BASA SUNDA DIALÉK TASIKMALAYA DI KACAMATAN KARANGNUNGGAL

Enur Sri Mulyani, - (2018) BASA SUNDA DIALÉK TASIKMALAYA DI KACAMATAN KARANGNUNGGAL. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1404875_Title.pdf

Download (21kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Abstract.pdf

Download (655kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Table_of_Contents.pdf

Download (288kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Chapter1.pdf

Download (324kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (546kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Chapter3.pdf

Download (408kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (944kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Chapter5.pdf

Download (283kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Bibliography.pdf

Download (396kB)
[img] Text
S_BD_1404875_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (419kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kadéséhna basa Sunda dialék Tasikmalaya di Kacamatan Karangnunggal ku basa deungeun alatan kamajuan téhnologi. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun (1) kandaga kecap basa Sunda Dialék Tasikmalaya, (2) ciri dialék basa Sunda dialék Tasikmalaya jeung basa Sunda lulugu, (3) wangun kecap basa Sunda dialék Tasikmalaya, jeung (4) dialéktométri jeung peta sebaran basa Sunda dialék Tasikmalaya. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalawan téhnik wawancara, ngaregepkeun jeung observasi. Instrumén anu digunakeun nyaéta kuisionér, padoman wawancara, jeung alat rékam. Hasil panalungtikanna nyaéta; Kahiji, aya 339 kandaga kecap basa Sunda dialék Tasikmalaya; kadua, kapanggih 44 kecap anu kaasup pangbéda fonétik, 7 kecap kaasup pangbéda morfologis, 2 kecap kaasup pangbéda homonimi, 281 kaasup pangbéda sinonimi, 17 kecap kaasup pangbéda onomasiologis, jeung 11 kecap kaasup pangbéda semasiologis; katilu, dina wangun kecap basa Sunda dialék Tasikmalaya kapanggih 222 kecap salancar anu aya dina tilu pola engang, kecap anu panglobana kapanggiih aya dina pola dua engang, 102 kecap jembar nu ngawengku 41 kecap rundayan, 24 kecap rajékan, 30 kecap kantétan, jeung 7 kecap wancahan; jeung kaopat, hasil presentase dialéktométri basa Sunda dialék Tasikmalaya nyaéta 42,68 % nu hartina aya dina tingkat béda subdialék. Tina 339 kecap basa Sunda dialék Tasikmalaya di Kacamatan Karangnunggal, dipetakeun dina 178 peta sebaran.Basa Sunda dialék Tasikmalaya geus sakuduna dimumulé ku masarakat Sunda hususna masarakat Kabupatén Tasikmalaya Kacamatan Karangnunggal.;--Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tergesernya bahasa Sunda dialek Tasikmalaya di Kecamatan Karangnunggal oleh bahasa asing karena adanya kemajuan teknologi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang (1) kosa kata Bahasa Sunda dialek Tasikmalaya, (2) ciri-ciri pembeda Bahasa Sunda dialek Tasikmalaya dengan Bahasa Sunda Lulugu, (3) wangun kecap Bahasa Sunda dialek Tasikmalaya, dan (4) dialektometri dan peta sebaran Bahasa Sunda dialek Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara, simak, dan observasi. Instumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan alat rekam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, ada 339 kandaga kecap bahasa Sunda dialek Tasikmalaya; kedua, terdapat 44 kata yang termasuk dalam pembeda fonetik, 7 kata termasuk pembeda morfologis, 2 kata termasuk pembeda homonimi, 281 termasuk pembeda sinonimi, 17 kata termasuk pembeda onomasiolgis, dan 11 kata termasuk pembeda semasiologis; ketiga, terdapat 222 kecap salancar yang ada pada tiga pola suku kata, kata terbanyak ada pada pola dua suku kata, 102 kecap jembar yang terdiri dari 41 kecap rundayan, 24 kecap rajékan, 30 kecap kantétan, dan 7 kecap wancahan; keempat, hasil presentase dalektometri Bahasa Sudna dialek Tasikmalaya yaitu 42,68% yang artinya ada pada tingkat beda subdialek. Dari 339 kosa kata bahasa Sunda dialek Tasikmalaya, dipetakan dalam 178 peta sebaran. Bahasa Sunda dialék Tasikmalaya sudah sepatutnya dilestarikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Karangnunggal.;--This research was motivated by the shift of Sundanese dialect in Tasikmalaya, particularly in Karangnunggal Subdistrict, due to foreign language campaign as the result of technological advancement. The purpose of this research was to describe about (1) the vocabulary of Sundanese dialect Tasikmalaya, (2) the distinguishing features of Sundanese dialect Tasikmalaya with Sundanese Lulugu, (3) wangun kecap Sundanese dialect Tasikmalaya, and (4) dialectometry and a map of the spread of Sundanese dialect of Tasikmalaya. The method used in this research wass descriptive method with interview technique, references, and observation. The instruments used in this study were questionnaires, interview guides, and recording tools. The results of this study were; first, there were 339 Sundanese soy sauce in Tasikmalaya dialect; second, there were 44 words that belong to phonetic differentiator, 7 words including morphological differentiator, 2 words including homonymous differentiation, 281 including synonymous differentiation, 17 words including onomasiologis differentiator, and 11 words including semasiologic differentiator; third, there were 222 kecap salancar available in four syllabic patterns, most said in the two syllabic pattern, 102 kecap jembar consisting of 41 kecap rundayan, 24 kecap rajékan, 30 kecap kantétan, and 7 kecap wancahan; fourth, the result of dialectometry presentation of Tasikmalaya’s dialect was 42,68% which means there is a different dialect level. Sundanese dialect in Tasikmalaya was duly preserved by the community, especially Tasikmalaya regency in Karangnunggal subdistrict.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S PB ENU b-2018; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Dede Kosasih; NIM : 1404875.
Uncontrolled Keywords: basa Sunda, dialék, Tasikmalaya, bahasa Sunda, dialek, Sundanese, dialect.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 20 Sep 2019 08:41
Last Modified: 20 Sep 2019 08:41
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/42149

Actions (login required)

View Item View Item