AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN DODOMBAAN DI DÉSA PANÉMBONG KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN KELAS VIII SMP

Putri, Nurul Septiandhini Permana (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN DODOMBAAN DI DÉSA PANÉMBONG KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN KELAS VIII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Title.pdf

Download (82kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Abstract.pdf

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Table_of_content.pdf

Download (224kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Chapter1.pdf

Download (138kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1300846_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (318kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Chapter3.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1300846_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (761kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Chapter5.pdf

Download (130kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300846_Bibliography.pdf

Download (130kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1300846_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (870kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun (1) maluruh asal-muasal kasenian dodombaan, (2) ngadéskripsikeun prak-prakan kasenian dodombaan, (3) maluruh jeung ngadéskripsikeun ajén éstétika nu nyampak dina kasenian dodombaan, jeung (4) nyusun hasil panalungtikan kasenian dodombaan pikeun bahan pangajaran maca bahasan di kelas VIII SMP. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kalayan pamarekan kualitatif. Téhnik panalungtikan anu dipaké nya éta talaah pustaka, obsérvasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Intrumén anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta instrumén talaah pustaka, intrumén obsérvasi, pedoman wawancara, jeung instrumén dokuméntasi anu mangrupa kaméra jeung handphone. Hasil panalungtikanna nya éta: kahiji asal-muasal kasenian dodombaan téh mangrupa hasil kréasi Bapa Sayyidin, Bapa Tarya, jeung Bapa Engkon anu harita hayang ilubiung dina kagiatan arak-arakan Agustusan, kasenian dodombaan gelar tanggal 17 Agustus taun 1992 Di Kampung Babakan Ciharashas Désa Panémbong Kecamatan Bayongbong Kabupatén Garut; kadua aya dua bentuk prak-prakan kasenian dodombaan nya éta midang di aréa terbuka (aréa ngaben) jeung helaran (arak-arakan); katilu ajén éstétika anu nyampak dina kasenian dodombaan katitén tina ajén éstétis atawa ajén murni jeung ajén ékstra éstétis atawa ajén panambah. Ajén éstétis atawa ajén murni aya dina wangun dodombaan, busana, harmonisna sora musik tina waditra jeung halimpuna sora juru kawih. Dina ajén ékstra éstétis atawa ajén panambah aya dina dedeg-pangadeg manusa jeung alam anu nyadiakeun alat jeung bahan anu dipaké dina kasenian dodombaan; kaopat hasil ieu panalungtikan bisa dipaké bahan pangajaran maca bahasan budaya Sunda di kelas VIII SMP, pikeun nambahan pangaweruh siswa kana kasenian jeung kabudayaan anu aya di wewengkonna. Kacindekan tina ieu panalungtikan nya éta kasenian dodombaan mangrupa kasenian kréasi ti Désa Panembong anu ngagunakeun simbol domba salaku maskot Kabupatén Garut pikeun objék kasenianana. Rékoméndasi dina ieu panalungtikan ditujukeun pikeun Dinas Pariwisata jeung Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupatén Garut, mahasiswa, guru jeung masarakat umum. Kecap Galeuh: éstétika, kasenian dodombaan, pangajaran maca Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis asal-muasal kesenian dodombaan, (2) mendeskripsikan pelaksanaan kesenian dodombaan, (3) menganalisis dan mendeskripsikan nilai éstétika yang terdapat dalam kesenian dodombaan, dan (4) menyusun hasil penelitian kesenian dodombaan untuk bahan pelajaran membaca bahasan di kelas VIII SMP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instumen telaah pustaka, instrumen observasi, pedoman wawancara, dan instumen dokumentasi berupa kamera dan handphone. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, kasenian dodombaan merupakan kasenian hasil kréasi Bapa Sayyidin, Bapa Tarya, dan Bapa Engkon, yang bermula karena ingin mengikuti kegiatan pawai Agustusan, kaseniam dodombaan lahir pada tanggal 17 Agustus 1992 di Kampung Babakan Ciharashas Désa Panémbong Kecamatan Bayongbong Kabupatén Garut; kedua, ada dua bentuk tampilan dalam kesenian dodombaan yaitu tampilan di area terbuka (area ngaben) dan tampilan helaran (pawai); ketiga, nilai estetika yang terdapat dalam kesenian dodombaan dapat dilihat dari nilai estetis atau nilai murni dan nilai ekstra estetis atau nilai tambahan. Nilai estetis atau nilai murni terdapat pada bentuk dodombaan, busana, harmonisasi musik dan merdunya suara penyanyi. Nilai ekstra estetis atau nilai tambahan terdapat pada manusia dan alam yang telah menyediakan alat dan bahan untuk digunakan dalam kesenian dodombaan; keempat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelajaran membaca bahasan budaya Sunda di kelas VIII SMP, untuk menambah pengetahuan siswa akan kasenian dan kebudayaan yang terdapat di daerahnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesenian dodombaan merupakan kesenian kreasi dari Desa Panembong yang menggunakan simbol domba selaku maskot Kabupatén Garut untuk objek keseniannya. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Garut, mahasiswa, guru, dan masarakat umum. Kata Kunci: éstétika, kesenian dodombaan, pembelajaran membaca This research is aim to (1) analyzing the orgins of dodombaan art, (2) describing the implementation of dodombaan art, (3) analyzing and describing aesthetic value of dodombaan art, and (4) collating research result of dodombaan arts as lesson materials to read at eight grade. The method used in the research is descriptive method with qualitative approach. The research techniques used are literature review, observation, interview, and documentation. The instruments used in this research are literature instrument review, observation instrument, interview guidelines, documentation instruments which are camera and handphone. The results of this research are: first, dodombaan art is created by Mr. Sayyidin, Mr. Tarya, and Mr. Engkon, which initially started from participating on August’ parade activities, the dodombaan art is created on 17 August 1992 at Babakan Ciharashas, Panembong Village, Bayongbong sub disctrict, Garut; secondly, there are two forms of display in dodombaan art which are outdoor (ngaben)and helaran display (parade); thirdly, the aesthetic value from dodombaan art can be seen from the pure value and additional value. The pure value is in the dodombaan’s form, costume, music harmonization, and the sweet voice of the singer. The additional value is in the people and nature that provide tools and sources that used in dodombaan art; fourth, this research results can be applied as Sundanese lesson materials at eight grade, to increase their knowledge towards art and culture that are in their area. The conlusion of this research is dodombaan art created as creation art from Panembong Village that use sheep symbol as a mascot of Garut’s art object. The recommendation of this research is addressed to Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) of Garut, college student, and general public. Keywords: Aesthetic Value, The Art of Dodombaan, reading teaching

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_PUT_a-2017; Pembimbing : I. H. Dede Kosasih, II. Retty Isnendes
Uncontrolled Keywords: Estétika, kesenian dodombaan, pembelajaran membaca
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 07 Aug 2018 04:12
Last Modified: 07 Aug 2018 04:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30215

Actions (login required)

View Item View Item