ANTÉSÉDÉN TINA DÉIKSIS SOSIAL DINA NOVÉL TRI TANGTU DI BUMI KARYA YOSEP ISKANDAR

Rizki, Naufal Julian (2017) ANTÉSÉDÉN TINA DÉIKSIS SOSIAL DINA NOVÉL TRI TANGTU DI BUMI KARYA YOSEP ISKANDAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1304019_Title.pdf

Download (317kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Abstract.pdf

Download (190kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Table_of_content.pdf

Download (208kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Chapter1.pdf

Download (219kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (346kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Chapter3.pdf

Download (330kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (363kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Chapter5.pdf

Download (203kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Bibliography.pdf

Download (133kB)
[img] Text
S_BD_1304019_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (768kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh miboga tujuan ngadéskripsikeun; (1) antésédén tina déiksis sosial nu aya dina novél; (2) wangun antésédén; (3) wanda antésédén; jeung (4) déiksis naon waé nu aya dina novél. Mètode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya èta dèskriptif kualitatif kalayan ngagunakeun pamarekan basa. Tèhnik anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya èta studi pustaka. Hasilna: (1) antésédén tina déiksis sosial novél Tri Tangtu di bumi kapanggih 85 antèsèdèn; (2) wangun antèsèdèn kabagi jadi dua, nya èta kecap jeung frase. Wangun kecap kapaluruh 50 wangu, sedengkeun wangun frase kapaluruh 35 wangun; (3) novèl tri tangtu di bumi miboga opat wanda, nya èta ngaran jalma, kalungguhan, pancakaki, jeung pacabakan. Anapon jumlahna nya èta, 15 ngaran jalma, 43 ngaran kalungguhan, 24 ngaran pancakaki, jeung 3 ngaran pacabakan; (4) tipe dèiksis nu kapanggih aya 335 dèiksis sosial anu kabagi ku dèiksis èksoforis jeung dèiksis èndoforis. Dina dèiksis èksoforis kapaluruh 10 dèiksis tèmporal, 47 déiksis persona, 7 déiksis lokatif. Sedengkeun dina déiksis éndoforis kapaluruh 168 déiksis anaforis jeung 95 kataforis.;---Penelitian bertujuan mendiskripsikan; (1) anteseden dari sosial dalam novel; (2) bentuk anteseden; (3) ragam anteseden; (4) deiksis apa saja yang terdapat dalam novel. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan basa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasilnya: (1) anteseden dari deiksis sosial dalam novel tri tangtu di bumi terdapat 85 anteseden; (2) bentuk anteseden terbagi menjadi dua, yaitu kata dan frase. Bentuk kata ditemukan ada 50 bentuk dan bentuk frase ada 35 bentuk; (3) novel tri tangtu di bumi mempunyai empat ragam deiksis, yaitu nama manusia, posisi/kekuasaan, asal-usul, dan pekerjaan. Adapun jumlahnya yaitu, 15 nama manusia, 43 nama posisi/kekuasaan, 24 nama asal-usul, dan 3 nama pekerjaan; (4) tipe deiksis yang ditemukan dalam novel ini terdapat 335 deisksi sosial yang terbagi dalam deiksis eksoforis dan deiksis endoforis. Dalam deiksis eksoforis terdapat 10 deiksis temporal, 47 deiksis persona, 7 deiksis lokatif. Sedangkan deiksis endoforis terdapat 168 deiksis anaforis dan 95 deisksis kataforis.;---The objectives of this research was to find out; (1) the antecedents of the social from the novel; (2) form of antecedents; (3) variety of antecedent; (4) any deixis contained in the novel. In this research the writer use descriptive qualitative method by using the basic approach. The technique used in this research is literature study. The result showed that: (1) the antecedents of social deixis in the novel have 85 antecedents; (2) the antecedent form is divided into two, namely words and phrases. The word form is found there are 50 forms and phrase form there are 35 forms; (3) The novel has four kinds of deixis, names of human, position / power, origin, and work. As for the number, namely, 15 human names, 43 names of positions / powers, 24 names of origin, and 3 names of occupations; (4) the type of deixis found in this novel contains 335 social defictions divided into dexteric deixis and endoforis deixis. In the eco-tropical deixis there are 10 deixis temporal, 47 deixis persona, 7 locatif deixis. Meanwhile, endofores deixis have 168 anaphoric deiksis and 95 kataforis deixis.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil :S BD RIZ a-2017; Pembimbing : I. Yayat Sudrajat, II. Heriawan; NIM. : 1304019.
Uncontrolled Keywords: Basa, novèl, dèiksis, bahasa, novel, deiksis, language, novel, deixis.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 10 Apr 2019 03:05
Last Modified: 10 Apr 2019 03:05
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/34388

Actions (login required)

View Item View Item