lalajo, di antarana aya ajén atikan, ajén réligi, ajén sabilulungan, jeung ajén ékonomis. Ieu hasil panalungtikan bisa dijadikeun bahan pangajaran maca artikel budaya di kelas XII SMA. Mangpaat tina ieu panalungtikan nyaéta bisa nambahan pangaweruh siswa kana ajén éstétika dina Kasenian Kuda Bajir jeung rasa reueus masarakat kana budayana tur miboga karep pikeun ngariksa kasenian daérahna séwang-séwangan.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD KRI a-2017; Pembimbing: I. Ruswendi Permana, II. Dedi Koswara; NIM: 1305658.
Uncontrolled Keywords: Ajén Éstétika, Kasenian Kuda Bajir, Nilai Estetika, Kesenian Kuda Bajir, Aesthetic Value, The Art of Kuda Bajir.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
N Fine Arts > NX Arts in general
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 06 Feb 2018 07:35
Last Modified: 06 Feb 2018 07:35
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/29081

Actions (login required)

View Item View Item