MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL THROWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN BABASAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2014/2015

Saputra, Eka Hasan (2017) MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL THROWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN BABASAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1103161_Title.pdf

Download (92kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Abstract.pdf

Download (292kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Table_of_content.pdf

Download (404kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Chapter1.pdf

Download (161kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (417kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Chapter3.pdf

Download (486kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (491kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Chapter5.pdf

Download (220kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Bibliography.pdf

Download (202kB)
[img] Text
S_BD_1103161_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh ngalarapkeun babasan siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung. Tujuan panalungtikan nya éta ngadeskripsikeun kamampuh ngalarapkeun babasan siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Snowball Throwing. Métode anu digunakeun nya éta métode studi kuasi ékspérimén, kalawan desain one group pretest postest design. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung taun ajaran 2014/2015. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta Modél pangajaran Snowball Throwing sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh ngalarapkeun babasan. Instrumén anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nya éta instrumén tés tulis. Data anu geus aya diolah ngagunakeun analisis t test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar ngalarapkeun babasan di kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung saméméh ngagunakeun model pangajaran Snowball Throwing nya éta (57,56) acan nyumponan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun modél pangajaran Snowball Throwing nya éta (68,46) masih kénéh acan nyumponan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sabada dilakukeun analisis ngagunakeun t test harga titung (3,65) > ttabél (2,46). Hartina, modél pangajaran Snowball Throwing sacara signifikan bisa ngaronjatkeun kamampuh ngalarapkeun babasan siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung taun ajaran 2014/2015.----- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan menerapkan babasan siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi peningkatan kemampuan menerapkan babasan siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung dengan menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain one group pretest postest design. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung tahun ajaran 2014/2015. Variabel bebas dalam penelitian adalah Model Pembelajaran Snowball Throwing, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan dalam menerapkan babasan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrument tes tulis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis t test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata hasil belajar babasan di kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung taun ajaran 2014/2015 sebelum menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing yaitu (57,56) belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan rata-rata setelah menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing adalah (68,46) masih belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Setelah dilakukan analisis dengan t test diperoleh harga thitung (3,46) > ttabel (2,46). Dengan demikian terbukti bahwa Model Pembelajaran Snowball Throwing secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar menerapkan babasan pada siswa kelas VII-E SMP Pasundan 4 Bandung tahun ajaran 2014/2015.----- This study was motivated by the students’ low ability in applying babasan. This study aims to determine the level of significance of increased capacity in the apply babasan skills by using the Snowball Throwing model of teaching. The method used is a quasi-experimental study design with one group pretest posttest design. Source of data in this study were students of class VII-E SMP Pasundan 4 Bandung in 2014/2015 academic year. The independent variable is the Snowball Throwing Model of teaching, while the dependent variable is the ability to apply babasan skills. The instruments used in data collection is writting test instrument. The data were analyzed by using t-test analysis. Based on the research that has been done, the average learning outcomes addressed in class VII-E SMP Pasundan 4 Bandung in 2014/2015 academic year before using the Snowball Throwing Model of teaching namely (57,56) has not reached the minimum completeness criteria (KKM), whereas the mean average after using Snowball Throwing Model of teaching is (68,46) has not reached a minimum completeness criteria (KKM). After analyzing the obtained t-test, the result is (3,65) > t table (2,46). Therefore it is proven that the Snowball Throwing Model of teaching can significance improve learning outcomes to apply in class VII-E SMP Pasundan 4 Bandung in 2014/2015 academic year.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD SAP m-2017 ; Pembimbing: I. Rahman, II. Hernawan ; NIM: 1103161
Uncontrolled Keywords: modél pangajaran, snowball throwing, ngalarapkeun babasan, : model pembelajaran , menerapkan babasan, model of teaching, appyling babasan
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Arif Rezkyana Nugraha
Date Deposited: 04 Dec 2018 03:06
Last Modified: 04 Dec 2018 03:06
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32426

Actions (login required)

View Item View Item