NASKAH DRAMA “RAJA WALES” KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA DI SMA KELAS XI: Ulikan Struktural Jeung Semiotik

Ferdina Husdianto, - (2018) NASKAH DRAMA “RAJA WALES” KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI DRAMA DI SMA KELAS XI: Ulikan Struktural Jeung Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1403090_Title.pdf

Download (234kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Table_of_Content.pdf

Download (140kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Abstract.pdf

Download (225kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Chapter1.pdf

Download (145kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (321kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Chapter3.pdf

Download (208kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (758kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Chapter5.pdf

Download (119kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Bibliography.pdf

Download (156kB)
[img] Text
S_BD_1403090_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (251kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta naskah drama “Raja Wales” mangrupa naskah drama nu euyeub ku ma’na nu kudu dipaluruh ngaliwatan analisis struktural jeung semiotik, sarta eusi caritana ngagambarkeun kaayaan masarakat nu euyeub ku ajén-inajén kahirupan nu bisa jadi picontoeun jeung pieunteungeun. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun: 1) struktur drama nu aya dina naskah drama “Raja Wales” karya R. Hidayat Suryalaga anu ngawengku, unsur fisik pangwangun carita drama (téma, tokoh, latar, alur jeung amanat) jeung unsur naskah drama (prolog, dialog, babak, épisode, adegan, wawancang, solilokui, aside, jeung épilog); 2) unsur semiotik (ikon, indéks jeung simbol) naskah drama “Raja Wales” karya R. Hidayat Suryalaga; 3) larapna hasil analisis struktural jeung semiotik pikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi drama di SMA kelas XI. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif analisis kalawan téhnik talaah pustaka, analisis data, jeung interprétasi. Hasil ieu panalungtikan nyaéta Kahiji, ieu naskah drama miboga téma sosial politik ngeunaan parebutan kakawasaan, tokoh dina ieu naskah drama kabagi jadi dua nyaéta tokoh utama jeung tokoh tambahan, galurna maju atawa konvénsional nu miboga hubungan kasualitas, latarna nyaéta latar tempat, waktu jeung kaayaan, amanat ieu naskah drama nyaéta kakawasaan darma titipan ulah dipupusti jeung dipigusti, ulah ngagugu nafsu jeung gampang percaya kana béja nu can puguh benerna. Ieu naskah drama diwangun ku prolog, dialog, adegan, wawancang, jeung épilog. Kadua, ieu naskah drama miboga ungkara nu euyeub ku ma’na, katitén ku ayana 10 ikon, 58 indéks jeung 52 simbol, nu mangrupa tanda nu nuduhkeun kahirupan masarakat tradisional baheula. Katilu, ieu hasil analisis struktural jeung semiotik bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi drama di SMA kelas XI lantaran luyu jeung kritéria milih bahan ajar. ..... Latar belakang penelitian ini adalah naskah drama “Raja Wales” merupakan naskah drama penuh makna yang perlu dianalisis menggunakan analisis struktural dan semiotik, isi cerita menggambarkan keadaan masyarakat yang kaya akan nilai-nilai kehidupan serta bisa menjadi tuntunan dan refleksi kehidupan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang; 1) struktur drama dalam naskah drama “Raja Wales” karya R. Hidayat Suryalaga yang meliputi, unsur fisik pembangun cerita drama (tema, tokoh, latar, alur dan amanat) dan unsur naskah drama (prolog, dialog, babak, episode, adegan, wawancang, solilokui, aside, dan epilog); 2) unsur semiotik (ikon, indeks dan simbol) dalam naskah drama “Raja Wales” karya R. Hidayat Suryalaga; 3) penerapan hasil analisis struktural dan semiotik sebagai alternatif bahan pembelajaran apresiasi drama di SMA kelas XI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis melalui teknik telaah pustaka, analisis data, dan interpretasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, naskah drama ini mempunyai tema sosial politik mengenai perebutan kekuasaan, tokoh dalam naskah drama ini terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan, alur dalam naskah drama ini yaitu alur maju atau konvensional yang mempunyai hubungan kasualitas, latar dalam naskah drama ini yaitu latar tempat, waktu dan suasana, amanat yang bisa diambil dalam naskah drama ini adalah kekuasaan hanyalah sebuah kepercayaan dan titipan, jangan menuruti nafsu dan jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya. Selain itu, naskah drama ini terdapat prolog, dialog, adegan, wawancang, dan epilog. Kedua, naskah drama ini mempunyai ungkapan-ungkapan yang penuh makna, terbukti dengan adanya 10 ikon, 58 indéks dan 52 simbol. Tanda-tanda tersebut menunjukan kehidupan masyarakat tradisional. Ketiga, dari hasil analisis struktural dan semiotik, bisa dijadikan sebagai alternatif bahan pembelajaran apresiasi drama di SMA kelas XI sebab sesuai dengan kriteria memilih bahan pembelajaran. ..... The background of this research is drama script “Raja Wales” is a meaningful drama script that needs to be analyzed using structural and semiotic analysis, and the contents of the story illustrate the state of society that is rich in life values that can be a guide and a reflection of life. The purpose of this study is to describe about; 1) drama structure in the drama script "Raja Wales" by R. Hidayat Suryalaga which includes, the physical element of drama script builder (theme, character, settings, plot and message) and the content of drama script (prologue, dialogue, round, episodes, scenes, command text, solilokuy, aside, and epilogue); 2) semiotic elements (icons, indéks and symbols) in the drama script "Raja Wales" by R. Hidayat Suryalaga; 3) application of structural and semiotic analysis result as alternative materials of drama appreciation lessons at high school class XI. The method used in this research is descriptive method of analysis through literature review techniques, data analysis, and interpretation. The result of this research is first, this drama has a socio-political theme of power sturggle, the characters in this drama script consist of the main character and additional characters, plot in the drama script is a forward or conventional plot that has a causality, the setting in this drama script is place settings, time setting and circumstances setting, message that can be taken in the script of this drama is power is only a trust and a entrusted by the people, do not indulge in lust and do not easily believe in information that is not necessarily the truth and must maintain oral so as not to harm others, In addition, this drama script has a content element consisting of prologues, dialogs, scenes, comandd text, and epilog. Secondly, this drama script has meaningful phrases, as evidenced by the existence of 10 icons, 58 index and 52 symbols. The signs show the life of the traditional community. Third, from the results of structural and semiotic analysis, can be used as materials of drama appreciation lessons in high school class XI because meet the criteria for materials lessons.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD FER n-2018; Pembimbing I. Ruswendi Permana, II. Agus Suherman; NIM : 1403090
Uncontrolled Keywords: drama script, structural-semiotik, alternative material lessons, naskah drama, struktural-semiotik, alternatif bahan pembelajaran, naskah drama struktural-semioitik, alternatif bahan pangajaran
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr Tatang Saja
Date Deposited: 02 Dec 2019 04:49
Last Modified: 02 Dec 2019 04:49
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/43736

Actions (login required)

View Item View Item