NOVÉL CARITA BUDAK YATIM KARYA R. HANAPIAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA KELAS XII: Ulikan Struktural jeung Sémiotik

Didit Maulana, - (2018) NOVÉL CARITA BUDAK YATIM KARYA R. HANAPIAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA KELAS XII: Ulikan Struktural jeung Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406410_Title.pdf

Download (337kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Table_of_Content.pdf

Download (81kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Abstract.pdf

Download (138kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Chapter1.pdf

Download (128kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (271kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Chapter3.pdf

Download (203kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (534kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Chapter5.pdf

Download (115kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Bibiliography.pdf

Download (71kB)
[img] Text
S_BD_1406410_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (71kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta novél Carita Budak Yatim karya R. Hanapiah mangrupa novél nu miboga tanda nu nyangkaruk ma’na nu perlu dianalisis ngaliwatan pamarekan struktural jeung sémiotik, eusi carita na ngagambarkeun lalampahan Haén nu euyeub ku ajén-ajén kahirupan nu bisa jadi pieunteungeun kahirupan. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun (1) struktur novél nu aya dina novél Carita Budak Yatim karya R. Hanapiah nu ngawengku téma carita, fakta carita (galur, tokoh jeung latar), jeung sarana carita (judul, puseur implengan jeung gaya basa). (2) unsur sémiotik (ikon, indéks jeung simbol) novél Carita Budak Yatim karya R. Hanapiah. (3) larapna hasil analisis struktural jeung sémiotik pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di SMA kelas XII. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métodé déskriptif analisis kalawan téhnik talaah pustaka, analisis data, jeung interpretasi. Hasil panalungtikanna nyaéta; (1) ieu novél miboga téma kahirupan sosial ngeunaan lalampahan Haén, budak yatim, anu néangan raratan kulawargana. Fakta carita nu kapanggih diantarana galurna mérélé tuluy tokoh nu kapanggihna kabagi jadi dua nyaéta tokoh utama jeung tokoh tambahan, latarna nyaéta latar tempat jeung waktu. Sedengkeun sarana carita nu kapanggih nyaéta judul Carita Budak Yatim téh dicokot tina kaayaan tokoh utamana Haén anu geus ditinggal maot bapana, puseur implenganana ngagunakeun jalma kahiji nu utama sabab tokoh na nyaritakeun unggal kajadianana sacara gembleng ngagunakeun kecap “kuring”, anapon gaya basa nu kapanggih diantarana gaya basa ngupamakeun jeung gaya basa rarahulan. (2) dina ieu novél miboga tanda nu ngandung ma’na, katitén aya 12 ikon nu lolobana nuduhkeun sesebutan tokoh, 44 indéks nu lolobana nuduhkeun réaksi tokoh jeung 28 simbol nu lolobana nuduhkeun simbol tanda waktu. (3) ieu hasil analisis struktur jeung sémiotik dina novél Carita Budak Yatim téh bisa dijadikeun bahan pangajaran sabab luyu jeung kritétia milih bahan ajar. ..... Latar belakang penelitian ini karena novel Carita Budak Yatim karya R. Hanapiah memiliki makna yang terkandung dalam tanda yang perlu dianalisis dengan pendekatan struktural dan semiotik, isi cerita yang menggambarkan perjalanan Haén yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan yang bisa jadi pembelajaran kehidupan. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan (1) struktur yang ada dalam novel Carita Budak Yatim karya R. Hanapiah yang mencakup tema cerita, fakta cerita (galur, tokoh dan latar), dan sarana cerita (judul, sudut pandang dan gaya bahasa). (2) unsur semiotik (ikon, indeks dan simbol) novel Carita Budak Yatim karya R. Hanapiah. (3) penerapan hasil analisis struktural dan semiotik untuk bahan pembelejaran apresiasi sastra di SMA kelas XII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan teknik telaah pustaka, analisis data dan interpretasi. Hasil penelitiannya adalah; (1) novel ini memiliki tema sosial mengenai perjalanan Haén, seorang anak yatim yang mencari jejak-jejak keluarganya. Fakta cerita yang ditemukan di antaranya alur maju lalu tokoh yang ditemukan terbagi menjadi dua yaitu tokoh utama dan tambahan, latarnya yaitu latar tempat dan waktu. Sedangkan sarana cerita yang ditemukan yaitu judul Carita Budak Yatim yang diambil dari keadaan tokoh utama yaitu Haén yang ayahnya telah meninggal. Sudut pandang menggunakan orang pertama karena tokoh menceritakan setiap peristiwa secara jelas menggunakan kata “kuring”, adapun gaya basa yang ditemukan diantaranya gaya bahasa perumpamaan dan gaya bahasa melebih-lebihkan. (2) novel ini memiliki tanda yang mengandung makna, terlihat ada 12 ikon yang mayoritas menunjukan panggilan tokoh, 44 indeks yang mayoritas menunjukan reaksi tokoh dan 28 simbol yang mayoritas menunjukan tanda waktu. (3) hasil analisis struktur dan semiotik novel Carita Budak Yatim ini bisa dijadikan bahan pembelajaran karena sesuai dengan kriteria memilih bahan ajar. ..... The background of this research because the novel Carita Budak Yatim by R. Hanapiah has a meaning contained in a sign that needs to be analyzed with a structural and semiotic approach, the content of a story that describes Haén's journey which is full of life values that can be a life lesson. The purpose of this study is to describe (1) the structure in the novel Carita Budak Yatim by R. Hanapiah which includes the theme of the story, the facts of the story (lines, characters and settings), and the means of the story (title, point of view and language style). (2) semiotic elements (icons, indices and symbols) of Carita Budak Yatim's novel by R. Hanapiah. (3) the application of structural and semiotic analysis results for learning material of literary appreciation in class XII high school. The method used in this study is descriptive analysis method with literature review techniques, data analysis and interpretation. The results of his research are; (1) this novel has a social theme about the journey of Haén, an orphan who is looking for traces of his family. The facts of the story found include the forward flow and the characters found are divided into two main characters and additions, the background is the setting of the place and time. While the story means found are the title Carita Budak Yatim taken from the state of the main character, Haén, whose father had died. The point of view uses the first person because the characters tell each event clearly using the word "kuring", while the basic styles found include parable language and exaggeration. (2) this novel has a sign that contains meaning, there are 12 icons that the majority shows the character's call, 44 indexes that show the majority of the character's reaction and 28 symbols that the majority shows the time sign. (3) the results of the structure and semiotic analysis of the Carita Budak Yatim novel can be used as learning material because it is in accordance with the criteria for selecting teaching materials.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD DID n-2018; Pembimbing I. Ruswendi Permana, II. Agus Suherman; NIM : 1406410
Uncontrolled Keywords: novél, struktural, sémiotik, bahan ajar, novel, struktural, semiotik, bahan pembelajaran, novel, structural, semiotik, alternative material lessons
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr Tatang Saja
Date Deposited: 02 Dec 2019 03:16
Last Modified: 02 Dec 2019 03:16
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/43737

Actions (login required)

View Item View Item