POLAH UCAP DIRÉKTIF JEUNG ÉKSPRÉSIF DINA NOVEL SI KABAYAN JADI DUKUN KARYA MOH. AMBRI

Tia Septyani, - (2018) POLAH UCAP DIRÉKTIF JEUNG ÉKSPRÉSIF DINA NOVEL SI KABAYAN JADI DUKUN KARYA MOH. AMBRI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406818_Title.pdf

Download (365kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Abstract.pdf

Download (320kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Table_of_Content.pdf

Download (407kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Chapter1.pdf

Download (374kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (491kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Chapter3.pdf

Download (317kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (568kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Chapter5.pdf

Download (202kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Bibliography.pdf

Download (197kB)
[img] Text
S_BD_1406818_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (659kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan tina ieu panalungtikan pikeun ngulik tur ngadéskripsikeun wanda, fungsi, adegan, sarta bédana polah ucap diréktif jeung éksprésif nu aya dina novel Si Kabayan Jadi Dukun karya Moh. Ambri. Anapon métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan mangrupa métode déskriptif kalawan téhnik dokumén ngaliwatan téhnik analisis langsung. Sumber data ieu panalungtikan nyaéta novelSi Kabayan Jadi Dukun karya Moh. Ambri. Hasil tina ieu panalungtikan kapaluruh aya 568 kalimah polah ucap diréktif jeung éksprésif. Anu dipasing-pasing dumasar kana wandana, polah ucap diréktif ilokusi aya 216 kalimah jeung polah ucap éksprésif ilokusi aya 11 kalimah. Fungsi polah ucap diréktif nu kapanggih aya 334 kalimah sarta fungsi polah ucap éksprésif kapanggih aya 234 kalimah. Adegan polah ucap diréktif kapanggih aya 69 kalimah, nu dipasing-pasing dumasar kana téma—réma aya 6 kalimah sarta fokus—latar aya 63 kalimah. Ari adegan polah ucap éksprésif kapanggih aya 13 kalimah, nu dipasing-pasing dumasar kana téma—réma aya 6 kalimah sarta fokus—latar aya 7 kalimah. Bédana polah ucap diréktif jeung éksprésif ditilik tina kontéks hartina.;-- Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mendeskripsikan bentuk, fungsi, struktur, serta bedanya tindak tutur direktif dan ekspresif yang ada dalam novel Si Kabayan Jadi Dukun karya Moh. Ambri. Adapun metode yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik dokumen dan melalui teknik analisis langsung. Sumber data dalam peneliatan ini yaitu novel Si Kabayan Jadi Dukun karya Moh. Ambri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 568 kalimat tindak tutur direktif dan ekspresif. Diklasifikasikan berdasarkan bentuknya seperti tindak tutur direktif ilokusi terdapat 216 kalimat dan tindak tutur ekspresif ilokusi terdapat 11 kalimat, dan tindak tutur ekspresif perlokusi terdapat 9 kalimat. Fungsi tindak tutur direktif terdapat 334 kalimat dan fungsi tindak tutur ekspresif terdapat 234 kalimat. Struktur tindak tutur direktif terdapat 69 kalimat, diklasifikasikan berdasarkan tema—rema terdapat 6 kalimat dan fokus—latar terdapat 63 kalimat. Sedangkan, struktur tindak tutur ekspresif terdapat 13 kalimat, diklasifikasikan berdasarkan tema—rema terdapat 6 kalimat dan fokus—latar terdapat 7 kalimat. Perbedaan tindak tutur direktif dan ekspresif dapat dilihat dari kontéks maknanya.;-- The purposes are to study and describe the from, function, structure and the difference of speech acts directive and expressive in novel Si Kabayan Jadi Dukunby Moh. Ambri. This research used descriptive method with document techniquesand immediate constituent analysis. Data source in this research is novel Si Kabayan Jadi Dukun by Moh. Ambri. The results of this study stated that there are 568 sentences of speech acts directive and expressive. According of classification of the sentence to the from such as the act of speech directive ilokusi are 216 sentences and expression expressive speech acts there are 11 sentences. The function of the act of speech directive there are 334 sentences and expressive speech act function there are 234 sentences. The structure of the act speech directive there are 69 sentences, theme—rema there are 6 sentences classified and the focus—the background 63 sentences classified. While expressive speech acts structure 13 sentences classified, theme—rema there are 6 sentences classified and the focus—the background there are 7 sentences. Differences in speech acts directive and expressive can be seen to the meaning context.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD TIA p-2018; Pembimbing: I. Yayat Sudaryat, II. Ade Sutisna; NIM: 1406818.
Uncontrolled Keywords: Polah Ucap, Diréktif, Éksprésif, Fungsi, Adegan, Tindak Tutur, Direktif, Ekspresif, Fungsi, Struktur, Speech Act, Directive, Expressive, Function, Structure.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mahda
Date Deposited: 18 Sep 2019 02:19
Last Modified: 18 Sep 2019 02:19
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/41637

Actions (login required)

View Item View Item