STRUKTUR JEUNG ASPÉK SOSIAL DINA NOVÉL BÉNTANG HARIRING KARYA DIAN HENDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP

Wahidah, Hinhin (2017) STRUKTUR JEUNG ASPÉK SOSIAL DINA NOVÉL BÉNTANG HARIRING KARYA DIAN HENDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Title.pdf

Download (22kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Abstract.pdf

Download (218kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Table_of_content.pdf

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Chapter1.pdf

Download (250kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305766_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (305kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Chapter3.pdf

Download (362kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305766_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (902kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Chapter5.pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1305766_Bibliography.pdf

Download (140kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1305766_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (194kB)
Official URL: http://www.repository.upi.edu

Abstract

Novél Béntang Hariring miboga ajén-ajén sosial nu perlu diulik jeung dipikanyaho ku masarakat, hususna keur budak. Hal ieu jadi dasar pikeun ngayakeun panalungtikan anu judulna “Struktur jeung Aspék Sosial dina novél Béntang Hariring karya Dian Héndrayana pikeun Bahan Pangajaran Aprésiasi Satra di SMP”. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun maluruh perkara struktur carita, jeung aspék sosial nu aya dina novél Béntang Hariring, sarta pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMP. Nurutkeun Wellek jeung Warren perkara ngaguar aspék sosial téh bisa ngagunakeun pamarekan sosiologi sastra nu ngawengku sosiologi pangarang, sosiologi karya jeung sosiologi nu maca. Pikeun ngahontal éta tujuan, ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif-analitik. Data dikumpulkeun ngagunakeun téhnik studi pustaka jeung wawancara. Hasil anu kacangking dina ieu panalungtikan nya éta: (1) kahirupan interaksi sosial Dian Héndrayana mangaruhan kana prosés kréatif dina nyiptakeun karyana; (2) Novél Béntang Hariring miboga aspék sosial nu ngadidik, ngeunaan kahirupan sosial masarakat hususna kahirupan budak dina dunya atikan; (3) nurutkeun sawangan ti tanaga pendidik jeung peserta didik tina hasil wawancara, novél Béntang Hariring mangrupa karya nu réalis kalayan dibungkus ku basa-basa puitis anu disaluyukeun jeung sasaran masarakat sastra. Éta karya nimbulkeun pangaruh positif pikeun budak nu keur ngalalampah dina dunya atikan; (4) larapna hasil panalungtikan sosiologi sastra pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMP. Ieu panalungtikan bisa nambahan pangaweruh dina nangtukeun sikep diajar pikeun budak sakola. Saran pikeun panalungtikan satuluyna nya éta sangkan leuwih maham kana cara nerapkeun sosiologi sastra. ;---Novél Béntang Hariring memiliki nilai-nilai yang perlu diketahui dan dipelajari oleh masyarakat, terutama bagi anak. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Struktur dan Aspék Sosial dalam Novél Béntang Hariring Karya Dian Héndrayana sebagai Bahan Pembelajaran Aprésiasi Satra di SMP”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji persoalan struktur cerita dan aspék sosial yang terdapat dalam novel Bentang Hariring yang ditujukan untuk bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMP. Menurut Wellek jeung Warren, untuk mengkaji aspek sosial dapat menggunakan pendekatan sosiologi sastra, yang meliputi sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Untuk mencapai tujuan tersebut metode yang digunakan adalah metode deskripsitif-analitik. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) kehidupan interaksi sosial Dian Hendrayana memberikan pengaruh terhadap proses kreatif dalam menciptakan karnya; (2) novél Bentang Hariring mengandung aspek sosial masyarakat husunya pada kehidupan anak dalam duni pendidikan; (3) menurut pendapat tenaga pendidik dan peserta didik melalui wawancara, novél Béntang Hariring merupakan karya realis yang dibungkus dengan bahasa-bahasa puitis yang disesuaikan dengan sasaran masyarakat sastra. Karya tersebut menimbulkan karya positif untuk anak di sekolah; (4) penerapan hasil penelitian sosiologi sastra sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di SMP. Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dalam menentukan sikap belajar anak di sekolah. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan agar lebih memahami cara menerapkan sosiologi sastra. ;--- Novél Béntang Hariring has values that need to be known and learned by the community, especially for children. This provides the basis for the authors to conduct research entitled "Social Structure and Aspect in Novel Bond of Hariring Karya Dian Héndrayana as Teaching Materials Aprésiasi Satra in Junior High School". This study aims to examine the problem of story structure and social aspék contained in the novel Bentang Hariring which is intended for learning materials of literary appreciation in junior high school. According to Warren's and Wellek, to examine social aspects can use the approach of literary sociology, which includes the author's sociology, the sociology of the work, and the sociology of the reader. To achieve that goal the method used is descriptive-analytic method. Data were collected using literature study techniques and interviews. The results obtained from this study are: (1) the life of social interaction Dian Hendrayana give effect to the creative process in him creating ; (2) novél Bentang Hariring contains the social aspect of his or her society on the life of the child in the world of education; (3) in the opinion of educators and learners through interviews, novel Béntang Hariring is a realist work wrapped in poetic languages tailored to the targets of literary societies. The work poses positive work for children in school; (4) application of research result of literary sociology as a learning material of literary appreciation in junior high school. This research can increase knowledge in determining the attitude of children in school. Suggestions for further research that is expected to better understand how to apply the sociology of literature.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD WAH s-2017; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Ruhaliah; NIM : 1305766.
Uncontrolled Keywords: Béntang Hariring, Sosiologi Sastra, Bahan Pangajaran, Béntang Hariring, Sosiologi Sastra, Bahan Pangajaran, Béntang Hariring, Sociology of Literature, Material of teaching.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 07 Aug 2018 08:45
Last Modified: 07 Aug 2018 08:45
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30408

Actions (login required)

View Item View Item