MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X AK 4 SMK PGRI 2 Cimahi Taun Ajaran 2017/2018

Siti Ulfiyati Rochman, - (2018) MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X AK 4 SMK PGRI 2 Cimahi Taun Ajaran 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1403499_Title.pdf

Download (131kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Abstract.pdf

Download (277kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Table_of_content.pdf

Download (232kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Chapter1.pdf

Download (388kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (425kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Chapter3.pdf

Download (422kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (572kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Chapter5.pdf

Download (320kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Bibliography.pdf

Download (138kB)
[img] Text
S_BD_1403499_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina nulis wawangsalan. Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun ngadéskripsikeun: 1) kamampuh nulis wawangsalan saméméh ngagunakeun modél concept sentence; 2) kamampuh nulis wawangsalan sanggeus ngagunakeun modél concept sentence; jeung 3) kamampuh nulis wawangsalan saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél concept sentence. Ieu panalungtikan ngagunakeun metode kuasi eksperimén kalawan desain one–group pre-test and post-tes. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta 21 siswa kelas X AK 4 SMK PGRI 2 Cimahi taun ajaran 2017/2018. Sedengkeun tehnik ngumpulkeun data ngagunakeun tehnik tés anu diolah ngagunakeun software SPSS ver.18. Dumasar kana hasil panalungtikan, kapaluruh: 1) kamampuh nulis wawangsalan saméméh ngagunakeun modél concept sentence ngahontal rata-rata peunteun pre-test 54; 2) kamampuh nulis wawangsalan sanggeus ngagunakeun modél concept sentence ngahontal rata-rata peunteun post-test 77; sarta 3) aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis wawangsalan saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél concept sentence kalawan peunteun pre-test 54 ngaronjat 23 jadi 77, sarta uji hipotésis non-parametrik Wilcoxon nuduhkeun yén data signifikan.;---Latar belakang penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menulis wawangsalan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan: 1) kemampuan menulis wawangsalan sebelum menggunakan modél concept sentence; 2) kemampuan menulis wawangsalan setelah menggunakan modél concept sentence; dan 3) kemampuan menulis wawangsalan sebelum dan setelah menggunakan modél concept sentence. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain one–group pre-test and post-tes. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 21 siswa kelas X AK 4 SMK PGRI 2 Cimahi tahun ajaran 2017/2018. Sedangkan teknik mengumpulkan data menggunakan teknik tes yang diolah dengan menggunakan software SPSS ver.18. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa: 1) kemampuan menulis wawangsalan sebelum menggunakan modél concept sentence mencapai rata-rata pre-test 54; 2) kemampuan menulis wawangsalan setelah menggunakan modél concept sentence mencapai rata-rata nilai post-test 77; dan 3) ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis wawangsalan sebelum dan sesudah menggunakan modél concept sentence dengan nilai pre-test 54 meningkat 23 mejadi 77, serta uji hipotésis non-parametrik Wilcoxon menunjukkan bahwa data signifikan.;---This research is based on the lack of ability of students to write a wawangsalan, this research has the objective to describe: 1) writing skills wawangsalan before using the concept sentence modél; 2) writing skills wawangsalan after using the concept sentence modél; and 3) wawangsalan writing skills before and after using the concept sentence modél. This research uses quasi experiment method with a design one – group pre test and post-test. The source of the data in this study, students of 21 grade X AK 4 SMK PGRI 2 Cimahi. While the technique of collecting data uses a technique that test is processed using SPSS software ver. 18. Based on the results of the research, are: 1) writing skills wawangsalan before using the concept sentence modél reached the average pre-test 54; 2) writing skills wawangsalan after using the concept sentence modél reached an average value of post-test 77; and 3) there is a significant difference between writing ability wawangsalan before and after using the concept sentence modél with the highest pre-test 54 increased 23 became 77, as well as test a non-parametric Wilcoxon hipotésis indicates that the data are significant.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SIT m-2018; Pembimbing : I. Rahman, II. Dingding Haerudin; NIM. : 1403499.
Uncontrolled Keywords: Modél pangajaran, concept sentence, jeung wawangsalan, modél pembelajaran, concept sentence, dan wawangsalan, modél of learning, the concept sentence, and wawangsalan.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 02 Dec 2019 04:55
Last Modified: 02 Dec 2019 04:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/38060

Actions (login required)

View Item View Item