BASA SUNDA DIALÉK INDRAMAYU DI KACAMATAN LELEA : Ulikan Wangun jeung Harti Studi Kasus di Désa Léléa

Deasty Herliyannie, - (2018) BASA SUNDA DIALÉK INDRAMAYU DI KACAMATAN LELEA : Ulikan Wangun jeung Harti Studi Kasus di Désa Léléa. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1404760_Title.pdf

Download (24kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Abstract.pdf

Download (187kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Table_of_Content.pdf

Download (203kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Chapter1.pdf

Download (376kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (323kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Chapter3.pdf

Download (304kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (601kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Chapter5.pdf

Download (275kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Bibliography.pdf

Download (179kB)
[img] Text
S_BD_1404760_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kadéséhna basa Sunda dialék Indramayu ku basa Jawa dialék Indramayu lantaran aya dua basa wewengkon anu tumuwuh. Tujuan ieu panaluntikan pikeun ngadéskripsikeun basa Sunda dialék Indramayu di Kacamatan Léléa. Déskripsina ngawengku (1) wangun kecap basa Sunda dialék Indramayu di Kacamatan Léléa, (2) harti kecap (léksiko-semantis) basa Sunda dialék Indramayu di Kacamatan Léléa, jeung (3) bébédaan basa Sunda dialék Indramayu di Kacamatan Léléa. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode kualitatif déskriptif kalawan téhnik wawancara, jeung observasi. Instrumén anu digunakeun nyaéta daftar kosakecap jeung alat rekam. Hasil panalungtikanna manggihan 316 kecap basa Sunda dialék Indramayu di Kacamatan Léléa. Tina jihat wangunna kapanggih aya 246 kecap salancar anu dibagi kana opat pola enggang, kecap anu panglobana aya dina pola dua engang, 20 kecap rundayan, 6 kecap rajékan, jeung 44 kecap kantétan. Antara basa Sunda dialék Indramayu jeung basa Sunda Lulugu téh aya bédana, tina jihat fonétis aya 40 kecap, tina jihat morfologis aya 6 kecap jeung tina jihat semantis aya 43 kecap; jeung hasil persentase dialéktométri basa Sunda dialék Indramayu jumlahna 62.60% nu hartina aya dina tingkat béda dialék. Basa Sunda dialék Indramayu geus sakuduna dimumulé ku masarakat hususna masarakat Kabupatén Indramayu di Kacamatan Léléa. ;---Latar belakang dari penelitian ini adalah tergesernya bahasa Sunda dialek Indramayu oleh bahasa Jawa dialek indramayu disebabkan adanya dua bahasa yang tumbuh. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bahasa Sunda dialek Indramayu di Kecamatan Lelea. Deskripsinya mencakup (1) bentuk kata bahasa Sunda dialek Indramayu di Kecamatan Lelea, (2) Leksiko-semantis bahasa Sunda dialek Indramayu di Kecamatan Lelea, dan (3) perbedaan bahasa Sunda dialek Indramayu di Kecamatan Lelea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan yaitu daftar kosakata dan alat rekam. Adapun hasil penelitian menemukan ada 316 kata bahasa Sunda dialek Indramayu di Kecamatan Lelea. Dari segi bentuk kata ada 246 kata tunggal yang dibagi ke dalam empat pola suku kata, kata yang paling banyak ada pada pola dua suku kata, ada 20 kata berimbuhan, 6 kata reduplikasi dan 44 kata majemuk. Antara bahasa Sunda dialek Indramayu dengan bahasa Sunda standar memiliki pembeda yaitu ada 40 kata yang termasuk dalam pembeda fonetis, 6 kata termasuk dalam pembeda morfologis, dan 43 kata termasuk dalam pembeda semantis; dan hasil persentase dialektometri bahasa Sunda dialek Indramayu yaitu 62.60% yang artinya ada pada tingkat beda dialek. Bahasa Sunda dialek Indramayu sudah sepatutnya dilestarikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Indramayu di Kecamatan Lelea.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD DEA b-2018; Pembimbing : I. Yayat Sudrayat, II. Nunuy Nurjanah; NIM. : 1404760.
Uncontrolled Keywords: dialék, basa Sunda, Lelea Indramayu, Dialek, bahasa Sunda, Lelea Indramayu.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 04 Mar 2020 09:55
Last Modified: 04 Mar 2020 09:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47396

Actions (login required)

View Item View Item