LIMA CARPON SUNDA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA KELAS XI : Ulikan Struktural jeung Ekokritik

Rahayu Nur Hikmah, - (2018) LIMA CARPON SUNDA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA KELAS XI : Ulikan Struktural jeung Ekokritik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406447_Title.pdf

Download (190kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Abstract.pdf

Download (586kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Table_of_Contents.pdf

Download (504kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Chapter1.pdf

Download (422kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (601kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Chapter3.pdf

Download (479kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (901kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Chapter5.pdf

Download (399kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Bibliography.pdf

Download (398kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (665kB)
[img] Text
S_BD_1406447_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (143kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta sabagian gedé manusa jaman kiwari geus teu sadar kana pentingna ngajaga lingkungan. Tujuanana nyaéta ngungkab jeung ngadéskripsikeun ngeunaan struktur lima carpon Sunda, ekokritik lima carpon Sunda, sarta ahirna bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca carpon di SMA kelas XI. Metodena ngagunakeun deskriptif-analitik. Hasil ieu panalungtikan nyaéta struktur carita: 1) tema (Pasir Kiara ngeunaan ngajaga lingkungan, Tanah Sakarung ngeunaan lingkungan pulitik jeung religi, Tempat Nyimpang Saheulaanan ngeunaan krisis ekonomi jeung religi, Katiga téh Teuing Ku Lila ngeunaan ruksakna lingkungan, jeung Séké Béntang ngeunaan ngajaga lingkungan); galur maju (Pasir Kiara, Tempat Nyimpang Saheulaanan, Katiga téh Teuing Ku Lila, jeung Séké Béntang) jeung galur ganda (Tanah Sakarung); latar Pasir Kiara (21 tempat, 28 waktu, 22 suasana, 4 sosial), Tanah Sakarung (10, 33, 20, 13), Tempat Nyimpang Saheulaanan (18, 24, 31, 10), Katiga téh Teuing Ku Lila (3, 6, 8, 2), jeung Séké Béntang (19, 19, 15, 10); sudut pandangna kabéh jalma katilu; gaya basa lima carpon nyaéta basajan. 2) Sawangan ekokritik tina lima carpon Sunda téh aya hubunganana jeung lingkungan, katitén tina judulna nu patali jeung unsur lingkungan, kitu ogé latar tempat, nu sakabéh carita dina carponna aya di hiji padesaan/pilemburan. Kritikna ngeunaan ngajaga lingkungan, ruksakna lingkungan, parobahan jeung pencemaran lingkungan, sarta krisis lingkungan. 3) Carpon nu luyu pikeun dijadikeun alternatif bahan ajar di SMA kelas XI aya opat karya, nyaéta “Pasir Kiara” karya Yus Rusyana, “Tempat Nyimpang Saheulaanan” karya H. Usép Romli H.M., “Katiga téh Teuing Ku Lila” karya Ruhaliah, jeung “Séké Béntang” karya Mamat Sasmita.;--Latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Tujuannya, menguak dan mendeskripsikan tentang struktur,ekokritik lima “Carpon” Sunda, serta bisa dijadikan sebagai alternatif bahan pelajaran membaca “Carita pondok” di SMA kelas XI sebagai hasil akhirnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Hasilnya adalah struktur dari lima carpon: 1) tema (“Pasir Kiara” tentang menjaga lingkungan, “Tanah Sakarung” tentang lingkungan politik dan religi, “Tempat Nyimpang Saheulaanan” tentang krisis ekonomi dan religi, “Katiga téh Teuing Ku Lila” tentang kerusakan lingkungan, dan “Séké Béntang” tentang menjaga lingkungan); alur maju (“Pasir Kiara,” “Tempat Nyimpang Saheulaanan,” “Katiga téh Teuing Ku Lila,” dan “Séké Béntang”) dan alur ganda (“Tanah Sakarung”); latar “Pasir Kiara” (21 tempat, 28 waktu, 22 suasana, 4 sosial), “Tanah Sakarung” (10, 33, 20, 13), “Tempat Nyimpang Saheulaanan” (18, 24, 31, 10), “Katiga téh Teuing Ku Lila” (3, 6, 8, 2), dan “Séké Béntang” (19, 19, 15, 10); semua sudut pandangnya orang ketiga; gaya bahasa lima cerpen adalah sederhana. 2) Pandangan ekokritikdalam lima cerpen Sunda berkaitan dengan lingkungan, terlihat dari judulnya, juga latar tempat, yang semua ceritanya berada di sebuah pedesaan. Ekokritik yang ada dalam lima carpon Sunda tersebut membahas mengenai menjaga lingkungan, kerusakan lingkungan, perubahan dan pencemaran lingkungan, serta krisis lingkungan. 3)Karya yang sesuai untuk dijadikan alternatif bahan pelajaran membaca cerita pendek di SMA kelas XI, yaitu “Pasir Kiara” karya Yus Rusyana, “Tempat Nyimpang Saheulaanan” karya H. Usép Romli H.M., “Katiga téh Teuing Ku Lila” karya Ruhaliah, jeung “Séké Béntang” karya Mamat Sasmita.;--The background of this study is the lack of human awareness in protecting the environment. As the result is to uncover and describe the structure, ecocriticism of the five Sundanese short stories, and can be used as an alternative material for reading “Carita Pondok” in High School class XI as the nd result. The method of this study is descriptive-analytic. The result in this study are 1) the structure of the five short stories , (“Pasir Kiara” the theme is about protecting the environment, “Tanah Sakarung” about the political environment and religious, “Tempat Nyimpang Saheulaanan” about economic crises and religious, “Katiga téh Teuing Ku Lila” about environment damage, “Séké Béntang” about protecting the environment); chronological plot (“Pasir Kiara,” “Tempat Nyimpang Saheulaanan,” “Katiga téh Teuing Ku Lila,” and “Séké Béntang”) and double groove (“Tanah Sakarung”); the setting of “Pasir Kiara” (21 scene, 28 time, 22 atmosphere, 4 social), “Tanah Sakarung” (10, 33, 20, 13), “Tempat Nyimpang Saheulaanan” (18, 24, 31, 10), “Katiga téh Teuing Ku Lila” (3, 6, 8, 2), and “Séké Béntang” (19, 19, 15, 10); all of it points of view are third person; the five short stories language style is simple. 2) Ecocritical views in the five Sundanese short stories are related to the environment, as seen from the title, also the setting of the place, all of which are in a rural area. The ecocriticism in the five short stories of the Sundanese discusses environmental preservation, environmental damage, environmental pollution and change, and environmental crisis. 3) Works that are suitable to be used as an alternative material for reading lessons “Carita Pondok” in High School class XI, is “Pasir Kiara” by Yus Rusyana, “Tempat Nyimpang Saheulaanan” by H. Usép Romli H.M., “Katiga téh Teuing Ku Lila” by Ruhaliah, and “Séké Béntang” by Mamat Sasmita.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD RAH l-2018; Pembimbing : I. O. Solehudin, II. Agus Suherman; NIM : 1406447.
Uncontrolled Keywords: carita pondok, struktural, ekokritik, bahan ajar, carita pondok, struktural, ekokritik, bahan pembelajaran, short story (carita pondok/carpon), structural, ecocriticism, learning materials.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 11 Oct 2019 01:27
Last Modified: 11 Oct 2019 01:27
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/43459

Actions (login required)

View Item View Item