KALIMAH PANANYA DINA NOVÉL CARITA BUDAK MINGGAT KARANGAN SAMSOEDI

Rima Wardiana, - (2018) KALIMAH PANANYA DINA NOVÉL CARITA BUDAK MINGGAT KARANGAN SAMSOEDI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1405666_Title.pdf

Download (411kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Abstract.pdf

Download (432kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Table_of_content.pdf

Download (346kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Chapter 1.pdf

Download (440kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (527kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Chapter 3.pdf

Download (528kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1405666_Chapter 5.pdf

Download (411kB)
[img] Text
S_BD_1405666_Bibliography.pdf

Download (331kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku ayana fungsi basa nu kacida pentingna tina wujud kalimah pananya anu dipaké pikeun nanyakeun hiji hal jeung mikabutuh jawaban, nalika komunikasi lumangsung sarta réana adegan pragmatis kalimah pananya anu aya dina novél. Tujuan ayana ieu panalungtikan nyaéta pikeun nganalisis tur ngadéskripsikeun wanda kalimah pananya, adegan pragmatis kalimah pananya, ma’na pragmatis kalimah pananya, sarta tahapan pragmatis kalimah pananya, jeung maksim kasopanan kalimah pananya anu aya dina novél Carita Budak Minggat karangan Samsoedi ngaliwatan ulikan pragmatik. Anapon métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan mangrupa métode déskriptif kalawan téhnik studi pustaka ngaliwatan téhnik analisis data nyaéta analisis unsur langsung, sedengkeun anu jadi sumber data ieu panalungtikan nyaéta novél Carita Budak Minggat karangan Samsoedi. Hasil tina ieu panalungtikan kapanggih aya 272 kalimah pananya, anu ngawengku 1)wanda kalimah pananya aya 2, 2)adegan pragmatis kalimah pananya miboga 5 pola dasar sarta 24 subpola, 3)ma’na pragmatis kalimah pananya aya 13, 4)tahapan pragmatis kalimah pananya aya 3, jeung 5)maksim kasopanan dina kalimah pananya aya 6. Dumasar kana hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén kalimah pananya dina novél Carita Budak Minggat karangan Samsoedi téh euyeub pisan, bisa ditalungtik dumasar kana papasingan wandana, adegan pragmatisna, ma’na pragmatisna, jeung tahapan pragmatisna, sarta maksim kasopananana.Salian ti éta, masih kénéh aya aspék-aspék anu can dianalisis. Ku kituna, perlu aya panalungtikan séjén anu nalungtik leuwih lega ambahanana. ;--- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan fungsi bahasa yang sangat penting dari wujud kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal dan membutuhkan jawaban, saat berkomunikasi langsung serta banyaknya adegan pragmatis kalimat tanya yang ada di dalam novél. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jenis kalimat tanya, adegan pragmatis kalimat tanya, makna pragmatis kalimat tanya serta tahapan pragmatis kalimat tanya, dan maksim kesopanan kalimat tanya yang ada dalam novél Carita Budak Minggat karangan Samsoedi menggunakan kajian pragmatik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik studi pustaka melalui teknik analisis data yaitu analisis unsur langsung,sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu novél Carita Budak Minggat karangan Samsoedi. Hasil dalam penelitian ini terdapat 272 kalimat tanya diantaranya yaitu 1)berdasarkan jenis kalimat tanya terdapat 2 jenis kalimat tanya, 2) berdasarkan adegan pragmatis kalimat tanya memiliki 5 pola dasar serta 24 subpola, 3) berdasarkan makna pragmatis kalimat tanya terdapat 13 ma’na kalimat tanya, 4)berdasarkan tahapan pragmatis kalimat tanya terdapat 3 tahapan kalimat tanya, dan 5) berdasarkan maksim kesopanan dalam kalimat tanya terdapat 6 maksim kesopanan. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa kalimat tanya dalam novél Carita Budak Minggat karangan Samsoedi jumlahnya sangat banyak, bisa dianalisis berdasarkan klasifikasi jenisnya, adegan pragmatisnya, makna pragmatisnya, dan tahapan pragmatisnya, serta maksim kesopanannya. Selain itu, masih banyak aspek-aspek yang belum dianalisis. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian lain yang menganalisis lebih luas peranannya. ;--- This research is motivated by the state of the very important language function of the form of the interrogative sentences used to ask questions and need answers, when comunnication directly and the many pragmatic scene of the interrogative sentence in novel. This study aims to analyze and describe the type of interrogative sentence, pragmatic scene interrogative sentence, pragmatic meaning interrogative sentence, and pragmatic level of the interrogative sentence, and politeness maxim interrogative sentence that in novel Carita Budak Minggat by Samsoedi essay using pragmatic study. The method used in this research is descriptive method with literature study technic through data analysis technic, namely direct element analysis, while the data source in this study is novel Carita Budak Minggat by Samsoedi. The results of this study are 272 sentences that are 1)based on the type of interrogative sentence the are 2 type of interrogative sentences, 2)based on the pragmatic scene the sentence has 5 basic pattern and 24 subpola, 3)based on the pragmatic meaning sentence there are 13 meaning of the interrogative sentence, 4) based on the pragmatic level of the interrogative sentences there are 3 level of the interrogative sentence, and 5)based on the politeness maxim of politeness in the interrogative sentences the are 6 maxim of politeness. Based on the results of the study can be concluded that the sentence in novel Carita Budak Minggat by Samsoedi essay the number is very much, can be analyzed based on the classification of its type, pragmatic scene, pragmatic meaning, and pragmatic level, and politeness maxim. In addition, there are still many aspects, that have not been analyzed. Therefore, it is necessary to conduct other studies that analyze the broader role.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD RIM k-2018; Nama Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Hernawan; NIM : 1405666;
Uncontrolled Keywords: interrogative sentences, pragmatic scenes, novel, and politeness maxim, kalimat tanya, adegan pragmatis, novel, dan maksim kesopanan, kalimah pananya, adegan pragmatis, novél jeung maksim kasopanan.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:15
Last Modified: 04 Mar 2020 07:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47497

Actions (login required)

View Item View Item