Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | F | H | I | L | M | N | P | R | S | T | W
Number of items: 64.

A

Adad Mulyadi, - (2018) ÉFÉKTIVITAS MÉTODE KOLABORASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN : Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ani Tsania Fathurahmah, - (2018) AJÉN BUDAYA JEUNG AGAMA DINA NASKAH “KITAB MI’RAJ KANGJENG NABI MUHAMMAD SAW”. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anis Siti Mardiah, - (2018) MODÉL STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN NULIS PAPARIKAN : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VIII-4 SMP Negeri 3 Bandung Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anisa Gusnira, - (2018) RUMPAKA ALBUM KAWIH DEUDEUH JEUNG GEUGEUT KARYA EDDY D. ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN KAWIH DI SMA KELAS X : Ulikan Struktural jeung Ajén Éstétika. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anisa Yunidawati, - (2018) NASKAH WAWACAN BABAD SALIRA: TRANSLITERASI, PURWAKANTI, JEUNG AJÉN KAAGAMAAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arif Abdul Rochman, - (2018) MODÉL PANGAJARAN ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS GUGURITAN SEKAR AGEUNG: Studi Kuasi Éksérimen kelas VIII-D SMPN 16 Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ayu Widiyani Sigid, - (2018) STRUKTUR KALIMAT TÉKS IKLAN LAYANAN MASARAKAT KARANGAN SISWA KELAS VII C MTS AL-INAYAH BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Cucu Siti Fatimah, - (2018) NOVEL RUMAJA “JAMPARING” KARYA CHYE RETTY ISNENDES PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ETNOPEDAGOGIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Deasty Herliyannie, - (2018) BASA SUNDA DIALÉK INDRAMAYU DI KACAMATAN LELEA : Ulikan Wangun jeung Harti Studi Kasus di Désa Léléa. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewinda, Asih Nastiti (2018) CITRA WANOJA DINA LIMA CARPON KARYA HADI AKS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Didit Maulana, - (2018) NOVÉL CARITA BUDAK YATIM KARYA R. HANAPIAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA KELAS XII: Ulikan Struktural jeung Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dina Siti Ningrum, - (2018) INVÉNTARISASI PUISI MANTRA DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATÉN SUMEDANG : Ulikan Struktural. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Enur Sri Mulyani, - (2018) BASA SUNDA DIALÉK TASIKMALAYA DI KACAMATAN KARANGNUNGGAL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

FEBRIA PRA FITRIYANTI, - (2018) ADEGAN PRGAMATIS KALIMAH ÉKSPRÉSIF DINA TÉKS PAGUNEMAN SISWA KELAS VII SMPN 12 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fachmi Fachrurrofi, - (2018) TRADISI BABANYO DI KACAMATAN CIHAMPELAS KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Febria Pra Fitriyanti, - (2018) ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH ÉKSPRÉSIF DINA TÉKS PAGUNEMAN SISWA KELAS VII SMPN 12 BANDUNG TAUN AJARAN 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ferdina Husdianto, - (2018) NASKAH DRAMA “RAJA WALES” KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA DI SMA KELAS XI: Ulikan Struktural Jeung Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fitri Febriyani, - (2018) MÉDIA KOKAMI (KOTAK JEUNG KARTU MISTERIUS) DINA PANGAJARAN PAGUNEMAN : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP Pasundan 2 Bandung Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Haqi Ridho Auliya Muhtar, - (2018) MÉTODE KARYA WISATA DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Indah Oktavia Lestari, - (2018) MODÉL GROUP INVESTIGATION DINA PANGAJARAN NULIS SISINDIRAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Cimahi Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Intan Latifah, - (2018) KUMPULAN DONGÉNG SULING AING TULANG MAUNG KARYA ELIN SJAMSURI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lena Nilawati Adnan, - (2018) KUMPULAN CARPON DI ANTARA TILU JAMAN KARYA AAM AMILIA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN ÉTNOPÉDAGOGIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Leni Anggraeni, - (2018) MÉDIA PHOTOSTORY DINA PANGAJARAN NULIS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT: Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII B SMP Laboratorium Percontohan UPI Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lisna Anggraeni, - (2018) BABANDINGAN STRUKTUR CARITA NOVÉL KEMBANG-KEMBANG PETINGAN KARYA HOLISOH M.E JEUNG NOVÉL MEMOIRS OF A GEISHA KARYA ARTHUR GOLDEN (ULIKAN SASTRA BANDINGAN). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lisna Yulia Herliani, - (2018) MODÉL MIND MAPPING DINA PANGAJARAN NULIS GUGURITAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-3 SMP Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lita Utami, - (2018) KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA SISWA SMA/SMK SATATA SA-JAWA BARAT DINA PASANGGIRI RIKSA BUDAYA SUNDA 2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Masniara Nurul Azmi, - (2018) ULIKAN STRUKTURALISME JEUNG PSIKOLOGI SASTRA KANA KAPRIBADIAN PALAKU DINA NOVEL LAIN ÉTA KARYA MOH. AMBRI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Merry Cristrianti, - (2018) AJÉN BUDAYA DINA UPACARA ADAT MERLAWU DI DESA WANASIGRA KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMISPIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN BUDAYA DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mochammad Windi Bahari, - (2018) KRITIK SOSIAL DALAM KUMPULAN CERPEN JERUK KARYA LUGIENA DE (KAJIAN ASPEK SOSIOLOGI KARYA SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mochammad Windi Bahari, - (2018) KRITIK SOSIAL DINA KUMPULAN CARPON JERUK KARYA LUGIENA DE : Ulikan Aspék Sosiologi Karya Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mohamad Iqbal Nurrohman, - (2018) CARPON “KOPER” DINA KUMPULAN CARPON DUKUN LEPUS KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA KELAS XI (ULIKAN STRUKTURAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhamad Adnan Dasery, - (2018) MÉDIA GAME FLASH DINA PANGAJARAN NEMBANG GUGURITAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Febri Diantoro, - (2018) NASKAH DRAMA “KALANGKANG” KARYA NAZARUDIN AZHAR: Tilikan Struktural jeung Psikologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Neneng Juwita Sari, - (2018) TRANSFORMASI CARITA BABAD JAMPANG KANA WANGUN KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Neneng Juwita Sari, - (2018) TRANSFORMASI CARITA BABAD JAMPANG KANA WANGUN KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajar 2018/2019). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Neng Novi Mardiyanti, - (2018) PAKEMAN BASA WANDA KEKECAPAN DINA NOVEL DIARAH PATI KARYA MARGASULAKSANA PIKEUN BAHAN AJAR PAKEMAN BASA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nisa Fauziyyah, - (2018) ANTOLOGI SALIKUR CARPON PATREM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA : Ulikan Struktural jeung Ajén Atikan Karakter. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nuning Ayuningsih, - (2018) NASKAH “WAWACAN SAID SAMAN” UNTUK BAHAN AJAR MEMBACA WAWACAN DI SMA KELAS XI : Analisis Filologi dan Struktural. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurasiah, Ira, Ira (2018) STRUKTUR JEUNG AJÉN MORAL DINA NOVÉL SURAT WASIAT KARANGAN SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurlaela Damayanti, - (2018) DONGÉNG-DONGÉNG DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Panca Putrawaskita Muchlis, - (2018) MODÉL COOPERATIVE SCRIPT PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH BIANTARA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII D SMP Pasundan 2 Bandung Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rahayu Nur Hikmah, - (2018) LIMA CARPON SUNDA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA KELAS XI : Ulikan Struktural jeung Ekokritik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratna Kumalasari, - (2018) BABANDINGAN CITRA WANOJA DINA NOVÉL GALURING GENDING KARYA TATANG SUMARSONO JEUNG NOVÉL RONGGENG DUKUH PARUK KARYA AHMAD TOHARI : Ulikan Struktural Jeung Feminisme. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rima Wardiana, - (2018) KALIMAH PANANYA DINA NOVÉL CARITA BUDAK MINGGAT KARANGAN SAMSOEDI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rina Rahmayanti, - (2018) MODÉL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN MACA DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rivani Azizah H, - (2018) MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT DALAM PEMBELAJARAN MENULIS BERITA (Studi Kuasi Ekspérimen kepada Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 2 Arjasari Taun Ajaran 2017/2018). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizal Pahlevi, - (2018) FOLKLOR KAOLAHAN TRADISIONAL HAS KABUPATÉN KUNINGAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizal Shidiq Muttaqin, - (2018) SIKAP SANTRI TERHADAP BAHASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizal Shidiq Muttaqin, - (2018) SIKEP SANTRI KANA BASA SUNDA : Ulikan Sosiolinguistik di Asrama Putra Pasantrén Persis Tarogong Garut. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Santi Nurjanah, - (2018) NASKAH DRAMA “SALAYAR DAMI” KARANGAN NAZARUDIN AZHAR : Ulikan Struktural jeung Sosiologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Serly Setiabudi, - (2018) MODÉL THINK-TALK-WRITE (TTW) DINA PANGAJARAN NYUSUN PETA KONSÉP DONGÉNG SASAKALA : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VII.1 SMP Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sinta Dewi, - (2018) CAMPUR KODE DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMPN 3 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sinta Dwiyani Silviana, - (2018) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN IBING JAIPONG DI PADÉPOKAN SEKAR PANGGUNG DÉSA PASANGGRAHAN KACAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Mariyam, - (2018) GAYA BASA DINA KUMPULAN PARIBASA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN PAKEMAN BASA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Raidatul Mutaziyah, - (2018) MODÉL PANGAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA WARTA : Penelitian Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VIII C SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Rohmah Hidayatul Munawaroh, - (2018) KASENIAN PENCA SILAT SERA DI SANGGAR PUSAKA KARUHUN KAMPUNG PABUARAN DÉSA CIKOPOMAYAK KECAMATAN JASINGA KABUPATÉN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII : Ulikan Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Ulfiyati Rochman, - (2018) MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X AK 4 SMK PGRI 2 Cimahi Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sri Veni Oktaviani, - (2018) POLAH UCAP HUMORIS DINA DRAMA JURAGAN HAJAT KARYA KANG IBING PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA KELAS XI (ULIKAN PRAGMATIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tia Septyani, - (2018) POLAH UCAP DIRÉKTIF JEUNG ÉKSPRÉSIF DINA NOVEL SI KABAYAN JADI DUKUN KARYA MOH. AMBRI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tina Wiarsih, - (2018) NASKAH DRAMA “MANUSA JERO BOTOL” SADURAN ROSYID É. ABBY (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tsany Nurfajriani, - (2018) CITRA JEUNG STÉRÉOTIP WANOJA SUNDA DINA NOVEL MARJANAH KARANGAN S. DJOJOPUSPITO: Ulikan Struktural jeung Féminisme. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wanda Djulistiana Wiguna Mukti, - (2018) KALIMAH SALANCAR JEMBAR DINA NOVÉL LALEUR BODAS KARANGAN SAMSU (Ulikan Struktur jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Widiastrini Permana, - (2018) NOVÉL NALA KARYA DARPAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMP : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral:. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Witri Gustiani, - (2018) BABANDINGAN NOVÉL LAIN ÉTA KARYA MOH. AMBRI JEUNG DJEUMPA ATJEH KARYA H.M. ZAINUDDIN: Ulikan Struktural Jeung Étnopédagogik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 3 08:46:31 2023 WIB.