GAYA BASA DINA KUMPULAN PARIBASA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN PAKEMAN BASA DI SMP

Siti Mariyam, - (2018) GAYA BASA DINA KUMPULAN PARIBASA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN PAKEMAN BASA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1404293_Title.pdf

Download (195kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Abstract.pdf

Download (290kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Table_of_Contents.pdf

Download (418kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Chapter1.pdf

Download (416kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (595kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Chapter3.pdf

Download (308kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (879kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Chapter5.pdf

Download (303kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Bibliography.pdf

Download (287kB)
[img] Text
S_BD_1404293_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngulik jeung medar ngeunaan gaya basa jeung sumber babandingan gaya basa anu kapanggih dina paribasa Sunda pikeun bahan pangajaran Pakeman Basa di SMP. Ieu panalungtikan ngagunakeun métodeu déskriptif, kalawan téhnik talaah pustaka jeung wawancara, ngaliwatan analisis langsung. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta wawancara jeung data Paribasa Sunda dina Buku Pakeman Basa Sunda jieunan Sudaryat. Dumasar kana hasil panalungtikan sakabéh paribasa Sunda anu jumlahna 449 ngandung gaya basa anu kabagi kana 12 wanda gaya basa di antarana (1) 56 gaya basa ngupamakeun, (2) 24 gaya basa lalandian, (3) 24 gaya basa mijalma. (4) 1 gaya basa ocon, (5) 34 gaya basa ngasor, (6) 72 gaya basa rautan, (7) 1 gaya basa raguman, (8) 67 gaya basa rarahulan, (9) 22 gaya basa kadalon, (10) 145 gaya basa ébréhan, (11) 2 gaya basa kahanan, (12) 16 gaya basa silib. Dumasar kana sumber babandingan gaya basa dina paribasa kapanggih 369 gaya basa anu kabagi jadi 6 wanda gaya basa, di antarana (1) 40 gaya basa miraga, (2) 81 gaya basa misato, (3) 43 gaya basa mituwuhan, (4) 45 gaya basa mialam, (5) 60 gaya basa mibarang, jeung (6) 100 gaya basa milaku. Dumasar kana kriteria bahan ajar jeung jurikulum revisi 2013, gaya basa dina paribasa Sunda bisa dijadikeun bahan ajar di SMP.;--Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis serta membahas tentang gaya bahasa dan sumber perbandingan gaya bahasa yang terdapat pada peribahasa Sunda untuk bahan ajar Pakeman Basa di SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik telaah pustaka dan wawancar, dengan menggunakan analisis langsung. Sumber dari penelitian ini yaitu wawancara dan data peribahasa Sunda pada buku Pakeman Basa Sunda karya Sudaryat. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh peribahasa Sunda yang berjumalah 449 mengandung gaya bahasa yang terbagi ke dalam 12 gaya bahasa di antaranya (1) 56 gaya bahasa simile, (2) 24 gaya bahasa metapora, (3) 24 gaya bahasa personifikasi, (4) 1 gaya bahasa metonimia, (5) 34 gaya bahasa litotes, (6) 72 gaya bahasa eufimisme, (7) 1 gaya bahasa sinekdoke, (8) gaya bahasa hiperbol, (9) 22 gaya bahasa pleonasme, (10) 145 gaya bahasa perpraseu, (11) gaya bahasa epitet, (12) 16 gaya basa alegori. Berdasarkan sumber perbandingan gaya bahasa dari peribahasa Sunda terdapat 369 gaya bahasa yang terbagi ke dalam 6 gaya bahasa, di antaranya (1) 40 gaya bahasa yang menyerupai tubuh, (2) 81 gaya bahasa yang menyerupai hewan, (3) 43 gaya bahasa yang menyerupai tumbuhan, (4) 45 gaya bahasa yang menyerupai alam, (5) 60 gaya bahasa yang menyerupai barang, dan 100 gaya bahasa yang menyerupai tingkah laku. Berdasarkan kepada kriteria bahan pengajaran dan kurikulum revisi 2013 revisi, gaya bahasa dari peribaha Sunda bisa dijadikan bahan ajar di SMP.;--This study aims to analyze and discuss the style of language, a comparation source of language styles contained in the Sundanese proverb for teaching materials in junior high school. This research used descriptive method with using literature review and interview techniques by conducting a direct analysis. The source of this study is interviews and Sundanese proverb data on the Pakeman Basa Sunda book by Sudaryat. Based on the result of the study, all Sundanese proverbs totaling 449 containe language styles that are divided into 12 language style (1) 56 simile of language styles, (2) 24 metapora of language styles, (3) 24 persofication of language styles, (4) 34 metonymy of language styles, (5) litotes of language styles, (6) 72 euphemism of language style, (7) 1 synekdoke of language style, (8) hyperbol of language style, (9) 22 pleonasme of language styles, (10) 145 perpraseu of language styles, (11)epitet of language styles,(16 allegory of language styles. Based on the language style comparation sources from the Sundanese proverb there are 369 language styles which are divided into 6 language styles that resemble the body, including (1) 40 language styles that resemble animals, (3) 43 language styles that resemble plants, (4) 45 language styles that resemble goods, and (6) 100 styles of language that resemble behavior. Based on the revised 2013 teaching material criteria and curriculum, the language style of the Sundanese proverb can be used as teaching material in junior high school.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SIT g-2018; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Solehudin; NIM : 1404293.
Uncontrolled Keywords: Gaya basa, kumpulan paribasa, bahan pangajaran, Gaya bahasa, kumpulan peribahasa, bahan pengajaran, Language style, collect proverbs, teaching materials.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 16 Sep 2019 01:48
Last Modified: 16 Sep 2019 01:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/41343

Actions (login required)

View Item View Item