NASKAH DRAMA “KALANGKANG” KARYA NAZARUDIN AZHAR: Tilikan Struktural jeung Psikologi Sastra

Muhammad Febri Diantoro, - (2018) NASKAH DRAMA “KALANGKANG” KARYA NAZARUDIN AZHAR: Tilikan Struktural jeung Psikologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1306441_Title.pdf

Download (154kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Table_of_Content.pdf

Download (152kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Abstract.pdf

Download (229kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Chapter1.pdf

Download (175kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (265kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Chapter3.pdf

Download (219kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (312kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Chapter5.pdf

Download (110kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Bibliography.pdf

Download (88kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (457kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (516kB)
[img] Text
S_BD_1306441_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (343kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan téh miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun; (1) struktur naskah drama dina naskah drama “Kalangkang” karya Nazarudin Azhar nu ngawengku prolog, dialog, solilokui, aside, babak, adegan, jeung epilog; (2) struktur carita dina naskah drama “Kalangkang” karya Nazarudin Azhar nu ngawengku téma, tokoh, latar, alur, jeung amanat; (3) aspék psikologi sastra dina naskah drama “Kalangkang” karya Nazarudin Azhar ngagunakeun tiori Sigmund Freud nu ngawengku id, égo, jeung superégo. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta déskriptif analisis kalayan téhnik talaah pustaka jeung analisis data. Hasilna: (1) struktur naskah drama nu kapanggih nya éta prolog, dialog, solilokui, aside, babak, jeung adegan; (2) téma dina ieu naskah nya éta jasmaniah; palaku utama dina ieu naskah nya éta Darma jeung Rahmi; palaku tambahan dina ieu naskah nya éta Darma 2, Darma 3, jeung Isah; latar tempat nu aya dina ieu naskah nya éta taman tukangeun imah, jeung di hiji rohang; latar waktu soré jeung peuting; latar sosial bisa ditingal tina unggal dialog; alur nu aya nya éta éksposisi, komplikasi, klimaks, résolusi, jeung konklusi; amanat nu aya dina ieu naskah nya éta salaku manusa urang teu meunang pondok pipikiran, teu meunang gampang kapaangaruhan ku pikiran goréng; (3) unggal palaku dina ieu naskah miboga aspék psikologi séwang-séwangan anu ngawengku id, ego, jeung superego. ...... Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) struktur naskah drama di dalam naskah drama “Kalangkang” karya Nazarudin Azhar yang meliputi prolog, dialog, solilokui, aside, babak, adegan, dan epilog; (2) struktur cerita di dalam naskah drama “Kalangkang” karya Nazarudin Azhar yang meliputi tema, tokoh, latar, alur, dan amanat; (3) aspek psikologi di dalam naskah drama “Kalangkang” karya Nazarudin Azhar menggunakan teori Sigmund Freud yang meliputi id, ego, dan superego. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan teknik telaah pustaka dan analisis data. Hasilnya: (1) struktur naskah drama yang ditemukan adalah prolog, dialog, solilokui, aside, babak, dan adegan; (2) naskah ini bertema jasmaniah; tokoh utama di dalam naskah ini adalah Darma dan Rahmi; tokoh tambahan di dalam naskah ini adalah Darma 2, Darma 3, dan Isah; latar tempat di dalam naskah ini adalah taman di belakang rumah, dan pada suatu ruangan; latar waktu sore dan malam hari; latar sosial bisa dilihat dari setiap dialog; alur yang ada adalah eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan konklusi; amanat yang berada dalam naskah ini adalah sebagai manusia kita tidak boleh pendek akal, tidak boleh gampang terpengaruh oleh pikiran buruk; (3) setiap tokoh di dalam naskah mempunyai aspek psikologi masing-masing yang meliputi id, ego, dan superego. ..... This research attempts to described: (1) strucktur of playscript in the script of a drama “Kalangkang” by Nazarudin Azhar which includes prologue, dialogue, soliloquies, aside, session, scene, and epilogue; (2) strucktur of story in the script of a drama “Kalangkang” by Nazarudin Azhar which includes theme, characters, setting, slot, and message; (3) psychologies aspect in the script of a drama “Kalangkang” by Nazarudin Azhar by using the theories of Sigmund Freud which includes the id, ego, and superego. The methodology that was used in the research is descriptive analysis by examine library and data analysis techniques. The result: (1) strucktur of playscript found is prologue, dialogue, soliloquies, aside, session, and scene; (2) theme of this script is physical; the main character in this script is Darma and Rahmi; the additional character in this script is Darma 2, Darma 3, and Isah; the place setting in this script is a park in the back of the house and some room; moment setting is evening and afternoon; social setting can be seen from every dialogue; a slot in there is eksposision, complications, climax, resolution, and conclusion; the message in this script is as human, we must not short sense, should not be easy affected by bad thoughts; (3) every characters in this script has making their own psychologies aspect which includes the id, ego, and superego.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD MUH n-2018; Pembimbing I. Dedi Koswara, II. Retty Isnandes; NIM : 1306441
Uncontrolled Keywords: struktural, psikologi sastra, naskah drama, struckture, literary psychology, the script of a drama
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr Tatang Saja
Date Deposited: 02 Dec 2019 04:49
Last Modified: 02 Dec 2019 04:49
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/43519

Actions (login required)

View Item View Item