AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA ADAT RUATAN BUMI DI DESA MARGAHAYU KECAMATAN PAGADEN BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII

Firdaus, Windi Oktaviani (2017) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA ADAT RUATAN BUMI DI DESA MARGAHAYU KECAMATAN PAGADEN BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1106627_Title.pdf

Download (91kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Abstract.pdf

Download (211kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Table_of_content.pdf

Download (153kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Chapter1.pdf

Download (158kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (339kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Chapter3.pdf

Download (172kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (773kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Chapter5.pdf

Download (217kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Bibliography.pdf

Download (131kB)
[img] Text
S_BD_1106627_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (256kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun sajarah, prak-prakan, ajén falsafah, tur bahan ajar upacara ruatan bumi di Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat. Pamarekan anu digunakeun nya éta pamarekan kualitatif kalawan métode déskriptif.Téhnik anu digunakeun nya éta téhnik observasi, dokumentasi, jeung wawancara.Dumasar hasil panalungtikan, kapaluruh yén upacara adat ruatan bumi téh mimiti dilaksanakeun dina taun 1921 nu dialpukaahan ku Pa Sukarja. Prak-prakan upacara adat dimimitian ku praupacara, prakna upacara jeung pasca upacara. Ajén falsafah anu nyampak dina upacara adat ruatan bumi téh nya éta ajén metafisika, ajén episemologi, ajén etika, jeung ajén estetika. Ari larapna upacara ruatan bumi dina pangajaran nya éta dijadikeun artikél budaya pikeun bahan pangajaran maca di SMA kelas XII. ------ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah, pelaksanaan, nilai filsafat dan bahan ajar ruatan bumi di Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat. Pendekatan yang dugunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan yaitu tehnik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upacara adat ruatan bumi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1921 yang di gagas oleh Pa Sukarja. Pelaksanaan upacara adat ruatan bumi diawali oleh praupacara, pelaksanaan upacara, dan pasca upacara. Nilai filsafat yang terdapat dalam upacara ruatan bumi yaitu nilai metafisika, nilai epistemologi, nilai etika, dan nilai estetika. Penerapan upacara adat ruatan bumi dalam pembelajaran yaitu dijadikan artikel budaya untuk bahan pembelajaran membaca di SMA kelas XII.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD FIR A-2017 ; Pembimbing: I. Ruhaliah, II. O. Solehudin ; NIM: 1106627
Uncontrolled Keywords: Ajén falsafah, ruatan bumi, pangajaran maca, Nilai filsafat, ruatan bumi, pengajaran membaca, Philosophical value, ruatan bumi, reading materials.
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Arif Rezkyana Nugraha
Date Deposited: 30 Nov 2018 02:35
Last Modified: 30 Nov 2018 02:35
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32118

Actions (login required)

View Item View Item