NASKAH WAWACAN BABAD SALIRA: TRANSLITERASI, PURWAKANTI, JEUNG AJÉN KAAGAMAAN

Anisa Yunidawati, - (2018) NASKAH WAWACAN BABAD SALIRA: TRANSLITERASI, PURWAKANTI, JEUNG AJÉN KAAGAMAAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1404916_Title.pdf

Download (41kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Abstract.pdf

Download (297kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Table_of_Content.pdf

Download (184kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Chapter1.pdf

Download (300kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (766kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Chapter3.pdf

Download (321kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1404916_Chapter5.pdf

Download (356kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Bibliography.pdf

Download (277kB)
[img] Text
S_BD_1404916_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (837kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna pangaweruh masarakat ngeunaan wawacan, padahal salaku karya sastra genre puisi, wawacan mibanda purwakanti sarta di jerona pinuh ku ajén-ajén luhung nu bisa dijadikeun picontoeun jeung pieunteungeun. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun medar jeung maluruh ngeunaan transliterasi naskah, wanda purwakanti, jeung ajén kaagamaan dina “Wawacan Babad Salira”. Métode anu digunakeun nyaéta métode déskriptif. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta naskah “Wawacan Babad Salira” nu aya di Désa Cilimus, Kacamatan Situraja, Kabupatén Sumedang. Téhnik ngumpulkeun data ngagunakeun téhnik studi pustaka, wawancara, jeung dokuméntasi. Sedengkeun dina ngolah data ngagunakeun téhnik analisis sacara langsung. Instrumén nu digunakeun nyaéta pedoman wawancara jeung kartu data. Tina hasil transliterasi, katitén yén eusi naskah “Wawacan Babad Salira” nyaéta ngeunaan piwuruk jeung papagah, hususna nu patali jeung ajén kaagamanaan. Data nu kapaluruh tina “Wawacan Babad Salira” aya 315 purwakanti. Tina hasil analisis, katitén yén wanda purwakanti dina “Wawacan Babad Salira” aya 10 wanda ngawengku purwakanti pangluyu, purwakanti maduswara, purwakanti cakraswara, purwakanti laraspurwa, purwakanti larasmadya, purwakanti laraswekas, purwakanti mindoan kawit, purwakanti mindoan wekas, purwakanti margaluyu, jeung purwakanti rangkepan. Sacara gurat badag, purwakanti nu pangréana nyaéta purwakanti margaluyu kalawan jumlahna aya 109. Ajén kaagamaan nu nyampak dina éta naskah ngawengku dasar-dasar ajaran agama Islam kayaning akidah, syari’ah, jeung ahlak. Aya 18 ajén kaagamaan nu kapaluruh. Ajén kaagamaan nu remen diterangkeun nyaéta ngeunaan ahlak.;---Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wawacan, padahal sebagai salah satu karya sastra genre puisi, wawacan mengandung purwakanti dan di dalamnya sarat akan nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan contoh dan cerminan. Penelitian ini bertujuan untuk mendéskripsikan dan menganalisis transliterasi naskah, jenis rima, dan nilai keagamaan dalam “Wawacan Babad Salira”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah “Wawacan Babad Salira” yang ada di Desa Cilimus, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam pengolahan data menggunakan teknik analisis secara langsung. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kartu data. Dari hasil transliterasi, bisa diketahui bahwa isi “Wawacan Babad Salira” menerangkan tentang nasihat dan wejangan, khususnya yang berhubungan dengan nilai keagamaan. Data yang diperoleh dari “Wawacan Babad Salira” terdapat 315 rima. Dari hasil analisis, ditemukan 10 jenis rima yang terdiri dari purwakanti pangluyu, purwakanti maduswara, purwakanti cakraswara, purwakanti laraspurwa, purwakanti larasmadya, purwakanti laraswekas, purwakanti mindoan kawit, purwakanti mindoan wekas, purwakanti margaluyu, dan purwakanti rangkepan. Secara garis besar, rima yang paling banyak ditemukan adalah jenis purwakanti margaluyu yang berjumlah 109. Nilai keagamaan yang terkandung dalam naskah meliputi dasar-dasar ajaran agama Islam seperti akidah, syari’ah, dan akhlak. Terdapat 18 nilai keagamaan. Nilai keagaamaan yang paling banyak diterangkan adalah tentang akhlak.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD ANI n-2018; Pembimbing : I. Ruhaliah, II. Dedi Koswara; NIM. : 1404916.
Uncontrolled Keywords: wawacan, transliterasi, purwakanti, ajén kaagamaan, wawacan, transliteration, the rhyme, religious value.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 10 Feb 2020 02:30
Last Modified: 10 Feb 2020 02:30
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46065

Actions (login required)

View Item View Item