PURWAKANTI DINA CARITA PANTUN BUDAK MANDJOR PIKEUN BAHAN AJAR APRÉSIASI SASTRA DI SMA

Rulita, Erna Ervilyana (2017) PURWAKANTI DINA CARITA PANTUN BUDAK MANDJOR PIKEUN BAHAN AJAR APRÉSIASI SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Title.pdf

Download (55kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Abstract.pdf

Download (277kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Table_of_content.pdf

Download (153kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Chapter1.pdf

Download (234kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1307554_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (484kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Chapter3.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1307554_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (578kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Chapter5.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307554_Bibliography.pdf

Download (227kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1307554_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (376kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun wanda jeung pola purwakanti katut implikasina pikeun bahan ajar aprésiasi sastra di SMA. Métodeu anu digunakeun téh métodeu deskriptif, kalayan téhnik ulikan pustaka. Data nu kapaluruh tina carita pantun Budak Mandjor anu dipantunkeun ku Ki Atjeng Tamadipura (Situraja-Sumedang) aya 582 purwakanti kalayan frékuénsina 1.182 kali. Hasil panalungtikan kapanggih aya 11 wanda purwakanti anu ngawengku purwakanti pangluyu, purwakanti maduswara, purwakanti mindoan kawit, purwakanti laras madya, purwakanti cakraswara, purwakanti rangkepan, purwakanti laras wekas, purwakanti mindoan wekas, purwakanti margaluyu, purwakanti laras purwa, jeung urwakanti mindoan kecap. Sacara umum wanda purwakanti nu aya dina carita pantun Budak Mandjor téh nyaéta purwakanti pangluyu anu jumlahna 125 kalayan frékuénsina 246 kali (20,81%). Sedengkeun pola tina papasingan wanda purwakantina diwangun ku pola struktur basa anu ngawengku wianjana, vokal, engang, kecap jeung frasa. Hasil ieu panalungtikan direkomendasikeun pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMA kelas XII. Kecap Galeuh: purwakanti, carita pantun, bahan ajar Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan pola rima yang terdapat dalam cerita pantun serta implikasinya untuk bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Melalui metode deskrptif, data diolah dengan menggunakan tekhnik telaah pustaka. Data rima yang diperoleh dari cerita pantun Budak Mandjor yang dipantunkan oleh Ki Atjeng Tamadipura (Situraja – Sumedang) sejumlah 582 rima dengan frekuensi 1.182 kali. Hasil penelitian ini ditemukan 11 jenis rima yang meliputi purwakanti pangluyu, purwakanti maduswara, purwakanti mindoan kawit, purwakanti laras madya, purwakanti cakraswara, purwakanti rangkepan, purwakanti laras wekas, purwakanti mindoan wekas, purwakanti margaluyu, purwakanti laras purwa, purwakanti mindoan kecap. Jenis rima yang paling dominan adalah purwakanti pangluyu yaitu berjumlah 125 dengan frekuensi sebanyak 246 kali (20,81%). Sedangkan pola yang ditemukan dari setiap jenis rima tersebut merupakan pola struktur bahasa yang meliputi konsonan, vokal, suku kata, kata dan frasa. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk bahan pembelajaran aprésiasi sastra di SMA kelas XII. Kata Kunci: rima, cerita pantun, bahan pembelajaran This research have purpose to describe the kinds of rime include its rime’s pattern. The method conducted is descriptive wicht use the studies bibbliografis’s technic from carita pantun Budak Mandjor by Ki Atjeng Tamadipura (Situraja - Sumedang) a large number of 582 rime with 1.182 frequency. From this research founded 11 kinds of the rima, those are purwakanti pangluyu, purwakanti maduswara, purwakanti kawit, purwakanti madya, purwakanti cakraswara, purwakanti rangkepan, purwakanti laras wekas, purwakanti mindoan wekas, purwakanti margaluyu, purwakanti laras purwa. Purwakanti pangluyu more found than other, its have 125 data with 246 frequency (20,81%) On the other rime (purwakanti) pattern found are consonant pattern structure, vowel, syllable, word and phrase. The result of this research is recommended for the learning subject of literature appreciation in XII grades of high school. Key Words: The rime, carita pantun, learning subject

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_RUL_p-2017; Pembimbing : I. H. Yayat Sudaryat, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: Pendidikan Menengah, Purwakanti, Carita Pantun
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 07 Aug 2018 08:25
Last Modified: 07 Aug 2018 08:25
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30314

Actions (login required)

View Item View Item