AJÉN BUDAYA JEUNG AGAMA DINA NASKAH “KITAB MI’RAJ KANGJENG NABI MUHAMMAD SAW”

Ani Tsania Fathurahmah, - (2018) AJÉN BUDAYA JEUNG AGAMA DINA NASKAH “KITAB MI’RAJ KANGJENG NABI MUHAMMAD SAW”. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1405644_Title.pdf

Download (271kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Abstract.pdf

Download (402kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Table_of_content.pdf

Download (408kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Chapter 1.pdf

Download (433kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1405644_Chapter 3.pdf

Download (509kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img] Text
S_BD_1405644_Chapter 5.pdf

Download (370kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Bibliography.pdf

Download (380kB)
[img] Text
S_BD_1405644_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (408kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun naskah, nyusun édisi téks, maluruh ajén budaya jeung agama dina naskah. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif analisis kalawan téhnik wawancara jeung studi pustaka. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta naskah “Kitab Mi’raj Kangjeng Nabi Muhammad saw”. Prosés édisi anu digunakeun nyaéta édisi standar, dina hartian ngabenerkeun kasalahan-kasalahan leutik jeung kateuajegan, anu éjahanana diluyukeun jeung katangtuan nu lumaku. Dumasar hasil panalungtikan, ieu naskah mangrupa salasahiji naskah tina mikrofilm rol 34-05 nu aya di Pusat Studi Sunda anu eusina nyaritakeun ngeunaan mi’rajna Kangjeng Nabi Muhammad saw ka langit. Salian ti éta, dina ieu naskah kapanggih sawatara ajén budaya jeung agama. Ajén budaya nu nyampak dina ieu naskah nyaéta: 1) sistem réligi, 2) sistem kamasarakatan, 3) sistem pangaweruh, 4) sistem basa, 5) kasenian, 6) sistem pakasaban, jeung 7) sistem téknologi. Sedengkeun ajén agama nu kapanggih nyaéta: 1) akidah nu kapanggih patali jeung kaimanan (Rukun Iman), 2) syariah nu kapanggih ngeunaan solat, puasa, jakat, jeung sawatara hukuman pikeun jalma, jeung 3) ahlak nu kapanggih nyaéta ahlak ka Allah jeung ka sasama manusa. ;--- Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan naskah, menyusun edisi teks, menganalisis nilai budaya dan agama yang terdapat dalam naskah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu naskah “Kitab Mi’raj Kangjeng Nabi Muhammad saw”. Proses edisi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan edisi standar yakni dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, naskah ini merupakan salah satu naskah dalam bentuk mikrofilm rol 34-05 yang ada di Pusat Studi Sunda yang isinya menceritakan mi’rajnya Kangjeng Nabi Muhammad saw ke langit. Selain itu, dalam naskah ini juga terdapat beberapa nilai budaya dan agama. Nilai budaya yang terdapat pada naskah di antaranya: 1) sistem religi, 2) sistem kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) sistem bahasa, 5) kesenian, 6) mata pencaharian, dan 7) sistem teknologi. Sedangkan nilai agama yang terdapat pada naskah di antaranya: 1) akidah yang ditemukan berhubungan dengan keimanan (Rukun Iman), 2) syariah tentang shalat, puasa, zakat, dan beberapa hukuman untuk manusia, dan 3) akhlak berhubungan dengan ahlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. ;--- This research aims to describe the script, arrange text edition, analyze cultural and religious value in the manuscript. The method was used is descriptive of analysis by using interview technique and literature study. Edition process were used is standard edition, it fix small errors and inconsistencies, and the spelled according to the applicable provisions. The sources of data is manuscript of “Kitab Mi’raj Kangjeng Nabi Muhammad saw”. Based on the result, this script is one of microfilm rolls 34-05 in the center for Sundanese studies, which is the narrated of Mi’raj Kangjeng Nabi Muhammad saw to the heavens. In addition, in this text there are several cultural and religious values. The cultural values, namely: 1) religious system, 2) social system, 3) knowledge system, 4) language system, 5) art system, 6) livelihood system, and 7) technology system. While the religious values are: 1) Fiqh, about Shalat, fasting, zakat, and some punishment for humans, 2) Tawheed is related to faith (six pillars of faith), and 3) Morals is morals to Allah and morals to fellow human being.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD ANI a-2018; Nama Pembimbing : I. Ruhaliah, II. Dedi Koswara; NIM : 1405644;
Uncontrolled Keywords: cultural values, religious values, philology, nilai budaya, nilai agama, filologi.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:08
Last Modified: 04 Mar 2020 07:08
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47491

Actions (login required)

View Item View Item