MÉDIA KOKAMI (KOTAK JEUNG KARTU MISTERIUS) DINA PANGAJARAN PAGUNEMAN : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP Pasundan 2 Bandung Taun Ajaran 2017/2018

Fitri Febriyani, - (2018) MÉDIA KOKAMI (KOTAK JEUNG KARTU MISTERIUS) DINA PANGAJARAN PAGUNEMAN : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP Pasundan 2 Bandung Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406864_Title.pdf

Download (258kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Abstract.pdf

Download (505kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Table_of_Contents.pdf

Download (288kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Chapter1.pdf

Download (411kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (488kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Chapter3.pdf

Download (571kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1406864_Chapter5.pdf

Download (517kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Bibliography.pdf

Download (408kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (464kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (640kB)
[img] Text
S_BD_1406864_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (442kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nyarita siswa kelas ékspérimén nu ngagunakeun média KOKAMI, kamampuh nyarita siswa kelas kontrol nu teu ngagunakeun média KOKAMI sarta bédana kamampuh nyarita kelas ékspérimén jeung kelas kontrol antara nu ngagunakeun jeung teu ngagunakeun média KOKAMI. Métode dina ieu panalungtikan ngagunakeun métode ékspérimén murni. Désain nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta pretest and posttest group. Instrumén nu digunakeun nya éta tés lisan atawa nyarita. Dumasar hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén 1) kamampuh nyarita siswa hasil pretest jeung posttest dina pangajaran pangajaran paguneman di kelas ékspérimén, kalawan hasil pretest 57,6 tina ketuntasan minimal 75,00, sedengkeun hasil posttestna 79,93; 2) kamampuh nyarita siswa hasil pretest jeung posttest dina pangajaran pangajaran paguneman di kelas kontrol, kalawan hasil pretest 63,6 tina ketuntasan minimal 75,00, sedengkeun hasil posttestna 71,57; 3) aya béda nu signifikan antara kelas ékspérimén jeung kelas kontrol nu ngagunakeun média KOKAMI (Kotak jeung Kartu Misterius). Dumasar hasil uji parametris (t-test), nilai signifikansina (Sig.2-tailed) nya éta 0,000 ˂ 0,05. Ku kituna, hasil uji hipotésis alternatif (Ha) ditarima jeung hipotésis nol (Ho) ditolak. Hartina, hipotésis ditarima.;--Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berbicara kelas eksperimen yang menggunakan média KOKAMI, kemampuan berbicara kelas kontrol yang tidak menggunakan média KOKAMI dan perbedaan kemampuan berbicara kelas eksperimen dan kelas kontrol antara yang menggunakan dan tidak menggunakan média KOKAMI. Metode pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest and postest group. Instrumen yang digunakan adalah tes lisan atau berbicara. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa; 1) kemampuan berbicara siswa, hasil pretest dan posttest pada materi pembelajaran percakapan di kelas eksperimen, berdasarkan hasil pretest 57,6 dari ketuntasan minimal 75,00, sedangkan hasil Postest 79,93,2) kemampuan berbicara siswa, hasil pretest dan posttest pada materi pembelajaran percakapan di kelas kontrol, berdasarkan hasil pretest 63,6 dari ketuntasan minimal 75,00, dan posttest 71,57, 3) ada perbedaan yang signifikan dari hasil kemampuan berbicara siswa antar kelas yang menggunakan dan tidak menggunakan media KOKAMI (Kotak dan Kartu Misterius). Berdasarkan hasil uji parametris (t-test), nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) yaitu 0,000 ˂ 0,05. Maka dari itu, hasil uji hipotesis (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Jadi, hipotesis diterima.;--The purpose of the research is to describe the speaking ability of experiment class using KOKAMI, the speaking ability of control class not using KOKAMI, and to identity difference of student speaking ability in experiment class control class between those who use KOKAMI (Boxes and Mysterious Card) media and those who don’t. The method of this research is using pure experiment methode. The designed used on this research is pretest and postest group, for the instrument, it uses convercation and spoken tes. Based on this research, we conclude that: 1) The speaking ability of the students, pretest and posttest result on coversation learning material in experiment class, according to pretest result is 57,6 of minimum achievement 75.00, and for the postest result is 79,93, 2) The speaking ability of the students, pretest and posttest result on coversation learning material in control class, according to pretest result is 63,6 of minimum achievementcriteria 75.00, and for the postest result is 71,53, 3) There is significant different in the result of speaking ability between the class which use and don’t use KOKAMI (Boxes and Mysterious Card) media. Based on the result of parametric test (t-test), that the significance value (Sig. 2-tailed) was 0,000 ˂ 0,05. So, the result of hipotesis test (Ha) is accepted and zoro hipotesis (H0) is rejected. It means that hypothesis is accepted.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD FIT m-2018; Pembimbing : I. Dingding Haerudin, II. Ade Sutisna; NIM : 1406864.
Uncontrolled Keywords: Media Pembelajaran, Media KOKAMI (Kotak dan Kartu Misterius), Kemampuan Bercerita, Percakapan, Learning Media, Media KOKAMI. Speaking Ability, Speech.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 16 Sep 2019 01:48
Last Modified: 16 Sep 2019 01:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/41409

Actions (login required)

View Item View Item