STRUKTUR JEUNG AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN PENCA SILAT PAGURON PUSAKA MEKAR PUTRI DOMAS DI DÉSA CIKAHURIPAN KECAMATAN LÉMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII

Sukmana, Riyani (2017) STRUKTUR JEUNG AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN PENCA SILAT PAGURON PUSAKA MEKAR PUTRI DOMAS DI DÉSA CIKAHURIPAN KECAMATAN LÉMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Title.pdf

Download (22kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Abstract.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Table_of_content.pdf

Download (200kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Chapter1.pdf

Download (387kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205202_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (502kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Chapter3.pdf

Download (437kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205202_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Chapter5.pdf

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205202_Bibliography.pdf

Download (182kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205202_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (180kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Panalungtikan ieu dikasangtukangan sabab kurangna wanohna masarakat kana kasenian penca silat Pusaka Mekar Putri Domas anu dianggap miboga ajén-ajén nu bisa dijadikeun pedoman pikeun masarakat di sabudereunana. Tujuan dilaksanakeun ieu panalungtikan téh pikeun mikanyaho ngeunaan: 1) sajarah paguron Pusaka Mekar Putri Domas 2) Prak-prakan kasenian Penca Silat Pusaka Mekar Putri Domas, 3) istilah anu aya dina kasenian penca silat, 4) ajén éstétis dina kasenian penca silat pusaka mekar putri domas, jeung 5) larapna hasil panalungtikan pikeun bahan pangajaran maca bahasan di SMA kelas XII. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif. Téhnik nu digunakeun dina ngumpulkeun data nalika panalungtikan nya éta téhnik observasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Dina ieu panalungtikan kacangking yén kasenian penca silat téh mangrupa kasenian anu miboga unsur éstétis dina wujud nyata, saperti dina: 1) wangun kasenian, 2) busana, 3) seni tari, 4)seni musik jeung 5) seni drama. Dina hakékatna, kasenian penca silat téh miboga pungsi diantarana pikeun tujuan simbol, tujuan kreativitas, tujuan kaéndahan, tujuan komersil, jeung tujuan éksprésivitas.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD SUK s-2016; Pembimbing I: Ruswendi Permana, II: Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: Ajén Éstétika, Penca Silat Pusaka Mekar Putri Domas, Bahan Pangajaran
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
N Fine Arts > NX Arts in general
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 31 Jul 2017 09:14
Last Modified: 31 Jul 2017 09:14
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/24460

Actions (login required)

View Item View Item