MÉDIA SCRABBLE KAGANGA DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMK Bakti Bangsa Taun Ajar 2016/2017

Alifian, Budi Rahmat (2017) MÉDIA SCRABBLE KAGANGA DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMK Bakti Bangsa Taun Ajar 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1305588_Title.pdf

Download (15kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Abstract.pdf

Download (270kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Table_of_content.pdf

Download (197kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Chapter1.pdf

Download (289kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (646kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Chapter3.pdf

Download (454kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (501kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Chapter5.pdf

Download (154kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Bibliography.pdf

Download (289kB)
[img] Text
S_BD_1305588_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasangtukang ieu panalugtikan nyaéta héséna pangajaran nulis aksara sunda jeung pentingna scrabble KAGANGA pikeun alternatif média pangajaran. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun: (1) kamampuh siswa kelas X SMK Bakti Bangsa taun ajar 2016/2017 dina pangajaran nulis aksara Sunda anu ngawengku kemampuan awal (pratés saacan ngagunakeun média) jeung kemampuan ahir (pascatés sabada ngagunakeun média); (2) beda kamampuh siswa Kelas X SMK Bakti Bangsa taun ajar 2016/2017 nulis aksara Sunda saméméh jeung sabada ngagunkeun média Scrabble KAGANGA. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode kuasi eksperimen ngaliwatan desain pretest and posttest group design. Jumlah sumber data dina ieu panalungtikan lobana 9 siswa, nyaéta kelas X SMK Bakti Bangsa taun ajar 2016/2017. Instrument panalungtikanana nyaéta tés éssai terstruktur ngaliwatan soal alih aksara. Hasil panalungtikan némbongkeun ayana béda signifikan dina kamampuh siswa nulis aksara Sunda. Peunteun rata-rata siswa saméméh ngagunakeun média scrabble KAGANGA yaéta 53 jeung niléy rata-rata siswa sabada ngagunakeun média scrabble KAGANGA nyaéta 78. Dumasar kana éta data gedé niléy gain nyaéta 24,62. Kamampuh siswa anu ngaronjat ogé bisa ditinggali dina hasil uji hipotésis anu némbongkeun titung (4,96) > ttabél (3,35). Cindekna yén media scrabble KAGANGA bisa pikeun dilarapkeun dina pangajaran nulis aksara Sunda. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa aksara Sunda sulit untuk dipelajari dan pentingnya scrabble KAGANGA sebagai alternative média pembelajaran . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kemampuan siswa kelas X SMK Bakti Bangsa taun ajar 2016/2017 dalam menulis aksara Sunda yang mencakup kemampuan awal (pratés sebelum menggunakan média) dan kemampuan akhir (pascatés setelah menggunakan media); (2) efektifitas Media Scrabble KAGANGA dalam pengajaran menulis aksara Sunda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan desain pretest and posttest group design. Jumlah sumber data dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 siswa, yakni seluruh siswa kelas X SMK Bakti Bangsa taun ajar 2016/2017. Instrument penelitian yang digunakan adalah tes uraian terstruktur dengan jenis soal alih aksara. Hasil penelitian menujukan adanya beda signifikan dari kemampuan siswa dalam menulis aksara Sunda. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji gain. Nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan média scrabble KAGANGA yaitu 53 dan nilai rata-rata siswa setelah menggunakan média scrabble KAGANGA adalah 78 sehingga menghasilkan gain sebesar 24,62. Peningkatan kemampuan menulis siswa juga dapat dilihat dari hasil uji hipotésis yang menunjukan titung (4,96) > ttabél (3,35). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa media scrabble KAGANGA efektif untuk diterapkan dalam pengajaran menulis aksara Sunda.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S IND ALI m-2017; Pembimbing:I. H. Rahman, II. Solehudin; NIM: 1305588
Uncontrolled Keywords: media Scrabble KAGANGA, menulis aksara Sunda.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 28 Aug 2018 03:01
Last Modified: 28 Aug 2018 03:01
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/31461

Actions (login required)

View Item View Item