UNSUR SEMIOTIK DINA KASENIAN SASAPIAN DI DÉSA CIHIDEUNG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI KELAS XII SMA

Ratnasari, Desy (2017) UNSUR SEMIOTIK DINA KASENIAN SASAPIAN DI DÉSA CIHIDEUNG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Title.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Abstract.pdf

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Table_of_content.pdf

Download (209kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Chapter1.pdf

Download (226kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1304097_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (311kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Chapter3.pdf

Download (294kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1304097_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Chapter5.pdf

Download (212kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1304097_Bibliography.pdf

Download (137kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1304097_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasangtukang ieu panalungtikan nyaéta kurang wanohna masarakat kana Kasenian Sasapian nu saenyana éta kasenian téh minangka kasenian daérah has wewengkon Cihideung, Parongpong, Bandung Barat. Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun sajarah, prak-prakan, unsur semiotik, jeung alternatif bahan pangajaran maca artikel budaya di kelas XII SMA. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kualitatif, kalawan téhnik talaah pustaka, obsérvasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Hasil panalungtikan ngawengku (1) Kasenian Sasapian mimiti diciptakeun ku Abah Madi di Cihideung dina taun 1942; (2) prak-prakan Kasenian Sasapian di Désa Cihideung ngawengku sasajén, ngembat, ibing sesepuh, paninggaran, atraksi ngepung Sasapian, jeung ngubaran nu kasurupan; (3) dina Kasenian Sasapian nyampak 64 unsur semiotik nya éta 21 ikon, 4 indéks, jeung 39 simbol nu hasil perséntasena ikon 32,8 %, indéks 6,3 %, jeung simbol 60,9 %; sarta (6) Kasenian Sasapian bisa dijadikeun alterantif bahan pangajaran maca artikel budaya di kelas XII SMA. Kecap Galeuh: Semiotik, Kasenian Sasapian, jeung artikel budaya. This research is based on people who hasn’t recognize how many they can take many knowledge about Sasapian traditional art wich has become a characteristhically culture at Cihideung village, Parongpong, West Bandung. The purpose of this research is to describe Sasapian history, procedure, semiotics element, and it also can be used in educational needed for article’s writing in Senior High School, XII Grade. Descriptive qualitative method are used in this research, which is book study, observation, interview, and documentary. And the result of this research including (1) based on the results, the art of Sasapian is established by Mr. Endi at Cihideung in 1942; (2) the process of the Sasapian art at Cihideung village include offering, summoning, elders dance, huntsman, performing art to surround Sasapian, and to recover a person who caught in trance situation; (3) in Sasapian art contained 64 semiotics element that is 21 icon, 4 index, and 39 symbol which summary results is icon 32,8 %, index 6,3 %, and symbol 60,9 %; and (6) Sasapian art can be used in educational needed for article’s writing in Senior High School, XII Grade. Keywords: Semiotics, Sasapian art, and cultural article.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_RAT_u-2017; Pembimbing : I. Ruswendi Permana, II. Dedi Koswara
Uncontrolled Keywords: Semiotik, Kasenian Sasapian, jeung Artikel Budaya.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 22 Feb 2018 02:51
Last Modified: 22 Feb 2018 02:51
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/29559

Actions (login required)

View Item View Item