ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN FILOSOFIS DINA KUMPULAN SAJAK LÉNGKAH KARYA ARI ANDRIANSYAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SAJAK DI SMA KELAS XI

Rahayu, Dinny Octaviasari (2017) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN FILOSOFIS DINA KUMPULAN SAJAK LÉNGKAH KARYA ARI ANDRIANSYAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SAJAK DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Title.pdf

Download (610kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Abstract.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Title.pdf

Download (610kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Table_of_Content.pdf

Download (79kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Chapter1.pdf

Download (143kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1301114_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (381kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Chapter3.pdf

Download (203kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1301114_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Chapter5.pdf

Download (116kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1301114_Bibliography.pdf

Download (56kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1301114_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (177kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun maluruh struktur, ajén filosofis, jeung bahan pangajaran aprésiasi sajak di SMA kelas XI. Ieu panalungtikan ngagunakeun métodeu déskriptif, sedengkeun pikeun ngumpulkeun data ngagunakeun téhnik studi pustaka. Sumber data dina ieu panalungtikan aya 45 judul sajak karya Ari Andrianysah dina buku kumpulan sajak Léngkah. Hasil panalungtikan dumasar kajian struktur, kapaluruh 1) diksi atawa pilihan kecap anu luyu jeung téma, 2) imaji-imaji pangarang kana tulisan leuwih loba dina imaji pangrasa, 3) simbul-simbul anu leuwih ngantebkeun harti tina diksi, 4) wirahma anu aya leuwih kana kaéndahan runtuyan unggal kecap dina sapada atawa sapadilsanna, nya éta purwakanti pangluyu, 5) suasana eusi tina sajak leuwih kana kaayaan nalangsa jeung bingung sabab tina rasa sieun, 6) gaya basa anu kapanggih leuwih kana gaya basa pengarang anu miboga harti babandingan (gaya basa lalandian), jeung 7) tema tina sakabéhna nya éta ngeunaan lalampahan jeung pangalaman kahirupan. Ajén filosofis dina ieu panalungtikan, kapaluuh ajéninajén positif tina tilu ajén, nya éta 1) ajén moral, kapaluruh ajén rumasa jeung kaduhung, katut babalik pikir ka nu leuwih hadé, 2) ajén agama (religi), kapaluruh ajén kayakinan jeung éling ka Allah Swt, jeung 3) ajén atikan, kapaluruh ajén yén dina kahirupan kudu miboga tujuan jeung kudu ngahontal impian. Sanggeus dipaluruh struktur jeung ajén filosofis, ku kituna bisa dipaké pikeun bahan pangajaran aprésiasi sajak di SMA kelas XI. Ieu panalungtikan bisa nambahan pangaweruh ngeunaan sajak, salaku salah sahiji karya sastra Sunda modern.----------Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan struktur, nilai filosofis, dan bahan pembelajaran apresiasi sajak di SMA kelas XI. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif, sedangkan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini ada 45 judul sajak karya Ari Andriansyah dalam buku kumpulan sajak Lengkah. Hasil penelitian berdasarkan kajian struktur, ditemukan 1) diksi atau pilihan kata yang sesuai dengan tema, 2) imaji-imaji pengarang terhadap tulisan lebih banyak imaji rasa, 3) simbol-simbol yang lebih menekankan maksud dari diksi, 4) irama yang muncul lebih pada keindahan susunan kata tiap baitnya, yaitu purwakanti pangluyu, 5) suasana isi dari sajak lebih pada keadaan sedih dan bingung akibat rasa takut, 6) gaya basa yang ditemukan lebih pada gaya basa ungkapan pengarang terhadap karyanya yang mempunyai makna berbeda (gaya basa lalandian), dan 7) tema dari keseluruhan sajak yaitu mengenai perjalanan dan pengalaman kehidupan. Nilai filosofis dalam penelitian ini, ditemukan nilai-nilai yang positif dari tiga nilai, yaitu 1) nilai moral, ditemukan nilai kesadaran dan menyesal, serta berubah pikiran menjadi lebih baik, 2) nilai agama (religi), ditemukan nilai keyakinan dan mengingat Allah Swt, dan 3) nilai pendidikan, ditemukan nilai bahwa dalam kehidupan harus mempunyai tujuan dan mengejar impian. Setelah ditemukan struktur dan nilai filosofis, oleh karena itu bisa digunakan untuk bahan pembelajaran apresiasi sajak di SMA kelas XI. Penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai sajak, sebagai salah satu karya sastra Sunda modern.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD RAH u=2017; Pembimbing: I. Ruswendi Permana, II. Ruhaliah; NIM: 1301114
Uncontrolled Keywords: ulikan struktural, ajen filosofis, sajak, ari andriansyah, basa sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Santi Santika
Date Deposited: 05 Apr 2018 06:43
Last Modified: 05 Apr 2018 06:43
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/29397

Actions (login required)

View Item View Item