BABANDINGAN STRUKTUR CARITA NOVÉL KEMBANG-KEMBANG PETINGAN KARYA HOLISOH M.E JEUNG NOVÉL MEMOIRS OF A GEISHA KARYA ARTHUR GOLDEN (ULIKAN SASTRA BANDINGAN)

Lisna Anggraeni, - (2018) BABANDINGAN STRUKTUR CARITA NOVÉL KEMBANG-KEMBANG PETINGAN KARYA HOLISOH M.E JEUNG NOVÉL MEMOIRS OF A GEISHA KARYA ARTHUR GOLDEN (ULIKAN SASTRA BANDINGAN). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1404771_Title.pdf

Download (112kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Abstract.pdf

Download (377kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Table_of_Content.pdf

Download (196kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Chapter1.pdf

Download (298kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (570kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Chapter3.pdf

Download (340kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (939kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Chapter5.pdf

Download (284kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Bibliography.pdf

Download (183kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (327kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (324kB)
[img] Text
S_BD_1404771_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (368kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngabandingkeun struktur carita dina novél Kembang-kembang Petingan karya Holisoh M.E jeung novél Memoirs of a Geisha karya Arthur Golden. Dua novél éta miboga sasaruaan konflik ngeunaan kahirupan wanoja dumasar kana pakasabanana. Tiori anu dipaké pikeun maluruh babandingan struktur carita nyaéta tiori Robert Stanton. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kualitatif, kalawan métode déskriptif. Pikeun ngumpulkeun data ngagungakeun téhnik studi pustaka, sedengkeun pikeun ngolah data ngagunakeun téhnik analisis. Analisis babandingan struktur carita ngawengku babandingan téma, alur, latar, jeung palaku. Hasilna, téma dina novél Kembang-kembang Petingan miboga sasaruaan ngeunaan kahirupan wanoja. Latar jeung alur, dina dua novél éta béda. Palaku utama dina dua novél éta téh sarua, nyaéta wanoja. Palaku utama dina novél Kembang-kembang Petingan ngaranna Enok Rumasih, pakasabanana jadi “ungkluk”. Palaku utama dina novél Memoirs of a Geisha ngaranna Sakamoto Chiyo, pakasabanana jadi geisha. ;---Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan struktur cerita dalam novel “Kembang-kembang Petingan” karya Holisoh M.E dan novel “Memoirs of a Geisha” karya Arthur Golden. Kedua novel tersebut mempunyai persamaan konflik tentang perempuan dan pekerjaan. Dalam menganalisis perbandingan struktur cerita, peneliti menggunakan teori Robert Stanton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan untuk mengolah data menggunakan teknik analisis. Analisis perbandingan struktur cerita mencakup perbandingan tema, alur, latar, dan tokoh. Hasilnya, tema dalam novel Kembang-kembang Petingan dan novel Memoirs of a Geisha memiliki persamaan, yaitu tentang realita hidup tokoh perempuan. Latar dan alur dari kedua novel berbeda, sedangkan tokoh utama dalam kedua novel sama, yaitu perempuan. Tokoh utama dalam novel “Kembang-kembang Petingan” bernama Enok Rumasih, mata pencahariannya sebagai pelacur. Tokoh utama dalam novel “Memoirs of a Geisha” bernama Sakamoto Chiyo, mata pencahariannya sebagai geisha.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD LIS b-2018; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Ruhliah; NIM. : 1404771.
Uncontrolled Keywords: babandingan, novel, struktur carit, perbandigan, novel, struktur cerita.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Isma Anggini Saktiani
Date Deposited: 10 Feb 2020 02:30
Last Modified: 10 Feb 2020 02:30
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46062

Actions (login required)

View Item View Item