CITRA WANOJA DINA LIMA CARPON KARYA HADI AKS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA KELAS X

Dewinda, Asih Nastiti (2018) CITRA WANOJA DINA LIMA CARPON KARYA HADI AKS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1307248_Title.pdf

Download (11kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Abstract.pdf

Download (364kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Table_of_content.pdf

Download (341kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Chapter1.pdf

Download (362kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (490kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Chapter3.pdf

Download (388kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (828kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Chapter5.pdf

Download (285kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Bibliography.pdf

Download (286kB)
[img] Text
S_BD_1307248_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (453kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun struktur carita, kalungguhan wanoja jeung citra wanoja, ogé larapna lima carpon karya Hadi AKS pikeun bahan pangajaran maca carpon di SMA/MA/SMK. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analitik, kalayan maké téhnik studi pustaka pikeun ngumpulkeun jeung nganalisis data. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta 5 carpon karya Hady AKS dina buku kumpulan carpon Kalapati. Hasil panalungtikan nu kapaluruh nya éta: (1) struktur carita nu ngawengku téma/pasualan, palaku/watek, galur, jeung latar. Téma/pasualan nu kapanggih dina éta lima carpon téh nya éta ngeunaan moral jeung sosial. Palaku nu kapanggih dina éta lima carpon téh aya 2 palaku utama antagonis nu miboga watek lempeng, 2 palaku utama antagonis ogé protagonis nu miboga watek buleud, jeung 1 palaku utama protagonis nu miboga watek lempeng. Galur dina éta lima carpon téh nya éta galur campuran, limaanana miboga skéma plot nu sarua. Latar nu kapaluruh dina éta lima carpon téh nya éta latar suasa, waktu, jeung tempat. Latar suasana nu kagambar nya éta sedih, keueung, nineung, jsté. Latar waktu nu kagambar nya éta peuting, janari, isuk-isuk, jsté. Latar tempat nu kagambar nya éta di pilemburan, di dayeuh, di rohangan imah, jsté. (2) Kalungguhan wanoja di kulawarga, di masarakat, jeung salaku indung. Di kulawarga, kalungguhan wanoja nu kapanggih tina lima carpon nya éta salaku anak, salaku lanceuk, salaku adi, salaku pamajikan, jeung salaku indung. Di masarakat, palaku wanoja tina éta lima carpon téh miboga kalungguhan nu handap, ngan aya hiji palaku wanoja dina carpon ‘Kalapati’ anu miboga kalungguhan luhur saupama ditilik ti masarakat di dunya nyata diluar carita. Salaku indung, palaku wanoja nu kapanggih tina éta lima carpon téh aya nu hadé jeung aya nu goréng. (3) Citra wanoja nu kagambar nya éta citra psikis wanoja. Dina éta lima carpon, aya dua palaku utama wanoja nu miboga citra psikis positif nya éta ‘manéhna’ dina carpon ‘Kalapati’ jeung ‘Indungna’ dina carpon ‘Kembang Pati’. (4) Larapna hasil panalungtikan pikeun bahan ajar, kapanggih yén éta lima carpon karya Hadi AKS téh saluyu jeung kritéria bahan ajar maca carpon di SMA kelas X. ;---Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan struktur cerita, kadudukan perempuan, citra perempuan, serta penerapan lima cerpen karya Hadi AKS untuk bahan pembelajaran membaca cerpen di SMA/ MA/ SMK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dan menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu lima carpon karya Hady AKS yang terdapat di dalam buku kumpulan cerpen Kalapati. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu: (1) struktur cerita yang mencangkup téma/ masalah, pelaku/ watak, alur, dan latar. Téma/ masalah yang ditemukan dalam lima cerpen tersebut yaitu mengenai moral dan sosial. Pelaku yang ditemukan di dalam lima cerpen tersebut yaitu, ada dua pelaku utama antagonis yang berwatak lurus, dua pelaku utama antagonis dan protagonis yang berwatak bulat, serta seorang plaku utama protagonis yang berwatak lurus. Alur di dalam lima cerpen tersebut yaitu alur campuran, kelimanya memiliki skéma plot yang sama. Latar yang terdapat di dalam lima cerpen tersebut yaitu latar suasana, waktu, dan tempat. Latar suasana yang tergambar yaitu sedih, kesepian, dan rindu. Latar waktu yang tergambar yaitu tengah malam, subuh, dsb. Latar tempat yang tergambar yaitu di pedésaan dan di perkotaan. (2) Kedudukan perempuan di keluarga, di masyarakat, dan sebagai ibu. Di keluarga, kedudukan perempuan yang ditemukan yaitu dari lima cerpen tersebut, yaitu sebagai anak, sebagai kaka, sebagai adik, sebagai istri, dan sebagai ibu. Di masyarakat, pelaku perempuan di dalam lima cerpen tersebut memiliki kedudukan yang sangat buruk. Hanya ada satu pelaku perempuan yang memiliki kedudukan tinggi yaitu yang terdapat di dalam cerpen ‘Kalapati’. Kedudukan tinggi tesebut apabila dilihat dari sisi masyarakat pembaca. Sebagai ibu, pelaku perempuan yang ditemukan dari lima cerpen tersebut yaitu ada yang baik dan ada yang buruk. (3) Citra perempuan yang tergambar dari lima carpon tersebut yaitu citra psikis. Di dalam lima cerpen tersebut, ada dua pelaku utama perempuan yang memiliki citra psikis positif yaitu ‘manéhna’ dalam carpon ‘Kalapati’ dan ‘Indungna’ dalam carpon ‘Kembang Pati’. (4) Penerapan hasil penelitian sebagai bahan ajar. Berdasarkan analisis bahan ajar, ditemukan bahwa lima cerpen karya Hadi AKS sesuai dengan kritéria bahan ajar. ;---The purpose of this research was to describe the structure of the story, women's position, the image of women, and the application of five short stories by Hadi AKS as learning materials on subject reading short stories in Senior High School/Islamic Senior High School/Vocational School. The method used in this research was descriptive analytic method and data were collected and analyzed by using literature study. Sources of data in this study are five short stories by Hadi AKS that exist in the book of short stories collection, Kalapati. The results of the research are: (1) the story structure that covers the theme/conflict, the actress/character, plot, and the background. Theme/conflict that exists in all of 5 short stories is about the moral and social. The actress found in the five short stories are two main actress of straight-character antagonists, two main antagonists actress, rounded protagonist, and a main protagonist actress with a straight character. The plot in the five short stories is a mixed plot, all of five short stories have the same plot. The background existed on the short stories is the setting of atmosphere, time, and place. The atmospheres are sad, lonely, and longing. The envisaged time backgrounds are midnight, dawn, and so on. Depicted places was in village and around of it. (2) The position of women in the family, in society, and as a mother. In the family, there are women’s position exist in the five short stories, namely as a child, as older-sister, as a younger-sister, as a wife, and as a mother. In society, female actresses in the five short stories have a dreadful reputation. There is only one female actress who has a high position in the 'Kalapati' short story, seen from the position of readers. As a mother, the female actresses from the five short stories are good and the other has bad character. (3) The image of women depicted from the five short stories is the psychological image. In the five short stories, there are two main actresses of women who have a positive psychological image, those are 'manéhna' in short story 'Kalapati' and 'Indungna' in short story 'Kembang Pati'. (4) Application of results of research as teaching materials. Based on the analysis of teaching materials, found that these one of five short stories by Hadi AKS the title ‘Basa Lambak Cahayaan’ in accordance with criteria of teaching materials.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD DEW c-2018; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Retty; NIM. : 1307248.
Uncontrolled Keywords: Citra wanoja, struktur, féminisme , kumpulan carpon Kalapati, bahan pangajaran maca carpon, citra perempuan, struktur, féminisme , kumpulan cerpen Kalapati, bahan ajar membaca cerpen, image of woman, structure, feminism, collection of short stories “Kalapati”, teaching materials: reading short stories.
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 14 May 2019 07:36
Last Modified: 14 May 2019 07:36
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/34997

Actions (login required)

View Item View Item