NOVÉL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI KELAS IX SMP : Ulikan Struktural jeung Psikologi Humanistik

Febriani, Herlina (2017) NOVÉL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI KELAS IX SMP : Ulikan Struktural jeung Psikologi Humanistik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1307547_Title.pdf

Download (26kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Abstract.pdf

Download (270kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Table_of_content.pdf

Download (161kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Chapter1.pdf

Download (303kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (449kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Chapter3.pdf

Download (343kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (961kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Chapter5.pdf

Download (157kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Bibliography.pdf

Download (154kB)
[img] Text
S_BD_1307547_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (634kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan krisis moral yang melanda masyarakat Indonesia. Dengan menerapkan budaya literasi khususnya membaca buku-buku sastra, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) struktur cerita novel Babalik Pikir karya Samsoedi, (2) aspek psikologi humanistik (meliputi lima tingkatan kebutuhan dasar manusia) kepada para tokoh di dalam novel Babalik Pikir karya Samsoedi, (3) digunakannya hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran membaca novel di kelas IX SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, novel ini bertemakan sebuah rasa penyesalan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam novel Babalik Pikir, pengarang menggunakan alur lurus dengan teknik pengeplotan backtracking, foreshadowing, dan conflict. Terdapat 19 orang tokoh dalam novel ini dengan dua orang tokoh utama yaitu tokoh Si Eméd dan Ambu Eméd. Terdapat 29 keterangan yang merujuk kepada keterangan tempat, 59 keterangan yang merujuk kepada keterangan latar waktu, serta satu latar sosial, yaitu latar sosial masyarakat kelas bawah pada zaman pra-kemerdekaan. Judul yang digunakan pengarang menggambarkan isi ceritanya yaing mengisahkan penyesalan tokoh utama sehingga dia tidak mau mengulangi berbagai perangai buruknya. Adapun sudut pandang yang digunakan oleh pengarang yaitu sudut pandang orang ketiga tak terbatas. Berkaitan dengan gaya bahasa, pengarang menggunakan bahasa yang sederhana, dilengkapi dengan tiga gaya bahasa, satu babasan dan satu paribasa; kedua, tokoh yang dianalisis menggunakan kajian psikologi humanistik yaitu tokoh Si Eméd dan Ambu Eméd. Hasilnya adalah baik tokoh Si Eméd maupun tokoh Ambu Eméd sama-sama tidak terpenuhi kebutuhan dasar akan rasa aman, kebutuhan dasar akan harga dirinya, dan kebutuhan dasar akan aktualisasi dirinya; ketiga, berdasarkan hasil analisis kriteria bahan ajar penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan pembelajaran membaca novel di kelas IX SMP dikarenakan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. ---- Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku krisis moral anu keur disanghareupan ku masarakat Indonésia. Salasahiji solusi pikeun ngungkulan éta pasualan téh ku cara ngalarapkeun budaya literasi hususna bacaan-bacaan sastra ka barudak sakola. Tujuan ieu panalungtikan pikeun maluruh ngeunaan (1) struktur carita novél Babalik Pikir karya Samsoedi, (2) aspék psikologi humanistik (ngawengku lima tingkatan pangabutuh dasar manusa) ka para tokoh dina novel Babalik Pikir karya Samsoedi, (3) larapna hasil panalungtikan pikeun alternatif bahan pangajaran maca novél di kelas IX SMP. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déksriptif analisis kalawan téhnik talaah pustaka. Hasil panalungtikanana nya éta; kahiji, téma ieu novél nya éta babalik pikirna hiji budak anu salila ieu bantangul ka kolotna. Galur nu digunakeun ku pangarang nya éta galur mérélé (alur lurus) kalawan téhnik pengeplotan backtracking, foreshadowing, jeung conflict. Tokoh anu ngalalakon dina novél Babalik Pikir aya 19 urang palaku, kalawan dua urang tokoh utamana nya éta tokoh Si Eméd jeung Ambu Eméd. Latar nu kapaluruh dina novél Babalik Pikir ngawengku 29 latar tempat, 59 latar waktu, sarta hiji latar sosial nya éta latar sosial masarakat kelas handap saméméh Indonésia merdéka. Judul nu digunakeun ku pangarang ngagambarkeun eusi caritana, nya éta nyaritakeun hiji budak anu babalik pikir. Puseur implengan nu digunakeun ku pangarang nya éta jalma katilu teu kawatesanan. Pangarang ngagunakeun basa nu basajan bari diseselan ku tilu gaya basa, babasan, jeung paribasa; kadua, tokoh-tokoh anu diulik ngagunakeun ulikan psikologi humanistik téh aya dua, nya éta tokoh Si Eméd jeung tokoh Ambu Eméd. Hasilna, boh Si Eméd boh Ambu Eméd pangabutuh anu teu kacumponana nya éta pangabutuh kana rasa aman, pangabutuh kana pangajén (harga diri), sarta pangabutuh kana aktualisasi diri; katilu, hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca novél di kelas IX SMP lantaran nyumponan kritéria milih jeung nyusun bahan ajar.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD FEB n-2017 ; Pembimbing: I. Ruswendi Permana, II. Retty Isnendes ; NIM: 1307547
Uncontrolled Keywords: struktural, psikologi humanistik, pangajaran maca novél, pembelajaran membaca novel
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Arif Rezkyana Nugraha
Date Deposited: 17 Dec 2018 06:20
Last Modified: 17 Dec 2018 06:20
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32717

Actions (login required)

View Item View Item