MÉDIA GAMBAR PERISTIWA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII G SMPN 1 Lembang Taun Ajaran 2016/2017

Purnamasari, Desi (2017) MÉDIA GAMBAR PERISTIWA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII G SMPN 1 Lembang Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Title.pdf

Download (210kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Abstract.pdf

Download (221kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Table_of_content.pdf

Download (165kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Chapter1.pdf

Download (236kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306753_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (486kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Chapter3.pdf

Download (499kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306753_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (480kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Chapter5.pdf

Download (225kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1306753_Bibliography.pdf

Download (151kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1306753_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan tina kurangna kamampuh siswa dina nulis téks warta. Udaganana pikeun ngadéskripsikeun: (1) kamampuh nulis warta saméméh ngagunakeun média gambar peristiwa; (2) kamampuh nulis warta sabada ngagunakeun média gambar peristiwa; jeung (3) bédana kamampuh nulis warta siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang taun ajaran 2016/2017 saméméh jeung sabada ngagunakeun média gambar peristiwa. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode kuasi ékspérimén kalawan desain one group pretest-posttest. Anapon téhnik nu digunakeun dina pengumpulan data nya éta téhnik tés tulis. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta 39 siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang taun ajaran 2016/2017. Dumasar panalungtikan kapaluruh yén hasil data kamampuh nulis warta siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang taun ajaran 2016/2017 saméméh ngagunakeun média gambar peristiwa kagolong kana katégori can mampuh, kalawan rata-rata nilai 63,5 tina KKM 75. Sedengkeun sabada ngagunakeun média gambar peristiwa kagolong kana katégori mampuh, kalawan rata-rata nilai 78,9 tina KKM 75. Aya béda nu signifikan antara kamampuh nulis warta saméméh jeung sabada ngagunakeun média gambar peristiwa ka siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang taun ajaran 2016/2017, éta hal katitén sabada dilakukeun analisis maké t test, anu hasilna harga titung (14,60) > ttabél (2,457). Kecap Galeuh : Média Gambar Peristiwa, Nulis Warta Penelitian ini berpangkal dari kurangnya kemampuan siswa dalam menulis teks berita. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kemampuan menulis berita sebelum menggunakan media gambar peristiwa; (2) kemampuan menulis berita setelah menggunakan media gambar peristiwa; dan (3) perbedaan kemampuan menulis berita siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang tahun ajaran 2016/2017 sebelum dan sesudah menggunakan media gambar peristiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain one group pretest-posttest. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik tes tulis. Sumber data dalam penelitian ini adalah 39 siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan penelitian bisa terlihat hasil data menunjukan bahwa, kemampuan menulis berita siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang tahun ajaran 2016/2017 pada saat sebelum menggunakan media gambar peristiwa termasuk dalam kategori belum mampu, dengan nilai rata-rata 63,5 dari KKM 75. Sedangkan pada saat sesudah menggunakan media gambar peristiwa termasuk dalam kategori mampu, dengan nilai rata-rata 78,9 dari KKM 75. Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis berita sebelum dan sesudah menggunakan media gambar peristiwa pada siswa kelas VIII G SMPN 1 Lembang tahun ajaran 2016/2017, hal tersebut bisa terlihat setelah dilakukan analisis menggunakan t test, diketahui harga thitung (14,60) > ttabel (2,457). Kata Kunci : Media Gambar Peristiwa, Menulis Berita This research starts from the lack of student’s ability to write news texts. This research aims to describe (1) the ability to write news before using the media image of events; (2) the ability to write news after using the media image of events; and (3) the differences ability to write news from VIII G class SMPN 1 Lembang academic year 2016/2017 before and after using the media image of events. This research used quasi experimental method with one group pretest-posttest design. This research used written test for data collection technique. This data sources were 39 students of VIII G class SMPN 1 Lembang academic year 2016/2017. The results of this research shows that, the ability to write news from students VIII G class SMPN 1 Lembang academic year 2016/2017 before using the media image of events included into not-capable category, with an average value of 63.5 from KKM 75. While after using the media image of events included into capable category, with an average value of 78.9 from KKM 75. There is a significant difference between the ability to write news before and after using the media image of events on the students of VIII G class SMPN 1 Lembang academic year 2016/2017, it can be seen after the analysis using t test, known price tcount (14,60)> ttable (2,457). Keywords : The Media Image of Events, Writting the News

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_PUR_m-2017; Pembimbing : I. H. Usep Kuswari, II. H.O. Solehudin
Uncontrolled Keywords: Pendidikan Bahasa Sunda, Media Gambar Peristiwa, Menulis Berita
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 23 Apr 2018 02:40
Last Modified: 23 Apr 2018 02:40
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30065

Actions (login required)

View Item View Item