MODÉL EXPERIENTIAL LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX 3 SMPN 3 Bandung Taun Ajaran 2016/2017

Anggara, Heri (2017) MODÉL EXPERIENTIAL LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX 3 SMPN 3 Bandung Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Title.pdf

Download (101kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Abstract.pdf

Download (269kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Table_of_content.pdf

Download (156kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Chapter1.pdf

Download (286kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1307064_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (386kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Chapter3.pdf

Download (358kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1307064_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (520kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Chapter5.pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1307064_Bibliography.pdf

Download (137kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1307064_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (698kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nulis karangan éksposisi saméméh, sabada jeung bébédaanna sanggeus ngagunakeun modél Experiential Learning siswa kelas IX 3 SMPN 3 Bandung taun ajaran 2016/2017. Métodeu anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode studi kuasi ékspérimén, pre-test and post-test group design, kalawan téhnik tés. Instrumén nu digunakeunna nya éta lembar tés tulis. Dumasar hasil panalungtikan, kamampuh nulis karangan éksposisi siswa saméméh ngagunakeun modél Experiential Learning nya éta can mampuh anu rata-ratana 65,3%, kamampuh nulis karangan éksposisi siswa sabada ngagunakeun modél Experiential Learning nya éta mampuh anu rata-ratana 76,9%jeung aya beda anu signifikan antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Experiential Learning nya éta 11,6%. Dina pretest, siswa anu can mampuh nulis karangan éksposisi kawilang loba, aya 5 siswa atawa 16,7 % siswa nu ngahontal peunteun ≥ 75, sedengkeun dina posttest, jumlah siswa nu ngahontal peunteun ≥ 75 nulis karangan éksposisi ngaronjat jadi 26 siswa atawa 87%. Dumasar hasil uji t, yén titung (10, 46) > ttabél (2, 46), hartina hipotésis kerja (Ha) ditarima, sedengkeun hipotésis nol (H0) ditolak. Dumasar hasil panalungtikan, bisa dicindekkeun yén modél pangajaran Experiential Learning bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan éksposisi siswa kelas IX 3 SMPN 3 Bandung taun ajaran 2016/2017. Kecap Galeuh: Experiental Learning, nulis karangan éksposisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis karangan eksposisi sebelum, sesudah dan perbedaannya setelah menggunakan model Experiential Learning siswa kelas IX 3 SMPN 3 Bandung tahun ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, pre-test and post-test group design. Dengan teknik tes. Instrumen yang digunakan adalah lembar tes tulis. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan menulis karangan eksposisi siswa sebelum menggunakan model Experiential Learning adalah belum mampu dengan rata-rata 65,3%, kemampuan siswa sesudah menggunakan model Experiential Learning adalah mampu dengan rata-rata 76,9% dan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan model Experiential Learning adalah 11,6%. Dalam pretest, siswa yang belum mampuh menulis karangan eksposisi terhitung banyak, ada 5 siswa atau 16,7% siswa yang mencapai mencapai nilai ≥ 75, sedangkan dalam posttest, jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 75 dalam menulis karangan eksposisi meningkat menjadi 26 siswa atau sebesar 87%. Berdasarkan hasil uji t, terbukti bahwa thitung (10, 46) > ttabel (2, 46), artinya hipotesis kerja (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Experiential Learning bisa meningkatkan kemampuan menulis karangan eksposisi siswa kelas IX 3 SMPN 3 Bandung tahun ajaran 2016/2017. Kata Kunci: Experiental Learning, menulis karangan eksposisi. This study aims to describe the ability to write a exposition before, after and the difference after using the model Experiential Learning class IX 3 students SMPN 3 Bandung academic year 2016/2017. The method used in this research is quasi-experimental method, pre-test and post-test group design. With the test technique. The instrument used is a written test sheet. Based on the result of research, the writing ability of student exposition before using Experiential Learning model is not yet able with average 65,3%, student ability after using Experiential Learning model is able with average 76,9% and there is significant difference between before And after using Experiential Learning model is 11,6%. In pre-test, students who have not been able to write a exposition counted a lot, there are 5 students or 16.7% students who achieve ≥ 75, meanwhile in post-test, the number of students who get ≥ 75 in writing exposition are increase until 26 students or 87%. Based on the result of the t-test, shown that tvalue (10, 46) > ttable (2, 46), it means that the working hypothesis (Ha) is accepted, meanwhile the zero hypothesis (H0) is rejected. From the result of the study, it can be conclude that model of Experiential Learning is able to increase the ability in writing a exposition of IX 3 grade students in SMPN 3 Bandung academic year 2016/2017. Keywords: Experiental Learning, writing exposition.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_ANG_m-2017; Pembimbing : I. H. Rahman, II. Hj. Nunuy Nurjanah
Uncontrolled Keywords: Experiental Learning, Nulis Karangan Eksposisi.Pendidikan Dasar
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 23 Apr 2018 02:39
Last Modified: 23 Apr 2018 02:39
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/30060

Actions (login required)

View Item View Item