TRANSFORMASI CARITA BABAD JAMPANG KANA WANGUN KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN

Neneng Juwita Sari, - (2018) TRANSFORMASI CARITA BABAD JAMPANG KANA WANGUN KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406195_Title.pdf

Download (896kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Abstract.pdf

Download (302kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Table_Of_Content.pdf

Download (252kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Chapter1.pdf

Download (501kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (835kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Chapter3.pdf

Download (719kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1406195_Chapter5.pdf

Download (398kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Bibliography.pdf

Download (507kB)
[img] Text
S_BD_1406195_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh siswa dina maca pamahaman téks carita babad. Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun (1) prak-prak transformasi carita babad Jampang kana wangun komik pikeun ngaronjatkeun kamampuan maca pamahaman, (2) nguji kamampuh siswa dina maham eusi téks carita babad di kelas ékspérimén ngagunakeun média komik, (3) nguji kamampuh siswa dina maham eusi téks carita babad di kelas kontrol anu henteu ngagunakeun média komik, jeung (4) bédana antara kamampuh siswa di kelas ékspérimén jeung di kelas kontrol, saméméh jeung sanggeus dibéré perlakuan. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kuantitatif kalawan métode ékspérimén murni (True Experimental Design). Téknik nu digunakeun pikeun ngumpulkeun data, ngaliwatan tés tulis (multiplechoice) anu diolah kalayan uji sipat data jeung uji hipotésis, ngagunakeun program SPSS for windows 18. Hasil panalungtikanna nyaéta: 1) transformasi carita babad Jampang kana wangun komik, nyoko kana transformasi stuktur jeung eusi carita babad anu diwakilan ku modifikasi jeung ékserp. 2) data nu dimeunangkeun dina ieu panalungtikan miboga distribusi teu normal (P < 0.05) jeung homogén (P > 0,05). 3) hasil uji-z nuduhkeun yén di kelas kontrol P = 0.000 (P < 0,005 = sigifikan). Demi di kelas ékspérimén P = 0.000 (P < 0,005 = sigifikan). Hartina yén Ho ditolak atawa Ha ditarima lantaran P < 0,05 nu nuduhkeun ayana béda anu signifikan antara kamampuh siswa nu maké média komik jeung siswa nu teu maké média komik. Jadi bisa dicindekeun yén média komik éféktif dina ngaronjatkeun kamampuh maca pamahaman carita babad. ;--- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap teks cerita babad. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mendeskripsikan tentang (1) langkah-langkah transformasi cerita babad jampang ke dalam bentuk komik, untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, (2) mengukur kemampuan siswa di kelas eksperimen, sebelum dan sesudah menggunakan media komik, (3) mengukur kemampuan siswa di kelas kontrol, sebelum dan sesudah dengan tidak menggunakan media komik, dan (4) perbandingan antara kemampuan membaca pemahaman siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol, sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen murni (True Experimental Design). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, melalui tes tulis (multiplechoice) yang diolah dengan uji sipat data dan uji hipotesis menggunakan program SPSS for windows 18. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; 1) transformasi cerita babad Jampang ke dalam bentuk komik, mengacu pada stuktur dan isi cerita yang diwakilkan oleh transformasi modifikasi dan ekserp. 2) data yang didapat dari penelitian ini setelah uji sifat data, memiliki distribusi tidak normal (P<0,05) dan homogen (P>0,05). 3) hasil uji hipotesis menggunakan uji-z menujukan bahwa kemampuan siswa di kelas kontrol P=0,000 (P<0,05=signifikan) dan kemampuan siswa di kelas eksperimen P=0,000 (P<0,05=signifikan). Artinya Ho ditolak dan Ha diterima P < 0,05, hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa yang menggunakan media komik dan siswa yang tidak menggunakan media komik. Jadi dapat disimpulkan bahwa media komik efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita babad.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD NEN t-2018; Nama Pembimbing : I. Solehudin, II. Ade Sutisna; NIM : 1406195;
Uncontrolled Keywords: Transformasi, Cerita Babad, Komik, Media Pembelajaran, Membaca Pemahaman.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:08
Last Modified: 04 Mar 2020 07:08
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47521

Actions (login required)

View Item View Item