AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KUMPULAN GUGURITAN LAGU NGAJADI KARYA DIAN HENDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUGURITAN DI SMA KELAS X

Fashli, Yaman Al (2017) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KUMPULAN GUGURITAN LAGU NGAJADI KARYA DIAN HENDRAYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUGURITAN DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Title.pdf

Download (58kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Abstract.pdf

Download (44kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Table_of_content.pdf

Download (41kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Chapter1.pdf

Download (53kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1101895_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (134kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Chapter3.pdf

Download (148kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1101895_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (205kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Chapter5.pdf

Download (47kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1101895_Bibliography.pdf

Download (47kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1101895_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (53kB)
Official URL: http://repository.upi.edu/

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna panitén masarakat kana guguritan, ogé ku masih lobana masarakat hususna masarakat Sunda nu teu mikawanoh kana guguritan. Ieu skripsi ngabahas ngeunaan ajén éstétis nu aya dina lirik guguritan. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngagambarkeun unsur éstétis (patokan pupuh, gaya basa, unsur eusi, pedotan) dina kumpulan guguritan Lagu Ngajadi karya Dian Hendrayana jeung larapna dina pangajaran guguritan salaku bahan ajar. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analitis kalawan maké téhnik studi pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan ngajelaskeun ajén éstétis nu aya dina kumpulan guguritan Lagu Ngajadi, tina segi kaéndahan anu nyangkaruk dina ma’na nu éndah. Ku kituna, unsur estetis dina kumpulan guguritan Lagu Ngajadi geus nyukupan sarat ajén éstétis (harmoni, nature& ingenium, jeung fungsi sastra). Guguritan nu aya dina buku kumpulan guguritan Lagu Ngajadi katut ajén éstétis nu aya di jerona bisa dijadikeun bahan ajar pangajaran guguritan di SMA kelas X.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. panggil: S BD FAS a-2016; Pembimbing I: Dingding Haerudin, II: Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: ajén éstétika, guguritan, bahan ajar
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
M Music and Books on Music > ML Literature of music
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 18 Jul 2017 09:07
Last Modified: 18 Jul 2017 09:07
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23801

Actions (login required)

View Item View Item