Interférénsi Basa Indonésia Kana Basa Sunda Dina Surat Pribadi Siswa Kelas VIII-2 Smp Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2016-2017

Ariska, - (2017) Interférénsi Basa Indonésia Kana Basa Sunda Dina Surat Pribadi Siswa Kelas VIII-2 Smp Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2016-2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Title.pdf

Download (12kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Abstract.pdf

Download (145kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Table_of_content.pdf

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Chapter1.pdf

Download (222kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306275_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (288kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Chapter3.pdf

Download (227kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306275_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (607kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Chapter5.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306275_Bibliography.pdf

Download (212kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306275_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (305kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun interférénsi fonologi/grafologi, leksikal, morfologi, sintaksis sarta faktor anu ngabalukarkeun ayana interferensi dina surat pribadi siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Bandung. Ieu panalungtikan mangrupa panalungtikan kualitatif nu ngagunakeun métodeu déskriptif. Anapon téhnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik tés jeung téhnik angkét. Dina ngolah data digunakeun téhnik analisis unsur langsung. Instrumén nu digunakeunna nyaéta lembar tés, kartu data, jeung angkét. Dumasar hasil panalungtikan tina 34 surat pribadi siswa kelas VIII-2 SMP Negeri Bandung kapanggih aya interférénsi fonologi/grafologi nu ngawengku ngaganti foném vokal, ngaganti foném konsonan, nambahan foném konsonan, kurangan engang, maké foném konsonan jeung foném vokal asli, jeung ngagantikeun foném vokal jeung ngaleungitkeun foném konsonan. Interférénsi léksikal nu ngawengku kecap barang, kecap pagawéan, kecap sipat, jeung kecap pancén. Interférénsi morfologi nu ngawengku kecap rajékan jeung kecap rundayan. Interférénsi sintaksis nu ngawengku wangun frasa jeung wangun kalimah. Dumasar hasil angkét nu dibagikeun ka siswa, interférénsi téh muncul lantaran jarang digunakeuna basa Sunda dina komunikasi sapopoé. Kecap Galeuh: interférénsi, surat pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interferensi fonologi/grafologi/ leksikal, morfologi, sintaksis dan faktor yang mempengaruhi munculnya interferensi yang terdapat dalam surat pribadi siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu tehnik tes dan tehnik angket yang diolah menggunakan teknik analisis unsur langsung. Instrumen yang digunakan adalah lembar tes, kartu data dan angket. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 34 surat pribadi siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Bandung ditemukan ada interferensi fonologi/grafologi yang meliputi mengganti fonem vokal, mengganti fonem konsonan, menambahkan fonem konsonan, kurang suku kata, menggunakan fonem konsonan dan fonem vokal asli, serta mengganti fonem vokal dan menghilangkan fonem konsonan. Interferensi leksikal yang meliputi kata benda, kata kerja, kata sifat dan kata partikel. Interferensi morfologi yang meliputi kata ulang dan kata berimbuhan. Interferensi sintaksis yang meliputi bentuk frasa dan bentuk kalimat. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan pada siswa, interferensi muncul karena jarang digunakannya bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-hari. Kata Kunci: interferensi, surat pribadi.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_ARI_i-2017; Pembimbing : I.Yayat Sudaryat, II.Hernawan
Uncontrolled Keywords: Interférénsi, surat pribadi Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interferensi
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 22 Jan 2018 02:11
Last Modified: 22 Jan 2018 02:11
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/28609

Actions (login required)

View Item View Item