ÉFÉKTIVITAS MÉTODE KOLABORASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN : Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung

Adad Mulyadi, - (2018) ÉFÉKTIVITAS MÉTODE KOLABORASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN : Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1403402_Title.pdf

Download (22kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Abstract.pdf

Download (289kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Table_of_Contents.pdf

Download (299kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Chapter1.pdf

Download (411kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (596kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Chapter3.pdf

Download (565kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img] Text
S_BD_1403402_Chapter5.pdf

Download (397kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Bibliography.pdf

Download (395kB)
[img] Text
S_BD_1403402_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (468kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh siswa kelas X dina nulis guguritan. Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun 1) kamampuh nulis guguritan siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun metode konvensional, 2) kamampuh nulis gugurita siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun metode kolaborasi, jeung 3) bédana kamampuh nulis guguritan anu ngagunakeun métode kolaborasi jeung anu ngagunakeun métode konvénsional. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode ékspérimén kalawan design pre-test post-test control group design. Instrumén anu digunakeun nyaéta lebar tés. Hasil panalungtikan nyaéta: 1) kamampuh nulis guguritan siswa nu ngagunakeun métode konvénsional kalawan peunteun rata-rata pre-test 63,96 jeung peunteun rata-rata post-test 69,4 tina KKM 75; 2) kamampuh nulis guguritan siswa nu ngagunakeun métode kolaborasi kalawan peunteun rata-rata pre-test 66,5 jeung peunteun rata-rata post-test 84,3 tina KKM 75; jeung 3) aya béda nu signifikan antara kamampuh nulis guguritan siswa nu ngagunakeun métode kolaborasi jeung nu ngagunakeun métode konvensional nu dibuktikeun ku hasil uji hipotésis ngagunakeun uji-t sampel bébas dina program SPSS versi 18, nilai signifikansi 0,000, éta nilai signifikansi leuwih leutik ti 0,05. Hartina yén métode kolaborasi éféktif digunakeun dina pangajaran nulis guguritan siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung.;--Latar belakang penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menulis guguritan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1) kemampuan menulis guguritan siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan metode konvensional; 2) kemampuan menulis guguritan siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan metode kolaborasi; dan 3) perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis guguritan siswa yang menggunakan metode kolaborasi dan siswa yang menggunakan metode konvensional. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-test post-tes control goup design. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes dengan menggunakan instrument lembar tes menulis guguritan. Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) kemampuan menulis guguritan siswa yang menggunakan metode konvensional dengan hasil nilai pre-test 63,96 dan nilai post-test 69,4 dari kriteria ketuntasan minimal 75; 2) kemampuan menulis guguritan siswa yang menggunakan metode kolabnorasi dengan hasil hasil nilai pre-test 66,5 dan nilai post-test 84,3 dari kriteria ketuntasan minimal 75; dan 3) adanya perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis guguritan siswa yang menggunakan metode konvensional dan yang menggunakan metode konvensional dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan uji-t sampel bebas pada program SPSS versi 18, nilai signifikansi 0,000, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya metode kolaborasi efektif digunakan dalam pembelajaran menulis guguritan siswa kelas X SMK Kartika XIX-1 Bandung.;--The background of this study is the lack of students' ability to write guguritan. The purpose of this study is to describe: 1) the ability to write the decay of class X students of SMK Kartika XIX-1 Bandung before and after using conventional methods; 2) the ability to write the fallitan of class X SMK Kartika XIX-1 Bandung before and after using the collaboration method; and 3) a significant difference between the ability to write down students who use collaboration methods and students who use conventional methods. This study uses an experimental method with the post-test control goup design pre-test design. The technique of collecting data in this study is a test using the instrument of the fallitan writing test sheet. The results of the study are: 1) the ability to write fallitan students who use conventional methods with the results of the pre-test value 63,96 and post-test value 69,4 from the minimum completeness criteria of 75; 2) the ability to write deciduous students who use a collaborative method with the results of the pre-test scores 66,5 and post-test value 84,3 from the minimum completeness criteria of 75; and 3) there is a significant difference between the ability to write fallitan students who use conventional methods and who use conventional methods as evidenced by the results of hypothesis testing using the free sample t-test on the SPSS program version 18, a significance value of 0,000, the significance value is less than 0, 05. This means that the effective collaboration method is used in learning to write the falleness of class X students of SMK Kartika XIX-1 Bandung.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD ADA e-2018; Pembimbing : I. Nunuy Nurjannah, II. Usep Kuswari; NIM : 1403402.
Uncontrolled Keywords: métode pangajaran, métode kolaborasi, nulis guguritan, metode pengajaran, metode kolaborasi, menulis geguritan, teaching method, collaboration method, write guguritan.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 13 Sep 2019 02:12
Last Modified: 13 Sep 2019 02:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/40499

Actions (login required)

View Item View Item