PANGARUH BASA INDUNG KANA TATAKRAMA BASA SUNDA SISWA KELAS 8-8 SMPN 1 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017

A’liyya, Lisana Sidkin (2017) PANGARUH BASA INDUNG KANA TATAKRAMA BASA SUNDA SISWA KELAS 8-8 SMPN 1 BANDUNG TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Title.pdf

Download (231kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Abstract.pdf

Download (469kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Table_of_content.pdf

Download (167kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Chapter1.pdf

Download (288kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1300377_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (405kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Chapter3.pdf

Download (395kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1300377_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (505kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Chapter5.pdf

Download (326kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1300377_Bibliography.pdf

Download (230kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1300377_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang tina ieu panalungtikan nyaéta ningali pénomena nu aya di masarakat kiwari, boh ditingali sacara langsung boh dina média sosial budak jaman ayeuna geus teu pati maliré kana tatakrama basa Sunda. Ieu panalungtikan dilaksanakeun pikeun mikanyaho kumaha pangaruh basa indung siswa kana tatakrama basa Sunda. Métodeu anu digunakeun téh métodeu deskriptif jeung metodeu korélasional, kalayan téhnik angkét, tés jeung wawancara. Subjék dina ieu panalungtikan nyaéta siswa kelas 8-8 SMPN I Bandung anu jumlahna 30 siswa. Hasil tina ieu panalungtikan nuduhkeun yén Basa indung siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung umumna basa Indonesia nyaéta aya 24 urang (80%), leuwih loba ti batan siswa anu basa indungna basa Sunda aya 6 urang (20%). Tatakrama basa Sunda siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung dumasar kana kaweruhna ditilik ti nu panglobana nyaéta kagolong sedeng anu lobana 11 urang (36,7%), sésana kagolong alus pisan aya saurang (3,3%), kagolong alus aya 8 urang (26,7%), kagolong kurang aya 9 urang (30%), jeung kagolong kurang pisan aya saurang (3,3%). Ari dumasar makéna, tatakrama basa Sunda siswa téh umumna kagolong merenah aya 15 urang (50%), sésana kagolong biasa aya 12 urang (40%), kagolong kurang merenah aya 2 urang (6,7%), jeung sésana kagolong merenah pisan aya saurang (3,3%). Ieu hal nuduhkeun yén antara kaweruh jeung makéna tatakrama basa Sunda aya hubungan. Basa indung kana tatakrama basa Sunda siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung euweuh pangaruhna sabab antara basa indung kana kaweruh jeung makéna tatakrama basa Sunda siswa euweuh pangaruh nu signifikan, tina dua variabel nu dikorélasikeun nuduhkeun yén x^2 itung ≤ x^2 tabél, hartina Ho ditarima Ha ditolak. Kecap Galeuh: pangaruh, basa indung, tatakrama basa Sunda Latar belakang penelitian ini adalah melihat fenomena yang ada di masyarakat zaman sekarang, baik dilihat secara langsung maupun di media sosial anak zaman sekarang tidak terlalu memperhatikan tatakrama basa Sunda. Penelitian ini dilaksanakan agar mengetahui bagaimana bahasa ibu siswa, tatakrama bahasa Sunda siswa, dan pengaruh bahasa ibu siswa terhadap tatakrama bahasa Sunda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode korelasional, dengan teknik angket, tes dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung yang berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa ibu siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung umumnya bahasa Indonesia yakni ada 24 orang (80%), lebih banyak daripada siswa yang bahasa ibunya bahasa Sunda ada 6 orang (20%). Tatakrama bahasa Sunda siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung berdasarkan pengetahuan dilihat dari yang paling banyak adalah kategori sedang yang banyaknya 11 orang (36,7%), sisanya termasuk kategori baik sekali ada 1 orang (3,3%), kategori baik ada 8 orang (26,7%), kategori kurang ada 9 orang (30%), dan kategori kurang sekali ada 1 orang (3,3%). Sedangkan berdasarkan penggunaanya, tatakrama basa Sunda umumnya termasuk kategori tepat ada 15 orang (50%), termasuk kategori biasa ada 12 orang (40%), kategori kurang tepat ada 2 orang (6,7%), dan sisanya kategori sangat tepat ada satu orang (3,3%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dan penggunaan tatakrama basa Sunda. Bahasa ibu terhadap tatakrama basa Sunda siswa kelas 8-8 SMPN 1 Bandung tidak ada pengaruhnya sebab antara bahasa ibu terhadap pengetahuan dan penggunaan tatakrama bahasa Sunda siswa tidak ada pengaruh yang signifikan, dari dua variabel yang dikorelasikan menunjukkan bahwa x^2 hitung ≤ x^2 tabel, artinya Ho diterima Ha ditolak. Kata Kunci: pengaruh, bahasa ibu, tatakrama basa Sunda The background of this research is to look at the phenomenon that exists in today's society whether viewed directly or in social media. Now adays children are not paying too much attention to Sundanese basic etiquette. This study is conducted to find out how the mother tongue of students is, Sundanesestudent’s etiquette, and the influence of student’smother tongue onSundaneseetiqutte. The method used is descriptive method and correlational method, with questionnaire, test and interview technique. The subjects of this study aresecond students of class 8-8 of SMPN 1 Bandung, with 30 students. The results of this study indicate that the mother tongue of students in 8-8 class of SMPN 1 Bandung is Indonesian, that is 24 people (80%), more than students whose mother tongue is Sundanese, there are 6 people (20%). Sundanesestudents in class 8-8 of SMPN 1 Bandung based on knowledge seen from the most is the category of the number of 11 people (36.7%), the rest including the good category there are 1 person (3.3%), the category is good 8 people (26,7%), category there are less 9 people (30%), and category less once there is 1 person (3,3%). While based on its use, Sundanesebasic etiquette generally includes the exact category there are 15 people (50%), including the usual category there are 12 people (40%), less appropriate category there are 2 people (6.7%), and the rest of the category is very precise there is one People (3.3%). This shows that there is a connection between knowledge and use of Sundanese basic etiquette. The mother tongue for Sundanese basic gestures of students in class 8-8 of SMPN 1 Bandung there is no effect because between mother tongue to the knowledge and use of Sundanese basic etiquette there is no significant influence, from two variables that x^2 count ≤ x^2 table, meaning Ho accepted Ha rejected. Keywords: the influence, mother tongue, Sundanese basic etiquette

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_ALI_p-2017; Pembimbing : I. H. Yayat Sudaryat, II. Oleh Solehudin
Uncontrolled Keywords: Pendidikan dasar, Pengaruh, bahasa ibu, tatakrama basa Sunda
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 30 Apr 2018 03:28
Last Modified: 30 Apr 2018 03:28
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30191

Actions (login required)

View Item View Item