TRADISI HAJAT BUMI DI DÉSA JAGABAYA KACAMATAN PANAWANGAN KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA: Ulikan Sémiotik

Nurhidayat, Encep (2017) TRADISI HAJAT BUMI DI DÉSA JAGABAYA KACAMATAN PANAWANGAN KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA: Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Title.pdf

Download (292kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Abstract.pdf

Download (193kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Table_of_content.pdf

Download (289kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Chapter1.pdf

Download (397kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205378_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (266kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Chapter3.pdf

Download (718kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205378_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Chapter5.pdf

Download (292kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205378_Bibliography.pdf

Download (191kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205378_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan nya éta ngadéskripsikeun tradisi hajat bumi, unsur semiotik dina tradisi hajat bumi, sarta larapna hasil panalungtikan tradisi hajat bumi dina pangajaran maca artikel budaya di SMA. Metode nu digunakan dina ieu panalungtikan nya éta deskriptif-kualitatif, kalawan téhnik observasi, wawancara, jeung dokumentasi. Instrumen dina ieu panalungtikan nya éta handphone nu dipaké pikeun ngarékam nu di wawancara, kamera SLR nu dipaké pikeun ngadokuméntasikeun kagiatan panalungtikan, jeung pedoman wawancara. Sedengkeun hasil panalungtikan mibanda opat hal, saperti nu ditatataan ieu. Kahiji, ayana tradisi hajat bumi téh awalna nya éta ku ayana paréntah ti Sultan Agung pikeun ngalegaan wewengkon dina nyebarkeun agama Islam. Kadua, tradisi hajat bumi ngawengku, bahan/alat nu digunakeun dina prak-prakan hajat bumi, palaku dina tradisi hajat bumi, prak-prakan tradisi hajat bumi, jeung tempat lumangsungna tradisi hajat bumi. Prak-prakan tradisi hajat bumi mibanda sababaraha tahapan, nya éta meuncit embé kendit, solat hajat, sujud sukur, upacara nyadran, medar riwayat Padukuhan Jagabaya, dahar babarengan, jeung hiburan. Katilu, unsur sémiotik nu nyangkaruk dina tradisi hajat bumi, ngawengku genep ikon, opat belas indéks, jeung opat belas simbol. Kaopat, hasil panalungtikan hajat bumi dijadikeun pikeun salah sahiji alternatif bahan ajar dina pangajaran maca artikel budaya di SMA.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD NUR t-2016; Pembimbing I: Dedi Koswara, II: Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: sémiotik, tradisi hajat, budaya
Subjects: D History General and Old World > D History (General)
L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
L Education > LB Theory and practice of education > LB2361 Curriculum
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 18 Jul 2017 08:37
Last Modified: 18 Jul 2017 08:37
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23816

Actions (login required)

View Item View Item