NASKAH DRAMA “SALAYAR DAMI” KARANGAN NAZARUDIN AZHAR : Ulikan Struktural jeung Sosiologi Sastra

Santi Nurjanah, - (2018) NASKAH DRAMA “SALAYAR DAMI” KARANGAN NAZARUDIN AZHAR : Ulikan Struktural jeung Sosiologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406299_Title.pdf

Download (169kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Abstract.pdf

Download (268kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Table_of_content.pdf

Download (206kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Chapter1.pdf

Download (269kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (365kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Chapter3.pdf

Download (257kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (447kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Chapter5.pdf

Download (207kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Bibliography.pdf

Download (262kB)
[img] Text
S_BD_1406299_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (208kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun nalungtik ngeunaan struktur carita jeung struktur naskah sarta aspék sosiologi pangarang, aspék sosiologi karya sastra ogé aspék sosiologi pamaca dina naskah drama “Salayar Dami”. Anapon metode nu digunakeun nyaéta dékskriptif analitik nu ngagambarkeun kaayaan objék nu ditalungtik tur ngébréhkeun aspék-aspék nu dijadikeun puseur dina panalugtikan. Data nu dikumpulkeun mangrupa hasil tina wawancara, foto, catetan lapangan jeung dokumén pribadi. Hasil tina ieu panalungtikan di antarana, 1) struktur carita “Salayar Dami”: 5 tokoh, peran jeung karakter, di antarana Dami miboga watek aktif, Bi Ikem miboga watek bageur, Televisi riweuh jeung lebay, Kabayan bodor sarta Sangkuriang miboga watek tuhu kana cintana ka Dayang Sumbi; motif, konflik, peristiwa jeung galur. Galur nu aya dina naskah drama “Salayar Dami” nyaéta éksposisi, komplikasi, klimaks, résolusi jeung konkluksi; latar jeung ruang; 6 gaya basa; ogé téma jeung amanat, 2) struktur naskah nu aya dina naskah drama “Salayar Dami”: 1 babak; 8 adegan; 8 dialog; 1 prolog; 1 épilog; 3 aside; sarta teu kapanggih solilokui, jeung 3) sosiologi sastra dina naskah drama “Salayar Dami”; aspék sosiologi pangarang dina naskah drama “Salayar Dami”, ngeunaan kasang tukang jeung ideologi pangarang; aspék sosiologi karya sastra dina naskah drama “Salayar Dami”, mangrupa bagian tina pamarekan sosiologi sastra nu nalungtik ngeunaan eusi karya sastra, ma’na, tujuan sarta kontéks dina karya; sarta aspék sosiologi pamaca dina naskah drama “Salayar Dami”, ngajelaskeun sawangan masarakat sastra ngeunaan karya sastra. ;---Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur cerita, struktur naskah drama dan sosiologi sastra dalam naskah drama “Salayar Dami”. Adapun metode yang digunakan adalah dekskriptif-analitik yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti serta menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dijadikan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara, foto, catatan lapangan dan dokumen pribadi. Hasil dari penelitian ini di antaranya: 1) struktur cerita naskah drama “Salayar Dami”, yang terdiri dari: 5 tokoh, peran dan karakter, diantaranya Dami memiliki watak aktif, Bi Ikem memiliki watak baik, Televisi rusuh dan lebay, Kabayan lucu dan Sangkuriang memiliki watak patuh terhadap cintanya kepada Dayang Sumbi; motif, konflik, peristiwa dan alur. Alur yang terdapat dalam naskah drama “Salayar Dami” adalah eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi dan konkluksi; latar dan ruang; 6 gaya bahasa; tema dan amanat, 2) struktur naskah yang ada dalam naskah drama “Salayar Dami”, yang terdiri dari: 1 babak; 8 adegan; 8 dialog; 1 prolog; 1 epilog; 3 aside, dan tanpa solilokui; serta 3) sosiologi sastra dalam naskah drama “Salayar Dami”, yang terdiri dari; aspék sosiologi pengarang dalam naskah drama “Salayar Dami”, mengenai latar belakang dan ideologi pengarang; aspék sosiologi karya sastra dalam naskah drama “Salayar Dami”, merupakan bagian dari pendekatan sosiologi sastra yang meneliti mengenai isi karya sastra, makna, tujuan serta konteks dalam karya; dan aspék sosiologi pembaca dalam naskah drama “Salayar Dami”, menjelaskan pendapat masyarakat sastra terhadap karya sastra.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SAN n-2018; Pembimbing : I. Ruswendi, II. Agus Suherman; NIM. : 1406299.
Uncontrolled Keywords: Naskah drama, struktural, sosiologi sastra, drama manuscript, structural, sosiological aspects.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 16 Aug 2019 07:36
Last Modified: 16 Aug 2019 07:36
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/38009

Actions (login required)

View Item View Item