MODÉL PANGAJARAN FIELD TRIP DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2016/2017

Prayoga, Annisa Meilia (2017) MODÉL PANGAJARAN FIELD TRIP DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Title.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Abstract.pdf

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Table_of_content.pdf

Download (166kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Chapter1.pdf

Download (234kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305859_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (457kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Chapter3.pdf

Download (485kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305859_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (609kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Chapter5.pdf

Download (329kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305859_Bibliography.pdf

Download (165kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305859_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Masalah dina ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina pangajaran nulis laporan. Tujuanana pikeun mikanyaho naha aya béda anu signifikan atawa henteu antara kamampuh nulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Field Trip. Métode anu digunakeun nya éta studi kuasi ékspérimén kalawan desain pretest and posttest grup. Sumber datana nya éta siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta modél pangajaran Field Trip, sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh nulis laporan. Téhnik anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta téhnik non-tés jeung téhnik wawancara. Instrumén anu digunakeun dina ngumpulkeun data nya étawangun paréntah jeung pedoman obsérvasi. Data anu geus aya dianalisis ku cara ngolah data, uji sipat data, uji gain, jeung uji hipotésis. Hasil panalungtikan nulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung saméméh ngagunakeun modél pangajaran Field Trip kagolong can mampuh, rata-ratana 57,78. Hasil panalungtikan nulis laporan siswa sabada ngagunakeun modél pangajaran Field Trip kagolong mampuh, rata-ratana 80,83. Hasil uji hipotésis nuduhkeun t_itung (21,14) > t_tabél (2,42), hartina hipotésis alternatif (Ha) ditarima, sedengkeun hipotesis nol (Ho) ditolak. Ieu hal nembongkeun yén aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Field Trip. Jadi, bisa dicindekkeun yén modél pangajaran Field Trip bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung taun ajaran 2016/2017. Kecap galeuh: model pembelajaran, model Field Trip, menulis laporan Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menulis laporan. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran Field Trip. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain pretest and posttest grup. Sumber data dalam penelitian ini ialah siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Field Trip, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan menulis laporan. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik non tes dan tehnik wawancara. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dalam bentuk perintah dan pedoman observasi. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan cara mengolah data, uji sipat data, uji gain, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian menulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung sebelum menggunakan model pembelajaran Field Trip tergolong belum mampu, dengan rata-rata 57,78. Hasil penelitian menulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung setelah menggunakan model pembelajaran Field Trip tergolong mampuh, dengan rata-rata 80,83. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa t_hitung (21,14) > t_tabél (2,42), artinya hipotesis alternatif (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukan adanya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Field Trip. Jadi, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran Field Trip dapat meningkatkan kemampuan menulis laporan siswa kelas VIII H SMP Negeri 12 Bandung tahun ajaran 2016/2017. Kata Kunci: model pembelajaran, model Field Trip, kemampuan menulis laporan

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_PRA_m-2017; Pembimbing : I. H. Usep Kuswari, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: Model pembelajaran, model Field Trip, menulis laporan
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 23 Apr 2018 03:12
Last Modified: 23 Apr 2018 03:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30099

Actions (login required)

View Item View Item