STRATÉGI GIVING QUESTION AND GETTING ANSWERS DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ARGUMÉNTASI

Purnamadewi, Rizka (2017) STRATÉGI GIVING QUESTION AND GETTING ANSWERS DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ARGUMÉNTASI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Title.pdf

Download (134kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Abstract.pdf

Download (416kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Table_of_content.pdf

Download (322kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Chapter1.pdf

Download (372kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1002744_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (478kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Chapter3.pdf

Download (647kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1002744_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Chapter5.pdf

Download (384kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1002744_Bibliography.pdf

Download (184kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1002744_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (437kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nyaéta kurang na kamampuh siswa dina pangajaran nulis hususna nulis karangan arguméntasi. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyahonaha aya béda anu signifikan tina kamampuh nulis karangan arguméntasi siswa kelas VII-C SMP Negeri 6 Purwakarta taunajaran 2015/2016 saméméhjeungsabadangagunakeunstratégigiving question and getting answer. Métodeanudigunakeundinaieupanalungtikannyaétamétodestudikuasiéksperimén, kalawandesainpretest and posttest..Sumberdata dinaieupanalungtikannyaétasiswakelas VII-C SMP NegeriPurwakarta. VariabelbébasdinaieupanalungtikannyaétaStratégiGiving Question and Getting Answers, sedengkeun variable kauger na nyaétakamampuhnuliskaranganarguméntasi. Instruménanudigunakeunpikeunngumpulkeun data nyaétainstruméntés. Data anugeusayadiolahngagunakeunanalisis t test. Dumasar hasil panalungtika nanugeusdilaksanakeun, rata-rata hasildiajarnulispaparikansiswakelas VII-C saméméh ngagunakeun stratégi giving question and getting answers nyaéta 62,8 can saluyujeungKriteriaKetuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun stratégi giving question and getting answersnyaéta 81,9 geussaluyujeungKriteriaKetuntasan Minimal (KKM). Sabada dilakukeunanalisisngagunakeun t testhargat_itung>t_tabél nya éta 7,64> 2,75. Hartina, stratégigiving question and getting answers bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan arguméntasi siswa kelas VII-C SMP Negeri 6 Purwakarta.;--- This study is aimed to know the significant level of writing argument skill improvement due to the low ability of student in writing, especially writing argumentative text. It was conducted by using Giving Question and Getting Getting Answer Strategy. The data were taken from VII-C student os SMP Negeri 6 Purwakarta, term 2015-2016. Giving Question nd Getting answer strategy was the independent variable, meanwhile the dependent variable is the writing argument skill. The data were collected by testing instrument. Collected data were analyzed by t test. Before the strategy was applied, the average score in writing argument was below KKM (Minimum. score Criteria), 62,8. Yet, after the strategy was applied, the average score improved to 81,9 and it has reached the minimum score. The data analysis show that t_count>t_table, 7,64 > 2,75. In conclusion, Giving Question and Getting answer strategy is able to improve the result of writing argument learning of VII-C of SMP Negeri. 6 Purwakarta term 2015-2016.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No.panggil : S BD PUR s-2017; Pembimbing : I.Nunuy Nurjannah, II.Hernawan.
Uncontrolled Keywords: Stratégi Giving Question and Getting Answers,menulis karangan arguméntasi, Giving Question and Getting Answer Strategy, Writing Argumentative text.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 24 Jan 2018 00:15
Last Modified: 24 Jan 2018 00:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/28653

Actions (login required)

View Item View Item